18.06.20 22:40 Alter: 15 days

یکی از فعالین چپ در وین:سرمایه­داری می­کشد! – اِعمال قهر راسیستی پلیس در آمریکا و اتریش

Kategorie: Meldungen Links

 

 

زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد!

سوم ژوئن 2020– ضد فاشیسم - علیه راسیسم،  و امپریالیسم، همبستگی بین­الملل!

 

قتل جورج فلوید(George Floyd) در مینیا پولیس(Minnesota)  در واقع ادامه کشتار آفریقائی آمریکا­ئی ­ها توسط پلیس و نژادپرستان سفید پوست است. با زدن مهر راسیستی و دایم بزهکار معرفی کردن انسان­­های رنگین پوست، حقوق اساسی انسانی، از جمله حق زندگی از آنها گرفته می­شود. فاجعه آنجاست که در سال2020 تکرار چنین قتل­هائی به اقامه دعوی و یا تبرئه کسی منجر نشده­است.

اعتراضات بحق اهالی سیاه پوست و آنهائی که با آنها علیه سیستم راسیستی در ایالات متحده آمریکا (USA)اظهار همدردی می­کنند چیز جدیدی نیست و جایگاه آن در تاریخ مبارزه آنها(قیام­های برده­داران، شورش­ها سالهای 1960 ایجاد سازمان­های سیاسی ) می­توان جستجو کرد. صدها سال است که در (USA) از سیاهپوستان هوای تنفس گرفته شده­ است. اگر چه  مرگ «جورج فلوید» جرقه­ای برای انفجار شورش­های اخیر است، ولی علت اساسی تشدید بحران­های اقتصادی است که بخش بزرگی از طبقه کارگر آمریکا را به فقر و فلاکت کشانده است، در این رابطه غارت مغازه­ها چیزی جز «قیام  توده گرسنه»، سرکوب شدگان و فرودستان نیست.

دولت – ترامپ و نیزایالات و شهر­هائی که توسط دمکرات­ها اداره می­شوند به تبلیغات راسیستی و فاشیستی عوامفریبانه علیه معترضین دست زده و می­کوشند مبارزه بر حق آنها را برای کسب حقوق دمکراتیک زهرآگین نمایند. این مرتجعین تنها به سخنرانی بسنده نکرده، بلکه با اتخاذ تدابیر آشکار فاشیستی (چون بکار گیری گارد ملی) با شورشیان به مقابله بر می­خیزند. این نیروهای سرکوب صدها سال است که با مدرن­ترین تسلیحات مجهزشده، پلیس و- دستگاه نظامی (USA) که هم برای سرکوب در داخل و هم در خارج پیشبرد منافع بورژوازی امپریالیسم آمریکا در خارج بکار گرفته می­شود، حال فرا خوانده می­شود  تا  قدرت مقاومت توده­های خلق را با تمامی نیروئی که در اختیار دارد در هم شکند.

سیستم سیاسی و نیز دستگاه سرکوب آمریکا چنان سازماندهی شده­است که بیش ازهمه بتواند ثروت طبقه سفید پوست را که  توسط استثمار طبقه کارگر آمریکا وخلق­های کشورهای وابسته و نومستعمره بدست می­آید، تضمین گردد. <اقلیت­ها> همانند آفریقا- آمریکائی­ها، «چیاکانوس» (Chicanos) و مهاجرین از آمریکای مرکزی و یا مردم بومی آمریکا(سرخ پوستان)  که در واقع بخش بزرگی از جامعه آمریکا را تشکیل می­دهند، نه تنها در طول تاریخ، بلکه هم­ اکنون نقش مهمی را در این جنبش­ها بازی می­کنند، چون آنها اغلب تحت استثمار وسرکوب شدید قرار دارند. بورژوازی آمریکا می­کوشد که براشتراک منافع آنها سرپوش گذاشته و توده­های طبقه کارگر راعلیه یکدیگر تحریک کند. بهمین دلیل راسیسم در سراسر جهان بمثابه ابزار تفرقه درون توده­های کارگر و جهت تضعیف مبارزات طبقاتی  بکار گرفته می­شود.

بهمین دلیل دراتریش هم تبعیض نژادی آشکار دولتی وراسیسم پلیسی حکمفرماست- جدا ازاینکه کدامین حزب بورژوازی برمسند قدرت نشسته باشد. «مارکوس اموفوما»(Marcus Omofuma) که در سال 1999 هنگام اخراج در هواپیما به قتل رسید و «باکاری یاسی»(Bacary Jassey)  در سال 2006 با مقاومت موفقیت­آمیزازاخراجش جلوگیری کرد، توسط پلیس «وگا»(WEGA)- واحد ویژه پلیس وین- مورد شکنجه قرار گرفت که بعد­ها بر آن سرپوش گذاشته شد، از جمله مواردی هستند که در سطح وسیعی مطرح شد. مهاجرین و پناهند گان بموازات محدود شدن سیستماتیک حقوق اجتماعی و اقتصادی آنها روزانه با تعرض راسیسم دولتی در گیرند. (racial profiling) – روش جستجوی پلیس طبق رنگ پوست و مشخصات نژادی- به اتهام جرایم واهی از جمله فروش مواد مخدر، حمله به بانک­ها، روش  ثابت برخورد پلیس اتریش به این بخش از جامعه است. چنین وضعیتی غیر قابل قبول بوده و نافی قوانین آزادیهای بورژوازی است. اینکه دادستان در اینجا از منافع طبقه حاکم دفاع می­کند و <قوانین> آنرا پیاده می­کند کاملا روشن است.

برای اینکه با موفقیت با سلطه بظاهر قدرتمند سیستم سرمایه­داری – امپریالیستی مبارزه کنیم و رهائی جامعه­ را میسر گردانیم، در اتریش هم محتاج به یک حزب انقلابی – کمونیست  و رزمنده هستیم.  دمکراسی واقعی و حقوق برابر  برای تمامی توده­های خلق جدا از منشا آنها تنها در مبارزه علیه نظم غالب میسر خواهد بود. همزمان می­باید در کنار ابراز همبستگی با مبارزات توده­ای  در «ایالات متحده  آمریکا»، در اتریش هم برای حفظ و گسترش حقوق دمکراتیک  برای مهاجرین و پناهجویان مبارزه کرده و برخورد خشونت آمیز پلیس را علنا افشا و خواهان مجازات مجرمین باشیم.

در سراسر جهان کارزار همبستگی با  قتل «جورج فلوید» در جریان است، آنرا گسترش دهیم!

 

عدالت برای «جورج فلوید» و تمامی آنهائیکه مورد خشونت پلیس قرار می­گیرند!

شورش بر حق است!  - افق انقلابی را باز نمائیم! – حزب مبارز کمونیستی  بنا کنیم!

درج، چاپ و نشر این نوشته با ذکر نام و منبع آن آزاد است!

تذکر: این اعلامیه توسط<آلترناتیوبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی> تهیه  شده­است.

برای کسب اطلاعات بیشتربه سایت این سازمان مراجعه  کنید!

               .com prolrevol.wordpress.com      ia.rkp2017 @yahoo.com - iarkp.wordpress

ترجمه و تکثیر<یکی ازفعالین چپ در وین - اتریش >

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien, email:shora.sa




Gozareshgar
info@gozareshgar.com