22.08.20 23:54 Alter: 197 days

خاوران - شعر زیبایی از الف – ع: از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری!

Kategorie: Nachricht

 

خاوران است و دو صد چون خاوران

بوسه گاه و قبله گاه مادران

خاوران

شعری از الف – ع

 

خاوران است و دو صد چون خاوران

بوسه گاه و قبله گاه مادران

 

خاک گلگون با حکایاتی سترگ

از وفا بر عهد و پیمانی بزرگ

 

خاک طغیانگر، زمین آهوان

خاک پوشاننده ی نسلی جوان

 

نسل در خون خفته؛ نسلی سر فراز

پاکبازانی همه اندیشه ساز

 

انعکاس سالها رنج و شکنج:

دفن نور و دفن عشق و دفن گنج

 

در حصار سالیان پر غبار

نیست این جلاد را راه فرار

 

تا که داغ سینه ها افروخته ست

دیو شب در قهر آتش سوخته ست!

 

پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com