19.05.20 22:16 Alter: 7 days

امین بیات: در جهان سرمایه داری " اقتصاد مهمتر از جان مردم است"

Kategorie: Nachricht

 

 

Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com/amin.bayat9

 

از گفته ها ، نوشته ها و مصاحبه ها ی سران رژیمهای کشور های اروپای مرکزی و صنعتی  سرمایه داری  همانند (آلمان،ایتالیا،اطریش،فرانسه و انگلیس...) چنین برمیآید که قراراست طرحی مشترک برایپایان دادن به "قرنطینه" یا محدود سازی و راه اندازی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را تقدم بر جان شهروندان خود به افکار عمومی حقنهکنند و مقررات و محدودیت های رفت وآمد را لغو کنند و چنین وانمود کنند که گویا خطرویروس کرونا  از سر مردم بر طرف شده است.

واکنش سران کشورهایاروپای مرکزی به ویروس کرونا با انتشار واقعی و تلفات جانی آن افکارعمومی شهروندان  اروپا را کاملا  تحت تاثیر  قرار داده است ، بخاطر اینکه  در ابتدای کار سیاست عمومی این کشور ها با هم  گر چه تفاوتهائی دیده میشد، اما شهروندان با دیدن و شنیدن اتفاقات مرگ بار در جهان  متوجه  این شدند که دولتها اخبار واقعی را به شهر وندان خود منتقل نکرده اند و دیر هنگام اقدام به قرنطینه نموده اند، و سیاست آنها اول اقتصادی و بعد جان مردم، میباشد.

"هنری کسینجر" ایدئولوگ سرمایه داری در مورد ویروس کرونا میگوید:

                                "نجات زندگی مردم مهم نیست،سرمایه داری را نجات بدهید."

در اینکه امپریالیسم جهانی دشمن انسان است، شکی نیست، اما بیان این گونه سریع ووقیح  اوج جنایت علیه بشرت است، و گویای این واقعیت است که مردمان جهان در خطر جنگ بیولوژیک در حال نابودی، میباشند.

دولتهای سرمایه داری به تکاپو افتاده اند و باتزریق میلیاردها دلار و یورو به بازار سرمایه جهت حمایت از سرمایه داران که در حال ضرر دادن هستند ، شده اند تا آنها  را برای شرایط بعد از کرونا آماده کنند.

دولتهای سرمایه داری از جمله مهمترین آنها  چین و آمریکا ،  هر کدام بنوبه خود دیگری را متهم به ترویج شیوع ویروس کرونا  میکنند،  بهر حال آنچه کهتا بحال دیده شده و در مورد آن نوشته و گفته شده ، اینکه اولین بار این ویروس کشنده در شهر یوهان چین بنا به گزارشهای مختلف از آزمایشگاه بیولوژیک یوهان به بیرون سرایت کرده است و با بی توجهی در بهترین سناریو و در بد ترین سناریو آنرا آکاهانه در سراسر جهان پخش، کرده  اند.

از آنجا که چین "کمونیست" قصد سلطه به ایران و خلیج فارس را در سر می پروراند و با حضور در خلیج فارس و حضور طلبه های چینی در قم  با  پیروی از روشهای کهنه انگلیس و صادرات اجناس بنجول  به ایران  و پشتیبانی دولت تروریستی مذهبیایران بجای حمایت از مردم ایران درمقابل این رژیم تبهکاردر سطح بین المللی ، دولت ایران را که بدلایل عدیده  بحران اقتصادی ، تحریم اقتصادی  که چرخ اقتصاد ایران را از حرکت باز داشته است را می بیند و آگاهانه از این فرصت بدست آمده استفاده  کرده  ودولت ایران را در اختیار خود گرفته است، و اینجا بود که هواپیماهای شرکت ماهان ایران با رفت و آمد آنها به چین آگاهانه این ویروس را  به ایران منتقل کردندو شرکت ماهان با  پرواز به کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا ، اسپانیا  و فرانسه  به  چین کمونیست کمک به پخش این ویروس کشنده ، در جهان کرد.

