10.05.20 23:45 Alter: 295 days

سلسله گزارشات سایت گزارشگران و شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران – بخش سوم

Kategorie: Nachricht

 

گزارشات بخش سوم

اینکه این حرکت جدید و منحصر به فرد با فراخوان و نقش تعیین کننده گزارشگران آغاز شد مبرهن بود اما اینکه گزارشگران اساسا مایل به ادامه ایفا نقش بعنوان هادی این جریان بود, چنین نبود. در اغاز امر مخالفتهای مزمن با حضور گزارشگران از سوی کسانی که آمده بودند که بروند انجام شد. این مجموعه به نهادی متشکل غیر متمرکز اما ناموفق متعلق بودند که سوابقی در گذشته به هر دلیلی با سایت گزارشگران داشتند و از طریق رفیق ب. به این مجموعه دعوت شده بودند. این جمع در صدد بودند که این تشکل نوپا را به تجمع خود حلقه و زائده کنند.

مضمون فعالیت این تجمع و حتی شکل آن در ردیف برنامه های این جمع متشکل بود. تداعی اسم این مجموعه که هنوز معین نشده بود با مجموعه آنها همانطور که انتظار میرفت با مقاومت اعضای شورای مستقل روبرو شد و آنها بمرور از شورای مستقل کناره گرفتند.طبیعی بود که فعالین شورا اهدافی بسیار فراتر از پیوستن به تجمعات نازا و کوچک تا کنونی شناخته شده, همانند این طیف داشتند. مقصود ایجاد نهادی فراگروهی و سراسری از طیف وسیع فعالین مستقل و منفرد بود. نهادی که بتواند در مقیاس سراسری و در تبعید مابازاء  فعالیتهای مشترک کارگری و معلمان و دانشجویان و بازنشستگان در داخل کشور باشد و صدای آنها را آنطور که باید و شاید در خارج از کشور انعکاس دهد.

همانطور که در فراخوان اولیه انعکاس یافته بود طیفهای متنوع کمونیستی, سوسیالیستی, ملیون سوسیالیست, آنارشیست, فرهنگی و هنری و.. میتوانستند در این جمع خود را بیابند.شرط لازم و کافی برای این حضور آمادگی همراهی و همگامی با طیفهای نظری نامبرده و دخالت در امور با صفت فردی بود. نا گفته پیدا بود که تفاوتها و سلیقه های نظری در هر گام فعالین این جریان را همراهی میکرد. حال آنکه فراخوان دهنده و سازماندهنده ارتباطات درونی ( گزارشگران و ر. ب. ) در عمل و داوطلبانه خود را به حاشیه رانده بودند. دلائل رفیق ب. هرگز اعلام نشد, اما گزارشگران برای قرار نگرفتن در مسیر تکاملی این طیف نوپا اطلاع داده بود. نکته ای که محاسبه نشده بود این بود که کناره گرفتن گزارشگران بسیاری از ارتباطات را از مناسبات درونی به بیرون پرتاب میکرد.

تعداد بالایی از فعالین و نیروهای حاشیه ای بر اساس اعتماد و تعلقات فکری و تجربی به گزارشگران بعنوان رسانه ای مستقل و معتمد به این فراخوان پاسخ مثبت داده بودند اما با شناخت و تجربه های پیشین خود از برخی از فعالین آن در دوراهی ادامه کاری یا قطع کناره گیری قرار داشتند.کوه یخ ایجاد شده بمرور و با گرم شدن مباحثات بیانیه مشترک آب میشد و ریزش می کرد. گردآمدن پنجاه تن از فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی باسابقه و مجرب و شناخته شده در شرایطی که احزاب و سازمانهای بسیاری تعدادشان از انگشتان دو دست بیشتر نیست, امری کم سابقه بود اما نگارش بیانیه مشترک نیز بسیار دشوار مینمود. برخی هجوم تئوریک به آنارشیستها را در برنامه داشتند. برخی دیگر ملیون سوسیالیست و دیگرانی تلاش داشتند تا حداکثرهای طیفی خود را در این بیانیه بگنجانند.

اینهمه و با خشنودی بسیاری از فعالین بازگشت گزارشگران را بعنوان فراخواندهنده و رسانه بدنبال داشت. قطع مشارکت گزارشگران در واقع حذف بسیاری از ارتباطات فعالین و نیروهای حاشیه ای بود که به اعتبار آن در این مجموعه و حاشیه های آنخود را مییافتند.

