05.05.20 23:52 Alter: 300 days

سلسله گزارشات سایت گزارشگران و شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران – بخش دوم

Kategorie: Nachricht

 

 

توضیح ضروری:

بدینجهت که بر خلاف بسیاری از فعالین احزاب و سازمانها و همچنین نهادهای کارگری ما اعتقاد و نظر خوشی نسبت به فرقه گرائی بعنوان آفت درونی اول جنبش چپ و کارگری در خارج از کشور نداریم و منافع خود و رفاقت های دیرینه و سازمانی برای ما مقدم بر نیازها و ضرورتهای جنبش کارگری نیست, اما به انتقاد و انتقاد از خود که دهه ها از سوی این فرقه ها فراموش شده, و در صندوقچه های تئوریک و گردگرفته آموزش مارکسیست لنینیستی شان, مدفون شده است, متعهدیم و شفافیت و صداقت را شرط بنیادین فعالیت سیاسی و کارگری میدانیم. این توضیح تنها گویای این صفت خالصانه و حقیقت جوی ماست.

در مطلبی که تحت عنوان تکذیبیه اقدام مشترک با نهادهای همبستگی در تاریخ 30.4.2020 انتشار یافت, خطایی صورت گرفته است که  از تعدادی از فعالین مستقل وغیر فرقه گرای این نهاد پوزش بخواهیم.

خطا در تکذیب این اقدام مشترک نهفته نبود چرا که تراکت مزبور اصلا مورد تصویب شورای مستقل قرار نگرفت و خودسرانه از سوی برخی از فعالین نهادهای همبستگی در شورای مستقل منتشر شده بود. فضاسازی و ارائه اطلاعات غیر واقعی برخی از اعضای این نهاد در تجمع شورای مستقل, این تصور را بدست میداد که فعالین این نهاد بنمایندگی نهادهای همبستگی اقدام مشترک پالتاکی را تائید کرده اند حال آنکه با توضیحات دریافت شده نهادهای همبستگی نیز موافق اقدام مشترک نبوده اند و تراکت منتشر شده با امضای نهادهای همبستگی نیز مصوبه آنها نبوده است. دو اقدام خودسرانه و تصویب نشده در دو نهاد متفاوت موجب سوء تفاهم موجود بوده است.  

بهر حال چه دریافت اطلاعات غلط منجر به واکنش فوری اما غیر ضروری ما شده باشد و چه اینگونه اقدامات غیرمسئولانه برخی از فعالین آن نهاد در شورای مستقل اما ما وظیفه داشتیم که پیش از تحقیق کافی مجموعه نهاد همبستگی را درباره این اقدام مشترک میان دو نهاد ذاتا متفاوت, متهم نکنیم. صرفنظر از نظرات و عقاید انتقادی ما درباره این نهاد, نهادهای همبستگی رنگین کمانی از نحله های فکری متشکل و منفردی هستند که تلاشهای جمعی شان در مجموع  و در سالهای گذشته مفید بوده است. البته تائید این نهاد بمعنای تائید فرد فرد فعالین آن نیست. سایت گزارشگران ( بعنوان فراخواندهنده و سازماندهنده ارتباطی شورای مستقل ) در طی سالها یکی از مراکز بزرگ تبلیغاتی این مجموعه بوده است, ما ضمن حفظ فاصله و نقدهایمان در پیشبرد اهداف خود که همانا همبستگی با جنبش های اجتماعی است, بخشا خود را با این نهاد در کلیت خود و نه تک تک تعلقات فکری اعضایش, همگامی های موضعی میبینیم و امیدواریم که در آینده زمینه های همراهی مهیا گردد بدون آنکه تراکت های تصویب نشده منتشر شود و اقدامات مشترک ابهام آمیز صورت گیرد.

شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران

سایت گزارشگران

5.5.2020

solidarity@gmx.at

 

***

فاصله از فرقه گرایی, دخالت با صفت فردی, مناسبات افقی و برابر و دوری از سانترالیزه شدن, احترام به نحله های نامبرده شده در فراخوان اولیه, تکیه بر خرد جمعی, خیره شدن به داخل, درک امکانات و توانایی ها در حد پشتیبانی از مبارزات جاری در داخل کشور, تلاش برای همبستگی سراسری در پشتیبانی از کارگران و زحمتکشان ایران ( در خارج کشور ) از جمله مبانی پذیرفته شده از سوی غالب افراد بود.

فعالین این مجموعه غالبا افراد مستقل سیاسی بودند که تا این لحظات کار سیاسی اجتماعی و فرهنگی در شکل فردی میکردند. این فراخوان وجه تمایزش با تجمعات پیشین دیگر اما منحصر بفرد بود چرا که از مجموعه منفردین برای شکلیابی و ایجاد تشکل دعوت بعمل امده بود.

در ابتدای امر ماجرا چنین ادامه یافت

برخی آمده بودند که بروند

برخی آمده بودند تا از این سفره سیاسی پهن شده دستچین کنند

برخی نیز رهبر بودن را از هر کار دیگری بهتر میدانند و حضورشان با این شرط آغاز میشد. هیچ نمیگفتند ولی رفتاری چنین داشتند و سایه سنگینشان بوضوح دیده میشد. آنجا بودند تا سخنرانی کنند و از برابر حقوقی افراد کمتر شنیده بودند.

برخی نیز امده بودند که بمانند

برخی نیز برای نظارت و دریافت اطلاعات آنجا بودند.

مباحثات اولیه و تاکید بر حضور با صفت فردی و دوری از هرگونه فرقه گرایی و موجودیت فرا گروهی این جمع موجب شد تا طیف اول و دوم بمرور از جمع فاصله بگیرند و ضریب مقاومت جمع را در برابر تمایلات خود بسیار بالاتر از توان خود دیدند.

آنکه ماند همانها که آمده بودند بمانند. ناظران نیز در ادامه تلاش ها نظارت کردند و هیچ نگفتند.

دو نگاه در برابر هم قرار گرفت.

نگاه اول در تلاش بود تا تشکیلات را بسازد و مبانی مشترک این حلقه را سپس با ان تعریف کند. امر سازمانیابی را مقدم بر دریافت فصل مشترک نظری و ضرورتهای شرایط مشخص آنروزها, میدانست. وقایع تاریخی در کشورمان و منطقه یکی پس از دیگری از برابر اتاقهای کنفرانس ما ( مجازی ) می گذشتند و ما مشغول مباحثاتی بودیم که میخواست تقدم مرغ را بر تخم مرغ و یا برعکس تعریف کند.

تجمع مجازی اولیه شورای مستقل اینچنین شکل گرفت:

گام اول همگامی

دوستان گرامی درود بر شما
روز جهانی کارگران بر همه شما خجسته باد


همانطور که ملاحظه کردید نامه ابتدایی مورد توجه دوستان قرار گرفت و ادامه دارد. به موازات آن اما شاهد بودیم که تعدادی از نیروهای متشکل نیز تمایل به مشارکت جمعی در روند شکل گیری این مجموعه دارند. طبیعی است که از این استقبال آنها نمی بایستی صرفنظر کرد.هم از اینرو پیشنهاد میکنم که ضمن تاکید بر مشارکت در جلسات و تصمیمات با صفت فردی, نوع ارتباط و بهره گیری از این امکانات را نیز در جلسه آتی به بحث بگذاریم.

در جریان پیشبرد این پروژه همچنین اطلاع یافتیم که حرکت دیگری با همین مشخصات از سوی دوستانی دیگر در حال پیگیری است. چنانچه رفیق ع ا  در جلسه حضور دارد لطفا دقایقی را به توضیحات او اختصاص دهیم.