ایران:

دست اندر کاران بیت خامنه ای و سپاه پاسداران ، و دولت بی خاصیت روحانی در افکار عمومی چنین تبلیغ کرده و میکنند که ازشدت ظهور بحران کرونا کاسته شده است وبا سیر نزولی در حرکت میباشدو دروغهای شاخدار بمردم تحویل میدهندو مسئله بازکردن محل های مذهبی یعنی دکانهای فریب وریا و سود را بشدت تبلیغ میکنند، و از طرف دیگر تهدید های قلابی و تهی از واقعیت که فقط خوراک داخلی برای انحراف افکار عمومی است را علیه آمریکا در خلیج فارس  و با  دامن زدن به نا امنی ، چنین وانمود میکنند که مردم گرسنه و معترض بخاطر بحران اقتصادی و کرونا به شورش عمومی روی نیاورند.

در ایران در دوران شیوع ویروس کرونا  و در ایام سختی و کمک رسانی آخوند ها و روحانیت مزدور مزورانه به گوشه ای امن وآرام که خطر آنها راتهدید نکند، فرار کردند، واین در حالی است که در ایام معمولی آخوند ها وسایر مزدوران امام جمعه ها اقدام به تبلیغ   و پراکندن خرافات اسلامی نموده و بدینوسیله باعث آن میشدند که عقل و شعورمردمان ساده لوح رابا اراجیف خود  به دزدند و با دادن  وعده "شفا " یافتن مریض وبهشت به آنها مردم ساده دل و نا آگاه را روانه زیارتگاهای قم و مشهد میکنند تا جیبآنها را خالی کنند، این مکانها دکانی برای دزدی ثروت مردم  ایرانو ثروت اندوزی مشتی ریا کار بنام روحانیت بیش نیستندواز مردم یا ساده اندیشان،را با وعده های دروغین سواری بیشتر، بگیرند.

آموزه های دروغین هزار و چهار صد ساله ی طب اسلامی دستاربسران یکسره دروغ از آب در آمدو ماهیت این شیادان برای افکار عمومی روشنترشد، مردم دریافتند که با صدقه دادن به آخوندها  برایشان رفع  بلا  نمیشود، مردم دریافتند که اگر ثروتیکه به مصرف بارگاههای بی خاصیت قم و مشهد و  یا امام زاده ها ی دروغین و بی هویت درسراسرایران شده و به میلیاردها دلار برآورد میشودرا به مصرف درمانگاهها، بیمارستانها، برای خرید تجهیزات مدرن پزشکی و مواد بهداشتی و تعلیم و تربیت بکار برده  بودند امروز وضعیت جامعه آخوند  زده  که    از ویروس کرونا  برای جامعه  مضر ترند را درک میکردیم، یا  تبلیغات خرافی  بر گزاری نماز جمعه ها که محل   خوبی برای پخش ویروس میباشدو هیچ خاصیتی مفید برای مردم ندارند بجز تبلیغ شیادی و مفت خوری عده ای نوحه خوان ، امروز وضع بهتر نبود، یا بر گزاری اعیاد عاشورا وروزه ای توسط آخوند ها  درهر کوی وبر زنی   به خاطر چندعرب که دریک دعوای محلی درهزارو چهارصد سال پیش کشته شده اندحالا باید ایرانیها ماتم بگیرند.

در همه جهان هیچ کشوری همانند مسئولین کشوری ایران  دغلکار و دروغ پرداز نیستند،که با خطر مرگ ظهور ویروس کرونا وگسترش روز افزون آن اینطورسهل انگاری که دولت بی خاصیت ایران با مردم رفتارغیر انسانی انجام داده، نکرده است، مردم ایران هیچگونه اعتمادی به این دستاربرسان مزدور ندارند، حکومت توان اقتصادی قرنطینه را ندارد اما بمردم دلیل واقعی آنرا نمیگوید، از شورش گرسنگان صحبت میکند اما نمیگویند که خود آنها باعث این فقر و فلاکت بوده اند، دغلکاریو سیاستهای پنهان حاکمیت به اوج وقاهت خود رسیده و حتی تبلیغ داروهای قلابی ضد ویروس کروناکه برای خالی کردن جیب مردم براه انداخته اند، ماسک  دویست  و پنجا هزار تومانینیز یکحقه بازی بزرگ و کلاشی پاسداران ، دولت و بیت رهبری استبدای، چپاول و غارت ثروت مردم است.

