24.07.20 23:23 Alter: 15 days

اخباروگزارشات کارگری 3 مرداد ماه1399

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

- سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری وادامه دورجدید اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش

- حمایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

- بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

- بیانیە ی دو تشکل صنفی معلمان ایران در محکومیت احکام قضایی علیه فعالین آموزش به زبان مادری و حکم صادره علیه زهرا محمدی

- جان باختن یک آتش نشان درحادثه آتش سوزی شوش تهران براثر سقوط از ارتفاع

*سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری وادامه دورجدید اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش

روز جمعه 3 مرداد ماه همزمان با سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری درمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه ، شماری ازکارگران با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش نشان دادند که قصد کوتاه آمدن از احقاق حقوق برحقشان را ندارند.

امروز اسماعیل بخشی درصفحه اینستا گرامش نوشت:«تشکیل مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت  تپه درچنین روزی، خاطره پیروزی بسیار شیرین وماندگار در تاریخ مبارزات کارگری.

اما امروز با نگاه به این عکس غمگین می شوم....»

با درک حال وهوای این روزهای اسماعیل بخشی اما او،کارگران هفت تپه وتمامی مدافعان حقوق کارگران باید ضمن نقد عملکرد، پاسخگوی سئوالات بسیاری ازجمله پرسش های  زیر باشند:

- چرا مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت  تپه بسرعت تشکیل شد؟

- چرا باسرعت بیشتری فرو پاشید ومورد دفاع جانانه کارگران تشکیل دهنده اش قرار نگرفت ودر دوراخیر اعتراضات به فراموشی سپرده شد؟

- چرا شاهد گسترش اتحاد و تحکیم تشکل یابی مستقل کارگران هفت تپه نبودیم؟

- چرا سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه واعضای فعالش به این حال روزگرفتارشدند؟

- درادامه چرا شورای اسلامی کار به هفت تپه ای ها حقنه شد؟

- چرا زمینه برای جا خوش کردن دانشجویان بسیجی وخبرگزاری وابسته به آنها در هفت تپه فراهم شد؟

- چرا بعضی ها راه حل را دربرقراری ارتباط با خانه کارگر و دبیر مادام العمرش علیرضا محجوب دیدند؟

- چرا از روی استیصال ویا..... شعار دفاع از اعدام در راهپیمایی ها و اززبان یکی از سخنرانان تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه مقابل فرماندری شوش سر داده شد؟

-چرا پس از گذشت 40 روز از دور جدید اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه ازتشکل یابی مستقل کارگران هفت تپه سخنی به میان نمی آید؟

جان کلام،

این رشته سر دراز دارد اما،

تنها نمان به درد، کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود

دشوار زندگی، هرگز برای ما

*حمایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران زحمتکش هفت تپه در حالی به چهلمین روز اعتصاب خود نزدیک می شوند که هیچ درجه ای از  سرکوب، شکنجه و اخراج همکاران و رهبران عملی کارگران نتوانسته آنها را از پیگیری مطالبات به حقشان باز دارد و هفت تپه این روزها به سنگر مبارزه ضد سرمایه داری طبقه کارگر ایران تبدیل شده است.

 آنها به راستی چیزی جز زنجیر هایشان برای از دست دادن ندارند. چهار هزار کارگر هفت تپه، ماه هاست است که در این شرایط دهشتناک اقتصادی و تورم افسارگسیخته، موفق به دریافت حقوق خود نشده اند و درمیانه ی درد و رنج ناشی از همه گیری بیماری کرونا،  دفترچه های تامین اجتماعی آنها تمدید نگردیده است.

صاحبان چپاولگر و رانت خوار این مجموعه که این روزها در حال محاکمه به جرم غارت اموال عمومی هستند و تنها در یک قلم دزدی و انتقال پول به خارج از کشور معادل ۶۰ سال حقوق کارگرانشان را به یغما برده اند، آشکارا با گروگان گرفتن زندگی و معیشت هزاران کارگر و خانواده هایشان سعی در تحت فشار قرار دادن قضات پرونده دارند.

 حاکمیت سرمایه اما به جای پاسخگویی به مطالبات به حق کارگران، همان طور که وظیفه ذاتی آنها حکم می کند،  راه حل را در تهدید، ارعاب و دستگیری آن ها می بینند.

