18.05.20 23:51 Alter: 287 days

سلسله گزارشات سایت گزارشگران و شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران – بخش پنجم

Kategorie: Nachricht

 

وقتی از فرقه گرایی میگوئیم منظور تمامی خواص فرقه گرایی و فرقه گرایان است.کسانی که هویت  خود را در دنیایی کوچک به حقارت تنی چند ناچیز از ارتباطات و رفاقتهای دیرینه خود خلاصه کرده اند. با دنیای واقعی و خارج از این مجموعه حقیر قطع ارتباط کرده اند و برایشان اعداد یک رقمی و در بهترین حالت دو رقمی اطراف خود تعریف کننده دنیای موجود است. بهمین جهت با مشتهای باز در مجموعه های اصیل و جدیدتر شرکت نمیکنند. مشتهایشان را بسته نگاه میدارند تا زمان موعود و سپس آنها را در بدترین حالت و منشهای نارفیقانه و غیر عرفی باز میکنند. زمین بازی نهاد امید که شورای مستقل بود فضای بازی آنها شد. این شورا که به نام فعالین گسترده مستقل و غیر سازمانی و حزبی برای همگرایی وسیع و سراسری شکل گرفته بود بمرور محل تاخت و تاز واژه بازان و هم آنها شد که نهادهای دیگر را نیز در پوشش های دیگر به شکست کشانده بودند. شورا محلی برای دستیابی به نایافته هایشان شد که دهه آنها را به خود مشغول کرده بود.

فرقه گرایان اما اینبار با لباس فعالین کارگری و غالبا وابسته به احزاب و تشکلهای بی اثر و نهادهای کارگری نا موفق دیگر تیشه را در دست و به ریشه زنی آغاز کردند. تیشه ای که دخالت با صفت فردی و استقلال نظر را هدف گرفت و بمرور آنرا مورد سوال قرار داد. این اندیشه انحرافی حتی علنیت یافت و از پوسته پنهان خود خارج شد. خود زنی در شورای مستقل آغاز شد. بیهودگی فعالیت غیر سازمانی که اساس تشکیل این مجموعه بود بی محابا به پیکر این نهاد شلیک شد. فعالین مستقل و منفرد در شورا را که خانه خودشان می پنداشتند, به باد مذمت گرفتند. این منش شناخته شده فرقه گرایان اما کسالت آور تر از آنبود که جدی گرفته شود. پس به ارسال فحش نامه ها به فعالین دگر اندیش این نهاد با ادرس های موازی غیر علنی اقدام کردند. با پیگیری یکی از فعالین نشان از یکی از احزاب گرفته شد که تصادفا! ردپایی از آن در این تجمع دیده میشد. این گزارشات نه برای اهمیت آنها که شکست را ضمیمه نامها و نهادهایشان کرده اند بلکه برای گزارش به خوانندگان, ناظران بر این حرکت و فعالین در حاشیه آن است.

دوستان!

شورای مستقل نهادی برای تجمع همه آنهایی است که دل به سرنوشت کارگران و جنبشهای اجتماعی و انقلابی در کشورمان دارند. فعالین سیاسی معتبر و پرسابقه و شناخته شده گامهای اولیه را برای ایجاد آن برداشته اند و همچنان ایستاده اند. در این تجمع برخی با اعتبارشان آمدند و آن دیگران برای کسب اعتبار و آنچه مبرهن است این تلاش زمانی به سرانجام خواهد رسید که جویبارهای پراکنده اما جاری در خارج از کشور بهم بپیوندند و امواج صف شکنی در برابر جمهوری آدمخواران, جمهوری غارتگران و استثمار کنندگان اسلامی ایجاد کنند. امواجی که بتواند صدای آن بی صدایانی باشد که هیچ برای از دست دادن ندارند و در بحران کنونی کرونا بمراتب به اعماق فقر و گرسنگی و بی کاری و بی حقوقی غلطیده اند.شورش سراسری در پیش است.

متون و فایل های صوتی مرتبط در اختیار سایت گزارشگران است.

***

ب.

به اعتقاد من شکست جلسه پالتاک سوم نوامبر شکست این پروژه خواهد بود. این موضوع را بطور علنی در سایت گزارشگران و همراهانش مشاهده خواهید کرد. این گفته تهدید نیست بلکه رجوع به افکارعمومی و صداقت بی شیله پیله غیر رفورمیستی و شفاف و غیر پشت پرده ای است. باید به افکار عمومی توضیح داد که فعالین منفرد و مستقل چپ نیز در یافتن راههای همکاری بزرگ خود ناکام مانده اند. بایستی علل این ناکامی را بوضوح و شفاف مدلل کرد و در اختیار کارگران و معلمان و دانشجویان و جوانان مبارز قرار داد. باید گفت که نسل جوان از تجربیات نسل های پیشین خود هیچ انتظاری نباید داشته باشد و دست به کمر خود روی پای خود باید استوار شود.

23. 10 2019

 


ملیحه تیره گل |

درست است جناب سورن گرامی که «نسل جوان از تجربیات نسل های پیشین خود هیچ انتظاری نباید داشته باشد و دست به کمر خود روی پای خود باید استوار شود.» بادا که چنین باد!Gozareshgar
info@gozareshgar.com