26.09.20 22:21 Alter: 160 days

نظام جلالی: شاهین شهر در تابستان خونین ۱۳۶۷ با ۵۲ اعدامی هیچگاه فراموش نخواهد شد - از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری

Kategorie: Nachricht

 

خانواده زندانیان اعدامی که با ما صحبت کرده بودند تعداد اعدامی های شاهین شهر را ۵۱ یا ۵۲ نفر می دانستند

نمی تواند کسی در آن سالها ساکن شهر کوچک شاهین شهر نبوده باشد و بر سر ۵۲ کوچه آن حجله اعدامیان را ندیده باشد. به لحاظ شغل پدرم که اولین مغازه دار شاهین شهر در سال ۱۳۵۲ و چهارمین ساکن آن بودیم و بسیاری را می شناختیم و تعدادی از خانواده اعدامیان از مشتریان پدرم بودند و به همین دلیل خانواده های اعدامیان به نوعی همدیگر را می شناختند و از تعداد اعدامیان اطلاع داشتند.

البته با توجه به اینکه بیش از سه دهه از زمان اعدام سراسری سال ۶۷ میگذرد و من خودم دقیق به خاطر ندارم که خانواده زندانیان اعدامی که با ما صحبت کرده بودند تعداد اعدامی های شاهین شهر را ۵۱ یا ۵۲ نفر می دانستند

اینکه اعدامی ها دارای کدام گرایشات سیاسی بوده اند باید بیشترشان از سازمان مجاهدین خلق بوده باشند و آن چند خانواده که ما می شناختیم از سازمان مجاهدین خلق بودند ولی عمدتا در آن سالها تا آنجا که من می دانم و به خاطر دارم فعالین سیاسی شناخته شده در شاهین شهر عمدتا یا از سازمان مجاهدین خلق بودند یا از حزب توده اما بعد از کشتار سال ۶۷ گروه های جدیدی فعالیت می کردند و شکل گرفتند که خود ما سال ۱۳۷۰ که ۲۵ سال داشتم گروهی را در شاهین شهر و چند شهر دیگر ایجاد کردیم و در ۳ سال فعالیت تشکیلاتی مستقلی که داشتیم متوجه شدیم که گروه های کوچک بسیاری شکل گرفته است که در دسته بندی های سیاسی سابق قرار نمی گرفتند . امروزه گرایشات مختلف سیاسی در شاهین شهر وجود دارند چون هم جمعیت آن نسبت به سال ۶۷ بسیار افزایش یافته است و هم اینکه از تمام ایران ساکن آن شده اند و امروزه آنارشیست ها و کمونیست ها نیز در آنجا حضور دارند

۱ مرداد ۱۳۹۹

تصویر از شبکه های اجتماعی

 


غلام عسگري |

شاهين شهرزيبا ودلنشين اززمان تاسيس به جهت مهاجرت بازنشستگان شركت نفت آبادان وخرمشهرواهوازومسجدسليمان وبه تدريج ازسايرشهرهاي خوزستان درميان شهرهاي استان اصفهان ازلحاظ آگاهي سياسي واجتماعي برتري چشمگيري داشت واكنون كه به شهربزرگي تبديل شده همان شكل پايه اي خودراحفظ كرده است.
به همين لحاظ رژيم عجيب الخلقه آخوندي كه ازابتداخودرابعنوان دشمن آگاهي وآزاديخواهي معرفي كرده بود نسبت به ساكنان شهري چون شاهين شهركه دردوران نهضت ملي شدن نفت اكثربزرگان آنها ازفعالين سياسي ومدني وكارگري بودند حساسيت خاص داشت ودردهه سياه شصت وحشيگري خودراعليه فرزندان عمدتا تحصيلكرده وفعال درعرصه هاي مختلف ايران وبعضا شاهين شهرآغازكرد.
من كه درمقطعي افتخارحضوردرآن شهرفراموش نشدني راداشتم ازنزديك با بسياري ازنيروهاي آگاه درارتباط بودم وازممارست باآنها وخانواده هايشان بهرمندميشدم.
يادشان بخير.
يادوخاطره تمامي جانفشان راه آزادي درسراسركشورو٥٢تن سربدارشاهين شهركه بناحق بفرمان خميني جلاد خون پاكشان فديه رهايي ملك وملت ايران شدهمواره گرامي باد.
درمقابل خانواده هاي داغدارشان سرتعظيم فرودمي آورم.
به كليت رژيم...Gozareshgar
info@gozareshgar.com