 کارگران هفت تپه و کل هم طبقه ای هایشان در این کشور روزهای سخت و سیاهی  را سپری می کنند. رهایی از این شرایط فلاکت بار جز با اتحاد و انسجام محکم طبقاتی امکان پذیر نخواهد بود. تنها ایجاد و تقویت تشکل های مستقل کارگری و اتحاد و همبستگی این تشکل ها است که صاحبان سرمایه و حامیان آنها را  به عقب نشینی وادار خواهد کرد.

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری همچون گذشته، با تمام توان از خواستها و مطالبات به حق کارگران هفت تپه حمایت کرده و از  تشکل ها و انسان های  آزاده می خواهد که صدای رسای کارگران زحمتکش هفت تپه باشند.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری‌

*بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

روز پنج شنبه 3 مرداد، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه ای بشرح زیر پیرامون اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری،منتشر کرد:

پس از کش و قوس فراوان، بالاخره افزایش حقوق فرهنگیان شاغل با رضایت نسبی آنها انجام شد. اما با نگاهی به وضعیت معیشتی مردم، سقوط ارزش پول ملی و … به وضوح می توان مشاهده نمود که معلمان و بیشتر اقشار ‌جامعه، فقیرتر شده‌اند. چنانکه افزایش حقوق اخیر عملا به مرهمی موقت بر دردی عمیق تبدیل شده است.

دو دهه است که شورای هماهنگی همدوش با فعالان صنفی با شیوه های گوناگونی مانند کمپین، مذاکره، مکاتبه، تجمع و تحصن برای تحقق مطالبات صنفی و آموزشی، تمام راه های مدنی ممکن را به کار گرفته است و در این راه، فعالان صنفی متحمل هزینه های رنگارنگی مانند زندان، تبعید و اخراج شده‌اند اما همچنان راه ارزشمند خود را ادامه می دهند.

بدون تردید افزایش حقوق ماههای اخیر فرهنگیان شاغل در قالب اجرای رتبه بندی و نیز طرح در دست اجرای همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان نیاز به بحث و بررسی دارد.

شورای هماهنگی چه خود در بطن مذاکرات حضور داشته باشد چه نباشد مانند مواضع قبلی خود، با هرنوع افزایش حقوقی که منافع معلمان را تأمین کند، موافق است و از کسانی که صادقانه در این مسیر، قدم بر‌می‌دارند، قدر دانی و حمایت می‌کند. زیرا اصل اول برای شورا تامین منافع فرهنگیان شاغل، بازنشسته و دانش آموزان البته از طریق استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود است. سردمداران بارها تاکیدکرده اند : بدون مشارکت مردم نمی توان بر مشکلات فائق آمد. ضمن تأیید این سخن، اعلام می کنیم : مشارکت واقعی بر پایه موجودیت نهادهای مدنی و صنفی مستقل و احزاب رسمی، مورد اعتماد و پاسخگو ممکن است. در چنین بستری است که هم افزایی و هم اندیشی در رگ های اجتماعی جاری می شود. در غیر این صورت مردم افرادی جدا از هم اند که یا فریادشان به جایی نمی رسد یا به راحتی بازیچه فریبها و هیاهوهای تبلیغاتی می شوند.

ایجاد کمپین های موقت از سوی فرد یا افرادی بدون شناسنامه، اگرچه می تواند گاهی تأثیرگذار باشد ولی به دلیل نداشتن مسئولیت قانونی، ناپایدارند و عملکرد آنها به علت وابستگی به خلق و خوی افراد، در درازمدت به نفع جامعه هدف نیست و ممکن است تحت تاثیر زد و بندهای سیاسی قرار گیرد. به دلیل فقدان پایگاه های اجتماعی مستقل است که همواره از جامعه ایران به عنوان جامعه کوتاه مدت یا کلنگی یاد می کنند.

به طور قطع هم اندیشی و همگرایی با نهادهای مردمی در جهت حل مشکلات و پیشبرد امور، قابل توجه و ستایش است مشروط بر اینکه ملزومات آن را مدنظر قرار دهند تا این شائبه ایجاد نشود که انجام امور مهم و تحقق مطالبات، تنها با لابیگری و لطف دولت ممکن است که در آن صورت باید بی اعتباری این شگردها را به دیگر ناکارآمدی های مدیریتی افزود.

