14.05.20 00:09 Alter: 13 days

پانزده نوزاد و مادر در اثر حمله طالبان به یک زایشگاه در کابل کشته شدند

Kategorie: Nachricht

 

 

افغانستان به مرکز تاخت و تاز انواع و اقسام بنیادگرایان اسلامی بدل شده است. آمریکا و شرکا یک روز به نام "رهایی" زنان و "سرنگون "کردن طالبان، افغانستان را اشغال نظامی می کنند و روز بعد به دنبال صلح با طالبان و ادغام شان در دولت دست نشانده خود هستند! هیچ روزی هم نیست که بنیادگرایان اسلامی هم چون طالبان به کشتن مردم نپردازند. کشتار مردم ، خشونت وحشیانه علیه زنان برای طالبان وسیله ای شده است که بتواند از طریق آن موقعیت بالا تری را در چانه زنی با آمریکا برای خود کسب کند. موقعیت زنان، کودکان و کل مردم در افغانستان نشان می دهد که آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری حاکم بر جهان که خود عاملین اصلی جنگ، کشتار، آواره گی، فقر، ستم جنسیتی هستند، پیشبرد اهداف ستم گرانه و استثمارگرایانه اشان را بدون اتکا به مرتجعینی هم چون طالبان نمی توانند پيش برند.

 

#جنگ #تجاوز_نظامی

#اشغال_افغانستان

#خشونت_بر_زنان

#سرمایه_داری_حاکم

#ستم_و_استثمار

@hashtemars

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com