18.06.20 22:45 Alter: 19 days

مهستی شاهرخی: داس آدمکُش نیست

Kategorie: Nachricht

 


ابزارها هیچ گناهی ندارند 

طناب ها و ریسمان ها، میل و اختیاری ندارند 

 

زهرها و مرگِ موش ها از خود اراده ای ندارند 

تازیانه ها و تسمه ها اندیشه ای ندارند 

 

تفنگها و هفت تیرها با کسی جنگی ندارند

بنزین ها و کبریتها در آتش سوزی تصمیم گیرنده نیستند 

 

پوتین ها و چکمه ها از کسی کینه ای ندارند 

کاردها و دشنه ها دوست و دشمن نمی شناسند 

 

تبرها و چکش ها را برای کار ساخته اند

داس را برای درو کردن گندم ساخته اند

 

اندیشه ارزشمند در پیکار با آدمکُشی است

کُشتن به دست خود یا به دست دیگری؟ 

 

ماهرترین جنایتکاران دستان پاکیزه ای دارند

اندیشه ناپاک و پلید را بایست ریشه کن کرد

 

کُشتن با دستانِ قرضی

کُشتن با دستانِ پاکیزه، آدمکش را بی گناه نمی کند

گردن نهادن به اراده خداوند و گردن زدن بیگناهان فرهنگِ داعشی است

نوشتن در راه هموار سازی و عادی سازی فرهنگ داعشی و توجیه و تبلیغ آن، پاسداری از فرهنگ داعشی است

*

چگونه بگویم؟

نرم افزارها و یا سخت افزارها اراده ای ندارند

کامپیوترها و اینترنت و شبکه های اجتماعی بی گناهند

آن مهندسی که پشت کامپیوتر می نشیند و موج آدمکُشی و سر بریدن را برنامه ریزی و مدیریت میکند 

باید به سراغ او و آنها رفت و آنها را افشا کرد 

ابزار فرمانروایی داعش بر ایران زمین نشویم و نباشیم 

 

داس آدمکُش نیست؛ وسیله ای برای درو است 

در فرهنگِ ایرانیان، گردن زدن رونق نداشت 

 

فقط داعشی ها هستند که در خاورمیانه گردن می زنند 


* شانزده ژوئن ۲۰۲۰- پاریس- مهسستی شاهرخی
Gozareshgar
info@gozareshgar.com