10.06.20 03:54 Alter: 24 days

مزدک: با دورود فراوان به کارگران مبارز !

Kategorie: Meldungen Links

 

 

دو هفته پیش و تقریبا همزمان دو جنایت دردناک یکی در جمهوری اسلامی و دیگری در آمریکا بوقوع پیوست . در هر دو جنایت تبعیض زمینه ساز بود .

در آمریکا مرد سیاهپوستی توسط پلیس سفیدپوست وحشیانه خفه میشود و در ایران مردی سی و اندی ساله دختر بچه " رومینا " ۱۳ - ۱۴ ساله را بقصد ازدواج میرباید و پدر سنت زده مذهبی دخترش رومینا را میکشد .

با کشتن مرد سیاهپوست موج عظیم و کم سابقه ائی از اعتراضات توده ائی علیه نژادپرستی در آمریکا و جهان برپا میشود که همچنان ادامه دارد . و بدرستی کارگران و زحمتکشان ایران در این همبستگی بین المللی علیه نژادپرستی مشارکت شایانی کردند .

بدون شک نژادپرستی در سرمایه داری یکی از ابزار های سرکوب و تفرقه انگیز علیه کارگران و زحمتکشان است که در بحرانهای اقتصادی و سیاسی سردمداران به آن دامن هم میزنند . مبارزه علیه نژادپرستی و اشکال رنگارنگش همچون تبعیض علیه مهاجرین و اقلیت ها بخشی از مبارزات کارگران برای رهائی و محو استثمار است.

آما جلوه دیگر تبعیض که تبعیض جنسیتی است ورومینا ۱۳- ۱۴ ساله قربانی آن شد با تزویر رژیم جمهوری اسلامی و سینه چاک کردن ریاکارانه برای کشته شدن مرد سیاهپوست آمریکائی ، به حاشیه رانده شد و اعتراضات کارگری و توده ائی عدالت جویانه علیه این جنایت دوگانه ، کشتن دختر بدست پدر و ربودن بچه کودک بقصد ازدواج توسط مردی بالغ ، بازتاب اجتماعی لازم را پیدا نکرد .

ازدواج دادن کودکان به بالغین که در واقع آمر خرید و فروش کودکان برای آمیال جنسی است ، از یک سو بعلت فقر اقتصادی مطلقی است که به تهیدستان از سوی رژیم سرمایه داری اعمال شده و از سوی دیگر پس مانده های سنت های ارتجاعی و مذهبی است که جمهوری اسلامی با توسل به قرآن ، شرع ، و سنت پیامبری به تطهیر آن پرداخته و مروج آنست . رژیم نه تنها از نیروی کار ارزان زنان و کودکان برای سود های بالاتر بهره میجوید حتی جسم آنها را برای بهره جوئی جنسی قربانی مردسالاری میسازد .

کودک موجودیست با مختصات بسیار خاص خود و برای تکامل و تحول یافتن به فرد و زندگی بالغین و قبول مسئولیت های اجتماعی منجمله زندگی مشترک نیازمند زمان برای رشد جسمانی ، فکری ، روانی و آموزشی انسانی است . حتی مسائل پزشکی و روانی کودکان آنچنان اختصاصی است که نیازمند رشته خاصی در پزشکی است باسم طب اطفال .

بر مبنای تجربه های اجتماعی و یافته های پزشکی این تکامل و تجولی یابی نیازمند گذشت حداقل ۱۸ مراقبت و پرورش و آموزش است . هیچ کودکی نمیتواند مسئول و پرورنده کودک خود باشد .

ازدواج دادن کودکان زیر ۱۸ سال در هر جامعه منجمله ایران تحت هر مجوزی شرعی ، دینی ، سنت پیامبری و قومی حتی با رضایت کودک یک جنایت و تجاوز جنسی به کودک محسوب میشود که جمهوری اسلامی کارگردان آنست . صدمات جسمی ، روانی و اجتماعی که به قربانیان این جنایت وارد میشود تا آخر عمر باقی میماند و رنجی عظیم برایشانست .

ار آنجائیکه کارگران بنا به موقعیت ویژه ائی که در روند تولید اجتماعی دارند و انقلابی ترین عامل تغیر و تحول جامعه سرمایه داری و پرچمدار مبارزه علیه استثمار و کسب رهائی بشریت میباشند ، نمیتوانند نسبت به سنت های ارتجاعی و منحط کودک ازدواجی و مردسالاری در رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران کم تفاوت باشند و در مبارزه علیه آن پیشتاز نباشند .

کارگران مبارز ایران همچنانکه در مبارزه با نژادپرستی همبستگی بین المللی خود را ابراز کردید و در کارزار جهانی آن مشارکت کردید ، عدالت خواهی ظلمی که به رومینا شده و به رومینا های زنده میشود نیازمنده مبارزه متحد شماست .

مزدک .

۱۷ خرداد ۹۹

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com