با تلاش یکی از عزیزان اتاقی پالتاکی تدارک دیده شده است که مشخصات آنرا پائین ترملاحظه میکنید. اهمیت این تجمع از آنجهت است که با طرح نظرات شما میتوان چارچوب یک کارپایه یا بیانیه مشترک را تدارک دید و بر اساس آن خواه علنی و یا همچنان به همین شکل گامهای بعدی را پیش رو قرار داد
از سوی دیگر میتوان از خرد و اراده جمعی یاری خواست و شورایی موقت برای پیشبرد امور انتخاب و نقش تاکنونی سایت گزارشگران را حذف و آنرا به ابزار تبلیغاتی تقلیل داد.

 

مشخصات اتاق پالتاک:

.....

 

دوستانی که با نهادهای برگزارکننده پالتاک در تماس هستند لطفا از آنها بخواهند که همزمان با نشست پالتاکی ما در این روز برنامه ای اختصاص ندهند تا از حضور همه همراهان در جلسه بهره مند باشیم.

 

از گرداننده جلسه پالتاکی تقاضا داریم تا ضمن بعهده گرفتن گرداندن جلسه وقت صحبت دوستان را به جدیت گوشزد و رعایت کند زیرا زمان محدودی در اختیار ما خواهد بود و موضوعات متعدد هستند. بنظر میرسد که حداقل دستاورد این اجلاس میتواند یافتن رئوس فصل مشترک های حداقلی نظری و تنظیم یک بیانیه مشترک برای اطلاع افکار عمومی, بیرونی و علنی باشد. در پی این بیانیه میتوان چگونگی برگزاری سمینار عمومی احتمالی ( مشروط به تصمیم جمعی ) را برنامه ریزی کرد. تا کنون برگزاری سمینار در بلژیک از سوی یکی از همراهان دیرینه گزارشگران پیشنهاد شده است. چنانچه دوستان پیشنهاد دیگری نیز دارند آنرا اطلاع دهند. ضرورت این نکته نیز میتواند در برنامه پالتاک جمعی بعدی مورد بحث و تصویب قرار گیرد.

 

همه میدانیم که از این جلسه نیز انتظار معجزه نمیرود. اگر به این حداقل ها نیز دستیابی پیدا کنیم موفقیتی خواهد بود. بنابر این تدارک اولیه بحث ها و حضور شما عزیزان و یارانتان اهمیت فراوانی دارد. چنانچه دوستان در این زمینه متونی بعنوان پیش درامد بطور کتبی دارند میتوان در اختیار همگان قرار داد تا با نظرات موجود و طرح شونده در پالتاک اشنا شوند.

برای مثال دوست عزیزمان اقای ع. ا. متنی را نوشته اند که در اختیار شما توسط ضمیمه قرار میگیرد.

 

طرح بحث پیشنهادی:

چرا؟ و چگونه همصدا شدن نیروهای وسیع منفرد و فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی

بحث و گفتگو درباره نقاط اشتراک برای انعکاس در بیانیه مشترک که بر مبنای آن فعالیت خود را شکل دهیم

تشکیل شورای هماهنگی موقت و گروه پیگیری مصوبات جلسات عمومی و برگزاری اجتماعات

درباره حمایت از سیل زدگان و قربانیان زلزله

در باب نشست بعدی پالتاکی و ضرورت برگزاری اجلاس حضوری

***

 

لطفا اگر تمایل دارید تا تاریخ برگزاری پالتاک, پیشنویس بیانیه اولیه برای علنی شدن را بر اساس نامه پیشنهاد دهید تا به بحث گذاشته شود..

ضمیمه : نوشته ع. ا.

متنی در مورد حمایت از سیلزدگان و قربانیان زلزله

نام پیشنهادی شورای هماهنگی همصدایی در حمایت از جنبش های انقلابی در ایران

موفق باشید

گزارشگران

2.4.2019

 

شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران: تکذیبیه اقدام مشترک با نهادهای همبستگی در خارج از کشور

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com