07.07.10 00:54 Alter: 11 yrs

خوشه های آواز - دفتر اول: شبخوانی از حسن حسام

Kategorie: Nachricht

 

سایت گزارشگران

 

 

www.gozareshgar.com

 

 استفاده از این مطلب با ذکر منبع برای همگان آزاد است

..................................

 

 

خوشه های آواز

دفتر اول

 

شبخوانی

 

وقتی که چشم های آبی تبدارش

از روح مرگ پر می شد

با خواب های آبی می رفت

                            مادرم

می رفت

تا چشمان ماهی شود

و خواب آب ببیند

 

وقتی با خواب های آبی وارش

تنها می شد

           و دل مرا می ساخت

مثل یک لال بود

مثل یک دیوانه بود

مثل یک ماهی بود

عاشق هم بود

                  مادرم

 

×××

 

با من آواره بیابان ها می شد

                             و ترانه های تلخ سر می داد

وقتی زمین بایر می شدم

می آمد سبزم میکرد.

وقتی عاشق می شدم

برایم آواز می خواند

و مثل گاهواره تابم می داد

                 تا دلم را

                که آتش گرفته بود

                                آرام و رام کند

 

×××

 

وقتی هم شلاق داغ

                   با شتاب

                         فرود می آمد

و نعره ی درد را

                   به آسمان می برد

با چشمان آبی اش

                   می آمد

عین چشمان یکی ماهی

 خیس و آبی!

و دلم را که هر دم ویران می شد

دوباره با دلش می ساخت

هی خانه های دلم خراب می شدند

                            هی می آمد آبادشان می کرد

هی خراب می شدند

                 هی آبادشان می کرد

هی خراب می شدند

                هی آبادشان می کرد

هی خراب می شدند

 هی آبادشان می کرد ....

دیوانه بود

 مادرم!

عاشق هم بود

ماهی بود

ترانه هم بود

ترانه هم می خواند

و با ترانه هایش

 تمام شب را روشن می کرد!

×××

 

صاف صاف می آمد

در فریادهای بی کرانه ی من

با همان چشمان خیس ابی ماهی وارش!

و پچ پچه می کرد

مثل یک لال

مثل یک دیوانه:

با توپ زندگی بازی کن

                          عاشق جان!

بندازش

      برگیرش

             بندازش

                   برگیرش

از این جا

        تا آن جا

               بندازش

                     برگیرش

                            برچینش

                                  واچینش

بازی کن

              بازی کن

                     عاشق جان!

 

وقتی که ضربه ها

                  مثل نگاه سرد آه

                               فرود می آمد

و مثل آتش در آتشدان

                    فراز می شد

من

    به یغما می رفتم

                   و مادرم می آمد.

همیشه همین می شد!

همین که بغض ولو شده در گلو

                                 می رفت منفجر شود

مثل باد می آمد

               و یک چمن در سرم می کاشت

با همان چشمان خیس آبی ماهی وارش!

و قاه قاه می خندید

×××

 

قاه قاه می خندید

تا دل خرابم را آباد کند

و گوشه های ویرانش را

                        دوباره بسازد!

هر ضربه

ضرباهنگ طبل بزرگ نظامیان بود

و ( طبل بزرگ زیر پای چپ ) می آمد

و مادرم

       بنفشه می شد

               پرنده می شد

                           نفس گرم باد می شد

ماهی هم می شد

و دست مرا می گرفت و می رقصید:

 - عاشق تر شو

               عاشق جان!

مانند مرگ بایست

                  در برابر مرگ!

با توپ زندگی بازی کن

                        عاشق جان!

بندازش

      برگیرش

             بندازش

                   برگیرش

از این جا

        تا آن جا

بندازش

      برگیرش

             برچینش

                    واچینش

 

بازی کن

       بازی کن

              بازی کن

عاشق جان.

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com