29.05.20 00:27 Alter: 274 days

بهروز سورن: این ویدئو برای قلبهای ضعیف نیست!

Kategorie: Nachricht

 

این ویدئو حتی قلبهای قوی را هم زخم میزند و مرز تحمل هر پیکر انسانی را در مینوردد. دو اتفاق هولناک اینروزها رسانه ای و در اعماق جامعه انسانی زخمی عمیق برجاگذاشته است. ماجرای بریده شدن سر دختر نوجوان تالشی توسط پدرش و کشتن مرد سیاهپوست  بدست پلیس نژادپرست آمریکائی بسیار تکاندهنده تر از آن بود که در حاشیه اخبار رسانه ها قرار بگیرد. این دومی در اذهان عمومی یادآور سربریدن خبرنگاران و جهانگردان توسط جلادان داعشی است. نژادپرستی در کشور آمریکا سوابقی طولانی دارد. این فجایع بویژه زمانی شتاب میگیرد که در راس حکومت آن فردی با مشخصات نژادپرستانه بنام ترامپ قرار گرفته باشد.مقتول که زیر فشار زانو و سنگینی بدن پلیس مزبور بارها التماس میکرد و از تنگی نفس میگفت اما پس از دقایقی با کالبد بی جان کشان کشان منتقل میشود.حتی یادآوری این نکته و اعتراض شاهدان نیز از عمق تنفر پلیس از مقتول نکاست. ویدئو مزبور بسرعت مرزها را پیمود و این واقعه جهانی شد. چهار پلیس حاضر در صحنه ابتدا به مرخصی اجباری فرستاده و سپس اخراج شده اند . پلیسی که این مرد را خفه کرد اما حتی در بازداشت بسر نمیبرد.ویدئو واضح تر از آن است که جایی برای تردید باقی بگذارد. پیامد این جنایت اما بسیار گسترده بوده است. اعتراض عمومی برانگیخته شده با خشونت پلیس ناآرامیهایی را در این کشور ایجاد کرده است که میتواند در روزهای آتی افزایش یابد .

واقعه بریده شدن سر دختر نوجوان با داس و توسط پدرش نیز افکار عمومی ایرانیان و بویژه آنانکه متاثر از فرهنگ ارتجاعی حکومتیان نیستند, مخاطب قرار داده است. بخش بزرگی از قتلهای ( ناموسی ) در کشورمان حتی رسانه ای نمیشوند اما این حادثه نه تنها رسانه ای شد که حکومتیان را نیز به تلاش برای نجات پدر از قوانین جزایی انداخت. رسانه های داخل رایزنی را آغاز کردند و ایجاد شبهه در نوع مجازات پدر را در قالب تحلیلهای روانشناختی و قوانین اسلامی جزائی و حقوق پدر؟ روانه بازار می کنند.از حق زندگی و عشق ورزیدن دختر جوان کمتر میگویند اما چهاردنگ مراقب پایمال نشدن حقوق پدر داس بدست هستند.موقعیت روانی پدر, جنون آنی او, حفظ آبرو و ناموس در فرهنگ عمومی ایرانیان!موقعیت روانی او در حین قتل, و...

خلاصه همه چیز مهیا میشود تا حق اعمال خشونت و کشتن دختران و همسران در جامعه اسلامزده و پدرسالار زنده بماند. بی شک این جنایت هولناک جامعه ای را به چالش خواهد کشید که یک سوی آن قوانین ارتجاعی شریعت اسلام و سوی دیگر آن حقوق کودکان و زنان از پیش محکوم است. قربانیان قتلهای ناموسی تنها به ایران ختم نمیشود. سراسر دنیا بتناوب شاهد این فجایع انسانی هستند. اسید پاشی, شکنجه, سنگسار, قتل و سوزاندن زنان و دختران از جمله وقایعی است که هر از گاهی رسانه میشوند و پیکر جامعه بشری را زخم میزنند.

ویدئو را در صورت تمایل اینجا ببینید

 

منتشر شد

کانون دمکراتیک پناهندگان

آگاهی نیوز

سایت راهکار سوسیالیستی

اشتراک ووردپرس

احترام آزادی

سایت لجور

آزادی بیان

بالاترین

گزارشگران

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com