04.09.20 23:07 Alter: 182 days

حمیدرضا رحیمی: مَحبَس - از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری

Kategorie: Nachricht

 

حمیدرضا رحیمی

www.hazl.com

 

مَحبَس

 

میله ها، انگار

 

از پوستش روئیده اند

 

و دیوار انگار

 

جزئی ازتن رنجورش شده است

 

***

 

آفتاب

 

روزها راگـُم کرده است

 

و ماه که همیشه از قلبش

 

به کوچه می تابید

 

دیری ست که در فضایِ تنگِ سینه

 

حبس شده است.

 

***

 

درد،

 

چکـّه می کند از سقف

 

و ابری باردار

 

به چشم ها می نشیند

 

و ناله از حنجره هایِ زخمیِ روبرو

 

کوران می کند

 

و قهقهه ی دژخیم

 

در خفقانِ بند می ترکد.

 

***

 

خاطره ها را هر شب می شمارد

 

و شقایق هائی

 

که در حافظه ی نمناکِ دیوار روئیده اند

 

و زنانی که

 

میادینِ بزرگِ مرگ را

 

مثلِ یک جرعه آب

 

سر کشیده اند

 

و مردانی که ایستادن را

 

به دیوار و درخت و صخره آموخته اند

 

***

 

غروب می شود

 

و خورشید

 

چونان ذغالی افروخته

 

در خاکستر ابر می غلتد

 

و ماه مثلِ هر شب

 

از دیوارِ سینه ها

 

سَرَک می کشد...
Gozareshgar
info@gozareshgar.com