09.05.20 22:20 Alter: 17 days

ﻳﻭﺭﺵ ﭘﺎﺳﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻣﺟﺎﺯیَ ﺍﻳﺭﺝ ﮐﺷﮑﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ

Kategorie: Nachricht

 

ﺍﻁﻼﻋﻳﻪ  
  ﺩﺭ ﺣﻭﻣﮥ ﭘﺎﺭﻳﺱ ﺟﺎﻥ ﺳﭘﺭﺩ ﻭ ﺑﺳﺗﮕﺎﻥ ﻭ ٢٠٢٠ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺑﺎ ﺳﻭﻡ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ١٣٩٩ ﺍﻳﺭﺝ ﻛﺷﻛﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻡ ﺍﺭﺩﻳﺑﻬﺷﺕ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻭﻫﯽ ﺑﺯﺭگ ﻓﺭﻭ ﺑﺭﺩ .ﺍﻭ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻭﺩ ﺍﺯ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﭘﺎﺭﻛﻳﻧﺳﻭﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺭﺩ، ﭼﻧﺩ ﺭﻭﺯ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﻣﺭگ ﺑﺭﺍﻯ ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﺭﻭﺱ ﻛﺭﻭﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ ﺭﻭﺯ ﭼﺷﻡ ﺑﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽﺑﻧﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻭﺍﺏ ﺍﺑﺩی ﻓﺭﻭ ﻣﯽﺭﻭﺩ .ﺍﻳﺭﺝ ﻭﺻﻳﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﭘﻳﮑﺭﺍﻭ ﺩﺭ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ﺳﻭﺯﺍﻧﺩﻩ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻛﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺭگ ﺍﻭ ﻣﻭﻳﻪ ﻭ ﺯﺍﺭی ﻧﮑﻧﺩ  . ﺍﻣﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩۀ ﺍﻳﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺳﻭﮔﻭﺍﺭی ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﻡ ﺗﺭﮐﺎﻥ ﻗﺷﻘﺎﺋﯽ ﺩﺭ ﻗﺑﺭﺳﺗﺎﻥ ﺭﻭﺳﺗﺎﻯ ﺑﺭﺷﻧﻪ، ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻳﺭﺝ، ﺩﺭ ِ  ﻧﺯﺩﻳﻛﯽ ﺷﻳﺭﺍﺯ ﮔﺭﺩ ﻣﯽﺁﻳﻧﺩ ﻭ ﺳﻧﮓ ﻗﺑﺭﻯ ﺗﻬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ِ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻳﺎﺏ ﭘﻳﮑﺭ ﻋﺯﻳﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﺭﻓﺗﻪﺷﺎﻥ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺑﺭی ﻣﺟﺎﺯی ﻭ ﺩﺭ ﺁﺋﻳﻧﯽ ﻧﻣﺎﻳﺷﯽ ﺩﻓﻥ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ  . ﺍﺭﺩﻳﺑﻬﺷﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ، ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺷﻳﻭﻉ ﻭﻳﺭﻭﺱ ﮐﺭﻭﻧﺎ ﺩﺭ ١٨ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﺧﺻﻭﺻﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪ  ﺧﻭﺩﺭﻭی ﺳﭘﺎﻩ ﺑﻪ ٢ ﺍﻳﻥ ﺍﻳﺎﻡ، ﻓﻘﻁ ﺑﺳﺗﮕﺎﻥ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺍﻳﺭﺝ ﺷﺭﻛﺕ ﻛﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻳﻣﻪ ﺷﺏ ﻫﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﺳﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻭی ﺣﻣﻠﻪ ﻛﺭﺩﻩ ﻭ ﺳﻧﮓ ﻗﺑﺭ ﻭ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺍﻫﺩﺍﺋﻰ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭ ﻟﮕﺩﻣﺎﻝ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﺭﺍ ﺍﺯﺑﻳﻥ ﻣﯽﺑﺭﻧﺩ  . ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ، ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺯﻧﺩﻩ ﻳﺎﺩ ﺍﻳﺭﺝ ﺑﺎ ﺍﺑﺭﺍﺯ ﺍﻧﺯﺟﺎﺭ ﺍﺯﺍﻳﻥ ﻳﻭﺭﺵ ﻭﺣﺷﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻧﮓﺁﻭﺭ ﻣﺄﻣﻭﺭﺍﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ، ﺍﻳﻥ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺭﺍ   -ﻫﻣﺭﺍ ﻩ ﺑﺎﻋ ﮑﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﺳﻭﮔﻭﺍﺭی ﻭ ﻋﮑﺱ ﺩﻳﮕﺭی ﺑﻪ ﮔﻭﺍﻩ ﺳﻧﮕﺩﻟﯽ ﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﭘﺎﺳﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺻﻭﺻﯽﺗﺭﻳﻥ ﻋﺭﺻﻪﻫﺎی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺭﺩﻡ  - ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻭﺟﺩﺍﻥ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻳﻡ  .
 
ﺍﺯ ﻁﺭﻑ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ   ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ، ﭘﺭﻭﻳﺯ ﻛﺷﻛﻭﻟﻰ ، ۲۰۲۰، ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻪ ۱۳۹۹ ﺟﻣﻌﻪ ﻧﻭﺯﺩﻫﻡ ﺍﺭﺩﻳﺑﻬﺷﺕ
Gozareshgar
info@gozareshgar.com