20.03.21 21:39 Alter: 34 days

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: پیام نوروزی

Kategorie: Meldung Rechts

 

نوروز پیروزمند بر ایرانیان و دوستداران فرهنگ نوروزی خجسته بادبا نو شدن زمین و فرارسیدن بهار روزی نو آغاز و نوروز می شود. از چین و ماچین ( کاشغر و ترکستان)، مغولستان، هند، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، عراق، اندلس، قفقاز، بلغارستان، مصر، زنگبار و ترکیه هنوز نوروز را جشن می گیرند. در شاهنامه آمده است که این جشن را جمشید بنیان نهاده است. برخی از تاریخ نویسان کیومرث را بنیانگذار جشن نوروز می دانند. جمشید و ایرانیان پیش از زرتشت این جشن را بسیار گرامی می داشته اند. این جشن با بیدار شدن زمین همراه بوده است. پیش از پیدا شدن زرتشت ایرانیان؛ باورهای گوناگون داشتند. آن ها همه ی گیتی را خدا می دانستند. در زبان پهلوی خدا xvatay خواتای نامیده می شد. این خدا آسمانی نبود. مردمان ایران خود را چون جمشید خدا می دانستند. ایرانیان خدایان دیگر مانند خدای زمین ( آرمیتی ) و نیروهای طبیعی مانند مهر، ماه، ابر، باد و ستارگان (زهره خدای موسیقی یا بهرام خدای جنگ ) را برای سودمندی هایشان گرامی می داشتند. گویا به باور ایرانیان، باستانی ترین خدا، خدای زمان یا (زروان ) بوده است.زرتشتیان و حاکمان مسلمان در درازای صدها سال کوشیدند تا جشن شکوهمند نوروز را از میان بردارند اما نتوانستند. عرب ها پس از پیروزی بر ایران برای برگزاری جشن نوروز مالیات های سنگینی بر مردمان ایران بستند. اما همه ی تبارهای ایرانی از بلوچ و ترک و تورانی، مازندرانی و گیلک و تاجیک و ازبک، سیستانی، فارس، کرد و لر و کرمانی به این جشن باستانی دلبستگی نشان دادند و آن را گرامی و پاس داشتند و همچنان هر سال با فرارسیدن بهار جشن نوروز را با شکوه فراوان برگزار می کنند.ما جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران نوروز شکوهمند باستانی را به ملت ایران شادباش می گوییم، سال ۱۴۰۰ را سال نه به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی می دانیم و می خواهیم ملت ما با کوشش هم میهنان ایراندوست، هر چه زودتر به فرمانروایی و حاکمیت ملی، دست یابد و این سال توانا باشد آسایش و آزادی را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران به همه ی ملتهایی که نوروز باستانی را گرامی می دارند و جشن می گیرند شاد باش می گوید و آرزومند است که بیماری و جنگ و گرسنگی و نابسامانی از کشورشان دور باشد و با شادی و تندرستی روزگار بگذرانند.اول فروردین سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۲۰ ماه مارس ۲۰۲۱ میلادی / ۱۰همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایراننهاد راهبردی

Bien cordialement,
Farhang Ghassemi
Président-Directeur Général - CFA COGEFI

Federation For Education In Europe
Member of the Committee
President of the Human Rights Commission
www.cogefi.com | www.rangin-kaman.net
Gozareshgar
info@gozareshgar.com