08.06.20 22:26 Alter: 25 days

حزب ارا: قتل «جرج فلويد »سياهپوست امریکایی را محکوم و از اعتراض های ضد نژاد پرستی پشتیبانی می کنيم

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

 

به دنبال عملکرد ضد انسانی چند تن از پليس های شهر مينيا پوليس در ایالت مينه سوتا، رنگين پوستي ( سياهپوست ) به نام جورج فلوید زير زانوهاي پليس نژادپرست به قتل رسيد که منجر به تطاهرات و اعتراض های گسترده در شهر های بزرگ امریکا شد و آزادی خواهان کشور های دموکراتيک از سراسر جهان نيز با اعتراض های ضد نژاد پرستی همراه شدند. بسياری از سران كشورها  قتل فجيع « جرج فلويد» را محكوم و از سياهپوستان حمایت کردند. در این ميان سردمداران فاشيست "جمهوری اسلامی" که در سركوب،  خشونت، جنایت و كشتار بي نظير هستند و در چهل و یک سالی که در راس قدرت هستند  با انواع  قوانين ضد انساني در اعمال خشونت هيچ کم نگذاشته اند، حال به اعتراض عليه خشونت پليس امریکا و دفاع از تظاهركننده ها بر آمده و در لباس دادخواهي ظاهر شده اند تا نمایش انسان دوستانه ای را به جهانيان نشان دهند! رژيمي كه بيش از شصت بار محكوميت بين المللي دارد با  چنين عملكردي در نگاه جهانيان راه به جايي نخواهد برد! 

نگاهی کوتاه و گذرا به قيام ها و خيزش هاي مردمي در طول ٤١ سال حكومت فاشيستي مذهبي،  به ویژه در آبانماه ١٣٩٨ به خاطر گراني بنزين كه به گزارش رويتر ١٥٠٠ تن را در خيان هاي ايران كشته اند جايي براي مظلوم نمایي چنين رژيمي باقي نمي گذارد. در شرایطی که وقتي مردم ايران با حركت هاي مسالمت آميز خواسته هاي خود را مطرح مي كنند، ولايت فَقِيه  حكم آتش به اختيار به پاسدارانش مي دهد و مزدورانش صدها  قتل در خيابان ها و در مقابل دوربين ها انجام مي دهند.  زمانی که همچنان اعدام، شکنجه،زندان و ضرب و شتم و اذيت و آزار هزاران نفر از زنان و مردان ادامه دارد تا جايي كه كادر پزشكي و پرستاري را به خاطر فاش کردن آماردرست كشته شدگان ويروس كرونا دستگير و زندانی و يا اخراج می کنند. وکارگران و کارمندانی كه به دنبال حقوق معوقه خود بوده اند دستگیر و زندانی شده اند،  رهبر و رئيس "جمهور" نظام از سركوب در آمريكا مي گويند!! رژیمي كه از سفاکی ، خشونت و جهل و جنایت  چيزي كم ندارد و در خط اول رژیم های استبدادی و فاشيستی قرار دارد با  چنين نمایش هایی  هرگز قادر نخواهد بود که چهره کریه اش را پنهان کند.

 

ستم دیدگانی که در خيابان های امریکا در حال مبارزه بر ضد نژاد پرستی و رفع  تبعيض نژادي هستند، تحت قوانينی مبارزه می کنند که حقوق انسانی را محترم مي شمارد و تحت همين قوانين و پشتيبانی تمامی آزادی خواهان سراسر امریکا و جهان مبارزاتشان به ثمر خواهد رسيد. کسانی که قوانين را زیر پا گذاشته اند مجازات خواهند شد. اما رژیم فاشيستی مذهبی "جمهوری" اسلامی با سابقه چهل و یک ساله اش  كه قوانين خود را هم زير پا مي گذارد ،  حق ندارد ادعای دفاع از حقوق بشری کند، که خود آنرا قبول ندارد.

حزب آزادی و رفاه ایرانيان ( آرا) جان باختن جورج فلوید و تماهی سياهان و رنگين پوستاني که قربانی خشونت پليس امریکا شدند را محکوم می کند و همراه با اعتراض کنند گان خواهان  رفع هر گونه تبعض به ویژه "تبعيض نژادي" است.

 

پيرور باد مبارزات مردمان جهان عليه تبعيص نژادي 

پيروز باد مبارزات مردم ايران 

 

شوراي هماهنگي حزب آزادي و رفاه ايرانيان (آرا )

١٨ خرداد١٣٩٩ خورشيدي برابر با  ٧  ژوئن ٢٠٢٠

hezbara@gmail.com

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com