07.10.20 22:13 Alter: 18 days

کامران پایدار: از فراکسیون تا کانون کمونیسم کارگری!

Kategorie: Meldungen Links

 

 

پس از درگذشت منصورحکمت،بزرگترین پراتیسین وتئوریسن کمونیست معاصر دوران ما،متاسفانه انواع گرایشات راست غیر کارگری در صفوف حزب کمونیست کارگری سر بر آورد.رودررویی دوگرایش انحرافی راست یکی به زعامت حمید تقوایی وآن دیگری به رهبری کورش مدرسی.یکی به دنبال اثبات کمونیسم وسوسیالیسم خود بود و آن دیگری با پرچم منشور سرنگونی سوسیالیسم را عامل فرار و بیزاری کارگران و توده ها میدانست.در پس این ادعاها انشعاب 2004اتفاق افتاد.حزب به دوشقه حکمتیست وح ک ک تقسیم شد.جنگ ودعوا وانواع فحاشی و لیچار گویی بین رهبران نا کارآمد تازه به دوران رسیده وقدرت طلب درگرفت.هریک ازطرفین به ناحق خودرا میراث دار منصور حکمت میدانست ودرعینحال با تمام توان مشغول شیطان سازی ازدیگری بود.ماجرای لجن آنلاین ها،تهمت ها وافتراها در آن زمان بیسابقهو هنوز در اذهان است. اما حالا دیگر برهرناظر بیطرفی روشن شده است نتنهاهیچیک ازاین دوجریان میراث دار کمونیسم منصور حمکت نبوده ونیستند، بلکه همه این جریانات رسمی و غیر رسمی حکمتیست به همراه حزب خواهر بزرگترشان ح ک ک علیرغم تمام ادعاها و اختلافاتی که با یکدیگر دارند اینها همگی به لحاظ جایگاه طبقاتی و سیاسی عموما دریک صف طبقاتی واحد قرار دارند.این احزاب و گرایشات برغم اختلافات ومنازعاتی که باهمدیگر دارند و با دگردیسی چندین ساله طی شده به هر چیزی شباهت دارند الا کمونیسم کارگری مارکس و منصور حکمت!بهترین دلیل اثبات این ادعا،ریزش وسرخوردگی نیروها وبسیاری از کادرها و رهبران خوشنام و خوشسابقه است.اوضاع زار و نزار فعلی و ناسرانجامی این احزاب آنها را در گرداب بحران و بن بستهایی فرو برده است که واقعا امروز درحد گروه فشارهم در زمین سفت و واقعی مبارزه طبقاتی نیستند .در سال 2007تشکیل فراکسون کمونیسم کارگری توسط علی جوادی و تعدادی دیگر نهایتا منجر به انشعاب و تشکیل حزب اتحاد کمونیسم کارگری گردید.حزب اتحاد کمونیسم کارگری بحقو به درستی با شعار سوسیالیسم فوری ، انقلاب کارگری ، تاکید بر رادیکالیسم و پراتیک کمونیسم مارکس و منصور حکمت، تشکیل حزب متمایزسازمانده  و رهبر انقلاب کارگری ، و مخالف با حکمتیستهای فراری از سوسیالیسم و گرایشات راست پوپولیستی و راست حزب حمید تقوایی پا به عرصه میدان نهاد.حزب اتحاد با تاکید برپراتیک اصول ومبانی مارکسی و کمونیسم منصور حکمت موفق به حضور در داخل کشور خصوصا ایجاد ارتباطات نزدیک و مستحکم با مراکز ریز و درشت صنعتی از ایران خودرو و پارس خودرو و سایپا گرفته تا کارگران معادن و ...شد . در همین زمان بود که حزب پاسیوحکمتیست بعلت سرخوردگی وانزواو بن بست های سیاسی دچار اختلاف و انشعاب به دو خط رسمی و غیر رسمی شد .در بحبوحه مناقشات و جدایی و اختلافات حکمتیستها علی جوادی و عده ای تشنه قدرت با خود باختگی و تعجیل خواهان پیوستن به فراریان از سوسیالیسم بودند. قدرت طلبی وخودخواهی امثال علی جوادی درپیوستن بهحکمتیستهای فراری از سوسیالیسم حزب اتحاد را با تشتت و اختلاف و چند پارگیهایی درگیر نمود در آن دوران در حزب اتحاد فضا آنقدر غیر سیاسی ، زشت و مذموم شد که تعدادی ازرفقا و کادرهای موثر درداخل و خارج از حزب اتحاد کناره گرفتند.علی جوادی، نسرین رمضانعلی و دیگران با شتابزدگی مثال زدنی با زنده باد زنده باد و یا حق گویان به فرقه حکمتیست تسلیم و عضو شدند.حزب اتحاد که عموما ثمره تلاش و فداکاری و ازخودگذشتگی تعدادی از رفقای داخل و خارج بود ازهم پاشید.اما این شادی و هوراها، این حرص وولع چندان به درازا نکشید،این تب تند زود به عرق نشست، ناگهان خبر پیوستن علی جوادی و شرکایش به ح ک ک در همه جا پیچید؟! اینبار علی جوادی وحواریونش گریزان از حکمتیستها به بهانه اینکه ما کمونیستهای متشکل هستیم رفتندودوباره بهحزب حمید تقوایی،همان حزب پوپولیست اکس مسلم ،همان حزب راست کمپینهای حقوق بشری و ...پیوستند !؟؟ حالا دوباره پس ازچندسالی از قهر و آشتی های کودکانه وناشیانه که صرفا نشانه محدودیت و تنگنظری و کوتاهی افق این دوستان سابق است. اینبار دوباره علی جوادی بساط عیش و دوستی با تقوایی را به هم زده البته یکی دو نفری از فرقه تقوایی نیز با اینها همساز شده اند و مبادرت به تشکیل کانون کمونیسم کارگری نموده اند.فراکسیون کمونیسم کارگری ؟؟ کانون کمونیسم کارگری ؟؟باید از آقای علی جوادی و حواریونش پرسید چرا در سال 2007مبادرت به انشعاب وجدایی از ح ک ک نمودید؟علت ودلا یل وملزومات سیاسی چه بود ؟ چرا با لجاجت و خودخواهی و درنهایت بی پرنسیپی حزب اتحاد را ازهم پاشیدید ؟ با کدامین دلایل ، با کدامین اصول به عضویت حزب بد سابقه حکمتیست (جناح رحمان حسین زاده – فاتح شیخ )در آمدید ؟ باید از علی جوادی و چند نفرهمراهش پرسید ماجرا چی بود؟چه اتفاقی افتاد چرا این بار اینچنین شتابان از حکمتیست فراری شدید و شما کمونیستهای متشکل دوباره به حزب پوپولیست اکس مسلم پیوستید ؟؟ حالا دوباره ، اینبار چگونه قمر درعقرب افتاده ودوباره اختلاف با حمید تقوایی وباندش البته پس از یک تسلسل  ساله 13معنی دار کسالت بار و مهوع چراتشکیل کانون کمونیسم کاری؟! اینبار، اما من می گویم کمدی!

بقول رفیق ایرج فرزاد :بازیگوشی با کمونیسم کارگری!

 

 

کامران پایدار

مهر 1399
Gozareshgar
info@gozareshgar.com