از نظر شورای هماهنگی تنها راه تحقق مطالبات، عبور از مسیر تشکل یابی صنفی و مستقل است. در همین راستا ضروری است بر چند نکاتی تأکید شود :

یکم : متاسفانه تاکنون آنگونه که شایسته است منافع بازنشستگان، این سرمایه های راستین جامعه در نظر گرفته نشده است. خواسته های آنها مشخص است. همانطور که در جریان مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه توافق کرده اند، خواستار افزایش حقوق تا حداقل نود درصد حقوق شاغلین و البته اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۹، تبدیل این توافق به ماده ای مستقل در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اجرای حکم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دیوان محاسبات کشور (در جهت استیفای معوقات مطالباتی سیزده ساله خود)، ایجاد امکان مشارکت در اداره صندوق بازنشستگی و درواقع اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

دوم : در پروسه افزایش حقوق بخشی از شاغلان، عملا ظلمی مضاعف نسبت به نیروهای زحمتکش کادر خدماتی روا داشت شده‌است. دولت و مجلس در هر گامی که برای رفع مشکلات بر می دارند باید منافع این قشر زحمتکش را لحاظ نمایند.

سوم : دولت‌ها در هر دوره با افزایش حقوق جزیره‌ای کارمندان سایر ارگان‌ها، میان دستمزد فرهنگیان و سایر کارمندان دولت فاصله‌ای ایجاد نموده‌اند که موجب تبعیض و ظلم آشکار میان فرهنگیان و کارمندان سایر دستگاه‌های دولتی شده‌است که با این مقدار افزایش حقوق‌ها و نرخ تورم مرتفع نمی‌گردد. شورای هماهنگی خواهان حقوق همتراز و یکسان با سایر کارمندان دولت است و به شیوه های مدنی برای مطالبه دستمزد عادلانه و بالای خط فقر تلاش می کند و از تمام ظرفیت‌ خود برای تحقق کامل مطالبات فرهنگیان استفاده می کند. طبیعتا رویکرد تعاملی از طریق گفتگو و مذاکره، اولویت نخست این شوراست، اما سایر ابزار و روش های دمکراتیک را که در قانون پیش بینی شده است، برای خود محفوظ می داریم.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

سوم مردادماه یک هزار و سیصد و نود و نه

*بیانیە ی دو تشکل صنفی معلمان ایران در محکومیت احکام قضایی علیه فعالین آموزش به زبان مادری و حکم صادره علیه زهرا محمدی

زبان‌‌‌ها روح بشریت هستند.زبان‌ها میراث معنوی بشریت هستند…..باید تمامی سعی خود را برای مراقبت از زبان‌ها بکار گیریم و این در سایە سیستم آموزشی چند زبانە محقق خواهد‌ شد.(مدیرکل یونسکو )

زبان یکی از بنیادی‌ترین شاخصە‌های یک ملت است کە بر اساس آن فرهنگ و اندیشە هر ملت بە منصە ظهور و بروز می‌رسد.هرجا ملتی توانستەاست زبان خود را آزادانە بیاموزد و گسترش دهد بر غنای فرهنگی و علمی خود و جامعە بشری هم افزودە است.بایکوت کردن هر زبانی تیشەزدن بە ریشە فرهنگی بخشی از جامعە بشری است و ستمی‌است در حق گویشوران آن زبان.

در برخی از کشورها درسایە قوانین مترقی و انسانی،سیستم‌های حکومتی آزاد و دموکراتیک، توانستە‌اند شرایطی فراهم کنند کە اقوام و ملل ساکن در آن چهارچوب جغرافیایی در شرایطی برابر بە توسعە زبان و فرهنگ خود بپردازند و برغنای فرهنگی و زبانی جامعە خود و جهان بیفزایند.

در کشوری چون هندوستان حدود ٨٠ زبان بصورت رسمی در مدارس آموزش دادە می‌شود و دولت امکانات لازم را برای یادگیری متعلمین در اختیار آنها قرار دادە است.