در ایران آگاهانه توسط پاسداران و آخوند های قم و مشهد ویروس چینی را با قرنطینه نکردن قم ومشهدآنرا بیشتر  پخش کردند و تا کنون هزاران فرد مبتلا وهزاران کشته توسط ملاها این ویروس بجا گذاشته است، واین درحالیست که افکار عمومی در جهان خود به خود مسئول این جنایت را چین و آزمایشگاه بیولوژیک شهر موهان میداند.

با این توصیف اگرجهان سرمایه داری بخواهد وبتواند با یافتن داروی ضد این ویروس کشنده ازاین مهلکه سرمایه داری را نجات بدهد ، در مرحله نخست آمریکا و چین با هم خواهند ساخت و به دعواهای لفظی برای گمراه کردن افکار عممومی ادامه خواهند داد،اما امریکا اینطور که معلوم است در اولین اقدام سیاسی خود با چراغ سبز چین و روسیه دست پاسداران را از عراق و سوریه ، لبنان کوتاه خواهند کرد و هر چه بیشتر فشار  اقتصادی  به  دولت تروریستی ایران وارد خواهند نمود تااز درون منفجر شود ، نمونه آخرین این فشارحضورناوهای جنگی برای جلو گیری از صدور نفت ایران به ونزویلا ،میباشد.

البته کشور های امپریالیستی به این سادگی دست از سر ایران بر نخواهند داشت، و برای حفظ منافع خود  همچون چین ، روسیه و اتحادیه اروپا  از ارتجاعی ترین ، دولت تروریستی ایران دفاع کرده و خواهند کرد تا سهم خود را  با آمریکاییها تقسیم کنند، یعنی درست است که چاه های نفت در ایران هستند اما درآمد فروش نفت باید طبق امیال امپریایستها از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، در ایران اجرا شود، در یک کلام ماهییت همه ی این کشور ها در راستای عملکرد سرمایه علیه  زحمتکشان جوامعی چون ایران، یکی است. و الی چرا نباید  جهان از مردم ایران در برابر جمهوری ضد ایرانی وتروریست دولتی حمایت کند، یعنی قطع روابط بین المللی در کلیه زمینه ها ، بستن سفارتخانه ها و مراکز اصلی تروریستی درجهان، بستن راههای هوایی ،زمینی و دریایی، وکوتاه کردن دست تروریستها از منطقه  سوریه،عراق،لبنان و یمن .

سپاهیان جیره خوار"ولایت فقیه"مدعی هستند که با تجربه های سرکوب وکشتاردیماه 96 و آبانماه 98 خورا برای سرکوب شورش میلیونها گرسنه و بیکار  آماده کرده اند، به جاست که گرسنگان  با آنچنان آمادگی  در خیابانهای شهر های کشور حضور یابند  که بتوانند پاسداران مصلح را خلع صلاح نموده  و زمام امور کشور را خود بدست بگیرند.

این روزها نگرانی آخوند ها و سپاه بیشر جهت بسته شدن دکان مذهبیشان برایشان از جان مردم مهمتراست،و این در حالیست که این طایفه دزد و مفتت خور و سر بار جامعه هیچوقت بفکر سلامت  مردم نبوده و تنها نگران جیب گشادشان میباشند، درقم ومشهد درهای دکانهای کلاشی وکاسبی یشان را میگشایند و با نماز جمعه ، بر پایی عید فطروامثالهم سرمردم را شیره مالیده وآنها را سر گرم کرده و از طرفی مرگ زودرس آنها را با آلودگی به  ویروس کرونا آماده میکنند.دعش ایران یعنی آخوندها و پاسداران برای به انحراف کشاندن افکار عمومی در ایران و عراق  بخصوص که مردم علیه نیروی تروریستی حشدالشعبی هستند، دوباره داعش را عمدا فعال کرده تا  ترس و وحشت بین مردم ایجاد کنند،در ایران از جانب دیگر دست و پا زدن دولت و سپاه در بورس نیز نوع دیگری از کلاهبرداری است تا سهام شرکتهای ورشکسته رابا چند برابرارزش واقعی آن با ترفندهای مخصوص میخواهند بمردم بفروشند، اما این نیز قادر به حل بحران به هیچوجه نخواهد شدو کشور روز به روز در منجلاب فساد و بحران فزاینده بیشتر فرو میرود.

18.05.2020

 

 

 

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com