19.03.21 22:47 Alter: 35 days

ناصر بابامیری: شادباش سال نو!

Kategorie: Meldungen Links

 

پیشاپیش سال نو را به همه شما عزیزان شاد باش میگویم!                                                                                                                            

ناصر بابامیری

سالی دیگر را با همه فراز و فرود ها پشت سر گذاشتیم! سالی که برغم فقر، بیکاری، تورم، گرانی، استثمار لجام گسیخته، تعقیب و گریز و شکنجه اعمال شده از سوی رژیم، دستاوردهای مبارزاتی ارزنده فراوان در پی داشت! سالی که تجارب و دستاوردهای خیزش دی ماه 96 و اعتصابات پیاپی کارگران و دیگر جنبشهای پیشرو و اقشار فرو دست و خیزش آبانماه 98 را دستمایه قرار داد جهت پیشروی. ولو این دستاوردهای مبارزاتی از نتایج ملموس و مطلوب کارگران و توده های معترض هنوز فاصله دارد! سالی که روحیه وحدت، همدلی و همبستگی مبارزاتی میان توده های معترض به وضع موجود اعم از کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و... را بیش از پیش ارتقاء داد. سالی که رژیم از همیشه بیشتر خود را در برابر مبارزات مردم مستاصل یافت و پایه های ارتجاعش چنان به لرزه در آمد به انواع سناریوهای سوخته جهت زهر چشم گرفتن  از جامعه متوسل گشت اما حاصلی در پی نداشت. سالی که شیوع ویروس کووید 19 سونامی مرگ در جهان به راه انداخت و تا کنون میزان تلفات جانی آن به مرز 3 میلیون نفر رسیده. اما پدیده کوید 19 تا به امروز هم برای رژیم ایران به عنوان "مائده ای آسمانی" عمل کرده تا آنرا از زیر آخرین ضربات مرگبار مبارزات کارگران و توده های جان به لب رسیده علیه وضع موجود، دور کند. اساسا این رژیم ضد انسانی خواست طییکسال گذشته از شیوع این ویروس نیز همچون فرصتی جهت به عقب نشاندن و تعویق انداختن مبارزات هر روزه مردم بهره بگیرد، اما شاهد بودیم برغم موانع همیشگی و محدودیتهای ناشی از سونامی کرونا که طبیعتا بر روند زندگی آنان تاثیرات دو چندان ناخوشایند و غیر قابل جبران گذاشت، نتوانست سد راه پیشروی مبارزات آنان گردد و رژیم از رسیدن به اهداف پلیدش ناکام ماند.                                                                                                      ضمنا بر کسی پوشیده نیست سایر رژیمهای سرمایه داری هم در گوشه و کنار جهان نیز در همان روزهای نخست شیوع این پدیده مرگبار به روال همیشه قطبنمای اقداماتشان جهت رویارویی با این سونامی بیشتر سود جوئی بود تا نجات جان بشریت.  اگر چه تا کنون هم میزان تلفات انسانی بموجب این پدیده دهشتبار است اما اگر قبول ریسک مرگ و جانفشانی بیولوژیستها، میکروب شناسان، دکترها و متخصصین پزشکی و خصوصا پرستاران و بهیاران مسئول و متعهد نبود بشریت شاهد صحنه های بمراتب تراژیک تر از مرگ و میر کنونی انسانها در سراسر جهان میگشت. ایندرجه از پیشگیریها را بایستی مدیون دستاوردهای علمی و پزشکی و این جانفشانیها دانست که بطور ویژه پرستاران و بهیاران مسئول در صف مقدم این جنگ زندگی بوده و هستند، نه دول سرمایه داری که اساسا به جز سودجوئیشان به چیز دیگری نمی اندیشند.  میخواهم بگویم سرمایه داری حتی در این شرایط هولناک که بشریت را با مخاطرات جدی مواجهه نموده هنوز هم که هنوز است، دارد روی فروش واکسنهایش رقابت میکند تا سود بیشتری عایدش گردد و میلیونها خانواده داغدیده اصلا دغدغه اش نیست، کمااینکه بیکاری میلیونی و پائین آمدن استانداردهای زندگی نیز دغده شان نیست! اما نهایتا ایندوره هم با توسل به دانش و تلاش بشریت مترقی، کمونیستها و هوشیاری و همیاری انسانی از سر گذارنده خواهد شد. و یکبار دیگر نشان خواهد داد، جهان امروز از همیشه بیشتر به کمونیسم پراتیک نیازمند است تا یکبار و برای همیشه شر این مناسبات متوحش و سودجو را از سر خویش خلاص کند.

سال نو امیدوارم سال رسیدن به چنین افقی باشد!

  19.03.2021


Gozareshgar
info@gozareshgar.com