06.05.20 23:25 Alter: 20 days

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش گروه پزشکان وکادرپزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر-اتریش: دکتر احمدرضا جلالی پزشک دو تابعیتی زندانی در ای

Kategorie: Nachricht

 

                                                   Vienna, 05.05.2020

Dr. Ahmadreza Djalali

پزشک و محقق ایرانی دکتراحمدرضاجلالی در آوریل۲۰۱۶به دعوت دانشگاه تهران و شیراز به منظور شرکت در یک کنفرانس و پروژه علمی به ایران سفر کرد. ولی در تاریخ۵اردیبهشت۱۳۹۵دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.اتهام آقای جلالی ارتباط با دول متخاصم و هم‌چنین جاسوسی عنوان شده‌است.ویابتدا سه ماه را در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وكیل گذراند،و بعد در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زد.

در این مدت او مورد شکنجه و تحت فشارهایروحی قرار گرفت تا "اعتراف" کندکه جاسوس آژانس اطلاعاتی موساد میباشد. براساس اطلاعات عفو بین الملل، ویتهدید به اعدام و كشته شدن فرزندانش در سوئد و همچنین قتل مادرش كه در ایران ساكن است، شده است.

دکتراحمدرضاجلالی پیوسته اتهامات جاسوسی را مردود شمرده و آنها را ساخته دست مقامات امنیتی در ایران توصیف کرده است.درنوامبر۲۰۱۷، کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل از مقامات قضایی ایران خواست تا فوراً آقای جلالی را آزادکرده و به وی حق غرامت خواهی و سایراشکال جبران خسارت را بدهند. این کارگروه سازمان ملل معتقد است که حق وی برای یک محاکمه عادلانه به شدت نقض شده، و محرومیت او از آزادی کاملاخودسرانه میباشد.

دکتراحمدرضاجلالی دراعتراض به محاکمه ناعادلانه ورفتارنادرست خوددرزندان دست به اعتصاب غذای طولانی زدوماههااست که دروضعیت بسیاربدی قرارگرفته است. در سال گذشته پزشکان وی را دچارکم خونی و مظنون به بیماری "تخریب مغز استخوان" تشخیص داده اند. او باید در بیمارستانی خارج از زندان توسط متخصصان اختلالات خونی و انکولوژی معاینه و معالجه گرددکه متاسفانه هنوزاین اتفاق نیفتاده است.

اتهامات و بهتانهاییکه از زمان دستگیریوی در ایران توسط دستگاههایامنیتی و قضایی به وی نسبت داده شده است ،هیچگاه اثبات نشده و فقط برپایهاعترافاتی است که تحت شکنجهاز اوبدستآمده است.

طبق اطلاعاتاعلام شده دکترجلالی، علاوه بر در معرض خطر قرار گرفتناعدام قریب الوقوع، به دلیلشرایطنامساعدبهداشتی در بازداشتگاهنیزدرخطر ابتلا به عفونت کووید۱۹Covid-19قراردارد.درحقیقت او باتابعیتدوگانهایرانیاروپاییطعمه دیگریست، که به امیدتعویض در "بازار" بده و بستان هایسیاسیقربانیمیشود.

ما پزشکان مدافع حقوق بشر و اعضای جامعه دفاع از حقوق بشر در اتریش، همانندبسیاری از نهادهای بینالمللی که در گذشته به دستگیری و شکنجه دکترجلالی در ایران اعتراض داشته، خواستارآزادی فوری و بیقید و شرط او میباشیم.

ما به مقامات ایرانی یادآوری میکنیم که دکترجلالی به دعوت رسمی برای شرکت در یک کنگره علمی به ایران سفر کرده،و درچهارچوب یک پروژه پژوهشی و عضو هیئت علمی آن بازداشت شده است. اعدام و یاطولانی شدن حبس او باتحریم همه نشست ها و کنوانسیونهای بینالمللی علمی در ایران مواجه بوده و جامعه علمی و دانشگاهی ایران را در انزوایبیشتری قرار میدهد.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش

گروه پزشکان وکادرپزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر-اتریش

Prof. Dr. Siroos Mirzaei

2

Medical Professionals for Human Rights  in Iran – Austria

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com