11.10.20 23:33 Alter: 136 days

بهروز سورن: کشتار مخالفان سیاسی همچنان ادامه دارد - اینبار کژوان الماسی

Kategorie: Nachricht

 

هنوز خبر اعدام وحشیانه نوید افکاری در رسانه های مستقل و آزاد بچشم میخورد. قتل کارگر گچکار و زحمتکشی که تنها جرمش اعتراض به اوضاع غیرقابل تحمل مردم و نبود آزادی و حق تنفس ازاد در شرایط سرکوب امنیتی بود. شکنجه اش کردند و اعتراف گیری و بعد هم در میان چشمان بهت زده همه ما او را مخفیانه کشتند. نوید فرزند خلف این مردم بود. ورزشکاری بود که روحیه ورزشی و تعهد به اخلاق و صداقت انسانی باور داشت. او از ما بود و در برابر وحوش حاکم سکوت نکرد. از تمامی ابزار و ترفندهای حکومتی استفاده کردند تا صدایش را خاموش کنند. کتفش را حین شکنجه جسمی و دستش را هم در پی آن شکستند. نوید اما سکوت نکرد و به شرح وقایع داخل زندان و شکنجه گاههای آن پرداخت. پژواک صدای او در غالب رسانه های آزاد و مستقل ثبت شد و نوید به تاریخچه درخشان مبارزات مردمی کشورمان پیوست. آتش به اختیاران حکومتی اما در پی شکار مخالفان سیاسی خود از دست زدن به هر جنایتی کوتاهی نمی کنند. اینبار نیز کژوان الماسی  را بازداشت کردند و با دو گلوله او را کشتند.او را اعدام خیابانی کردند. گفته میشود در ماشین ون آتش به اختیاران اوباش حکومتی به او شلیک کرده لند و بعلت خونریزی به بیمارستانی در شهریار منتقل اما درگذشته است !

اعدام کژوان الماسی پیام جنایتکاران اسلامی به خیل گسترده معترضان علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود که بشکل سراسری برگزار شده است.

در حقیقت امر این جنایت جدید که با شلیک مستقیم آدمکشان خامنه ای و یارانش صورت گرفت, پیام دیگری نیز به آن بخش از اپوزیسیون جویای رفرم و اصلاح رژیم بود که فراموش نکنند این نظام آدمخوار اصلاح پذیر نیست

ویدئو گفتار یکی از بستگان او پس از این جنایت هولناک

https://www.youtube.com/watch?v=V_n2RlksjW4

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com