قبل از تشکیل دولت-ملت‌ها در خاورمیانە اندک مجالی کە درسایە حکومت‌های محلی و توجە حاکمان آن زمان بوجود آمد زبان کردی شروع بە رشد و بالندگی کرد و بە سرعت خود را در ردیف زبان‌های دیگری قرار داد کە قرن‌ها زبان دیوانی و حکومتی بودند.

متاسفانه در ادوار بعدی با تنگ‌نظری و نگاە صرف سیاسی بە مسئلە زبان و فرهنگ، جهت تحقق یک ملت-یک دولت، قومی بر اقوام دیگر سلطە و سیطرە یافت و سعی شد با سیاست تک زبانی و تک‌فرهنگی عرصە بر دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها تنگ شود شاید در سایە ایجاد یک جامعە همگون کشور بە اتحاد و انسجامی غیرقابل گسست برسد،غافل از اینکە تحمیل چنین سیاستی بر اقوام و ملل دیگر نەتنها سبب اتحاد بیشتر نخواهد بود بلکە سبب شکاف،از هم گسیختگی و واگرایی خواهد‌ شد.

بعد از انقلاب ٥٧ این امید وجود داشت کە بستر لازم برای آموزش زبان مادری با توجە بە اصول ١٥ و١٩ قانون اساسی فراهم شود اما گویا همان تفکر انکار و امحا زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر درچهارچوب مرزهای جغرافیایی ایران بە قوت خود باقی‌ ماند و هنوز عدەای بر همان طبل بدصدای یک ملت-یک زبان می کوبند و چەبد صدایی است!!

علیرغم تحقیر قانون اساسی بەجهت معطل گذاشتن اصول ١٥ و ١٩ کە در راستای تدریس زبان اقوام ایرانی‌است و دولت‌ها بر مبنای آن موظف بودەاند امکانات لازم را برای آموزش این زبان‌ها فراهم نمایند،علاقمندان بە زبان و فرهنگ کوردی جهت اعتلای زبان مادری اقدام بە تشکیل انجمن‌ها و کلاس‌های زبان کردی در سراسر مناطق کردستان نمودند و دە‌ها مربی داوطلبانه بە تدریس زبان کردی پرداختند و هزاران نوآموز را زبان مادری آموختند.

تلاشگران و فعالین عرصە فرهنگ و زبان (مادری) در کردستان همیشە با نگاههای امنیتی مواجە، و تنگ نظران و میراث‌داران سیاست سرکوب،انکار و امحا هر‌ از چندگاهی بە بهانەهای مختلف اقدام بە بازداشت فعالین این عرصە نمودە اند که مصداق بارز آن تحمیل حکم دە سال زندان به زهرا محمدی از فعالین آموزش زبان مادری است

انجمن صنفی معلمان کردستان شاخە مریوان حمایت قاطع خود را از زهرا محمدی اعلام داشتە و بیان می‌دارد: سیاست تک زبانی و تک فرهنگی، سیاستی شکست خوردە و بە تاریخ پیوستە است کە نە‌‌تنها خیری نصیب جامعە نخواهد کرد بلکە دود این سیاست بە چشم همە خواهد رفت.لذا انتظار داریم با قبول نگاهی هم عرض و هم سطح زمینە آموزش زبان مادری در این کشور کە تنوعی از اقوام و زبان‌های مختلف است در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم گردد و جلو قانون شکنان کە عرصە عمومی را با نیت خوانی، حدس زنی و ظن و گمان محل تاخت و تاز خود قرار دادەاند گرفتە شود.

ما بر این باوریم کە زهرامحمدی بیگناە است و چنانچە خود بیان کردە،گناهی جز تدریس زبان مادری ندارد و

اگر فعالیتهای انساندوستانە و تلاش جهت اعتلای زبان مادری و فرهنگ قومی جرم محسوب می‌شود با افتخار همە مجرمیم.

انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان ) / کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر -تیرماە ١٣٩٩

*جان باختن یک آتش نشان درحادثه آتش سوزی شوش تهران براثر سقوط از ارتفاع

پنج شنبه شب(2 مرداد)،یک آتش نشان 37 ساله بنام مرتضی حیدری حین کار خاموش کردن آتش سوزی یک مغاره لوازم خانگی در خیابان صابونیان شوش تهران از ارتفاع 4 متری ساختمان به پایین سقوط کرد وجان عزیزش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com


Gozareshgar
info@gozareshgar.com