ادامه دارد

***

با درود به همه شما عزیزان

20.04.2019

این لیست تنها به موافقان چارچوب نامه ارسالی اختصاص دارد و متاسفانه امکان دارد که برخی از یاران و موافقان از قلم افتاده باشند.موافقان, دوستانی هستند که از طریق نامه این اقدام را مثبت ارزیابی کرده اند و مایل به همیاری با این پروژه میباشند.دوستانی که پیرامون خود فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی منفرد را میشناسند که محتملا تمایل حضور در جمع ما را دارند, این نامه را به آنها ارسال کنند تا با آدرس سایت ( موقت ) تماس بگیرند و در لیست و جریان امور از ابتدا قرار داشته باشند.گزارشگران یک ابزار ابتدائی و ارتباطی در آغاز راه هست و نه بیشتر و در اینده تابعی از تصمیمات جمعی ما خواهد بود.

طبیعی است که با تمایل عمومی یکی از ابزارهای تبلیغی و انتشاراتی این مجموعه خواهد ماند.پیشینه:تصمیم به نوشتن این نامه و ارسال آن خلق الساعه بود و با پیشنهاد یکی از رفقای دیرینه و ثابت قدم و آشنا برای همگان از طریق امیل آغاز شد و هیچگونه پشت پرده دیگری ندارد. پشت پرده این حرکت تک تک شما عزیزان هستید که سالهای متمادی مبارزه کرده و نوشتید و تلاشگر بوده اید و امروزه مرتبط با سایت گزارشگران مستقل و غیر وابسته ( ابزار اولیه و موقت ) هستید و یا در صدد هستید تا با این مجموعه همراه شوید.این نامه از سوی گزارشگران بشکل محدود و تنها برای فعالین سیاسی, کارگری و فرهنگی مرتبط با خود ارسال شد و قریب 95 درصد دریافت کنندگان به آن پاسخ مثبت دادند

استقبال شما عزیزان از نامه ابتدائی نشان داد که حقیقتا ضرورتی موجود بوده است و این پروژه و نامه ساخته ذهن نگارندگان آن نبوده است. این استقبال مثبت و گسترده بود. دهها صاحب نظر و فعال سیاسی, کارگری و فرهنگی انرا تائید کردند در شرایطی که هنوز این اقدام علنی نشده است.تهیه این لیست جمعی نیز ضرورتی ارتباطی است. دوستانی که امکان راه اندازی یک ادرس امیل جمعی خودکار و یا دانش فنی و تکنیکی دیگری برای تسهیل ارتباطات مان را دارند لطفا اطلاع دهند. یک کانال تلگرامی و توئیتر نیز در اینده لازم بنظر میاید.

گروه هایی از فعالین سیاسی از جمله تشکلهای حزبی و گروهی نیز تمایل به مشارکت در این حرکت کرده اند اما ضمن تشکر اطلاع دادیم که این اقدام تنها با صفت فردی میتواند امکانپذیر باشد و از این دوستان درخواست شد که بشکل فردی ما را از حضورشان در جلسات بهره مند کنند. تصمیم عمومی در جلسه آتی میتواند نوع ارتباط ما با این مجموعه ها را مشخص کند.

برخی معتقدند که خلاف جمله منعکس شده در نامه, دوران افشاگری اقدامات ضد بشری رژیم تمام نشده است و تا زمانی که رژیم جنایت میکند و حقوق بشر را زیر پا له میکند افشاگری از اهمیت خود نمی کاهد.کم نبودند پاسخ هایی که ناکامی ها در اتحاد و همگرایی و همبستگی تاکنونی در تاریخچه اپوزیسیون خارج کشور را متذکر شدند اما غالبا با تلاشی دیگر در این چارچوب توافق داشتند و امیدوار که تجربیات شکست کوشش های پیشین به کار گرفته شود و مفید واقع شود. از جمله اینکه مکانیسم پیشبرد امور بصورت دمکراتیک حداکثری و از پائین را درعمل بکار گیرند. این مکانیسم را اراده و خرد جمعی معین خواهد کرد.

 

منتشر شد:

اشتراک وورد پرس

عصر آنارشیسم

گزارشگران

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com