19.07.20 17:31 Alter: 20 days

فراخوان جمعی برپایی آکسیون اعتراضی در برنس پارکن(مجسمه یوحنا)،گوتنبرگ

Kategorie: Meldung Rechts

 

فراخوان  جمعی برپایی آکسیون اعتراضی

 در برنس پارکن(مجسمه یوحنا)،گوتنبرگ شنبه اول (۱) اگوست ساعت ۳۰/۱۳

اعدام قتل عمد دولتی است، برای لغو آن و در دفاع از اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مبارزات مردم سراسر ایران در شرایط دشوار کرونایی، با رعایت موازین، به خیابان بیاییم!

آزادیخواهان ساکن گوتنبرگ و حومه!

جامعه‌ی ایران طی چهل و یک سال از فردای روی کار آمدن نظام اسلامی؛ با احکام اعدام و اجرای بسیارروبرو بوده است . اما امروز موج تازه اعدام ها پیامی  کهنه به همراه دارد. می خواهند چرخه قرارداد ننگین بیست و پنج ساله ایران به چین را دربرابر بحران عظیم ماشین کشتار از اذهان مردم منحرف نمایند. جمهوری اسلامی امروز معترضان دیروز ودستگیرشدگان سالهای ۹۶ و ۹۸را نشانه رفته است. بیش از ۱۲ تن از آنها تحت عنوان «مفسد فی الارض» به اعدام محکوم شده اند. و در روزدوشنبه۲۴ تیر دو زندانی سیاسی به اسامی دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله .... را در زندان ارومیه اعدام کردند . امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از دستگیرشدگان آبان ماه که حکم اعدامشان تایید و به اجرا نزدیک شده است

کارگران هفت تپه بیش از یکماه در اعتراض خیابانی اند و برای مرعوب نمودن کارگران در ادامه اعتصاب آنان ، چهره های شناخته شده آنان را دستگیر و در برابر ایستادگی شان مجبور به آزادی آنان می شوند.                                         ما بر آنیم ؛ جمهوری اسلامی در چنگ بحران های متعدد و استیصال روزافزون درمقابل کارگران و زحمتکشان که در فقر و بی حقوقی دست وپا میزنند، بوحشت افتاده ومثل همیشه جز کشتار معترضین، راهی در مقابل خود نمی بیند. سالهاست که معجزه ترساندن وسرکوب آخرین ذخیره هایش را نیز شلیک کرده است. دیگر نمی توان با گلوله وزندان واعدام پاسخ گرسنگی و فقر و بی حقوقی وتبعیض را داد و مردم گرسنه  را به سکوت وادارنمود.  

بیکاران امروز در کنار کارگران و زنان و باز نشستگان ، دانشجویان ، معلمان ، کوابران - دستفروشان و مالباختگان بارها به خیابان آمده اند وتا پای جان ایستادگی کرده اند. علاوه برکشتارهای تاکنونی هنوز خون تازه ۱۵۰۰نفر درآبانماه برسنگفرشها باقی است وهزاران دستگیری وصدها ناپدید شده نه تنها کسی را خانه نشین نکرده است، بلکه همه به روشنی می دانند که کابوس رژیم عروج مجدد معترضین است. ترفندهای این رژیم شناخته شده است. بر مردم ما روشن است که تنها فشار و اعتراض گسترده تر و محکمتر لازم است تا مجازات اعدام به طور اساسی و حکم اعدام این سه نفرلغو شود و کارگران نیشکر هفت تپه و میلیون ها زحمتکش شهری و روستایی به خواسته های خود برسند.  
ما جمعی از فعالان سیاسی و پناهندگان گوتنبرگ مجازات اعدام را عملی جنایتکارانه و قتل عمد دولتی می شناسیم وهمه آزادیخواهان و فعالان سیاسی احزاب ، گروه های اجتماعی را به مقابله علیه این اقدام غیر انسانی وبرای رهایی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی فرامی خوانیم. از همگان میخواهیم بهر طریق ممکن در مقابل این احکام ، زندان و شکنجه ؛ و برای رهایی زندانیان عقدتی و سیاسی  اعتراض خودرا اعلام و برای الغاء آن تلاش کنند در کنار هم باشیم تا قدرت مان را به افکار عمومی جامعه میزبان باز بشناسانیم.

جمعی ازفعالان سیاسی - اجتماعی و پناهندگان- گوتنبرگ

تلفن های ارتباط : 0736778815 / 0739809990
Gozareshgar
info@gozareshgar.com