30.04.20 11:13 Alter: 306 days

شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران: تکذیبیه اقدام مشترک با نهادهای همبستگی در خارج از کشور

Kategorie: Nachricht

 

همانطور که مطلع هستید در پی فراخوان گزارشگران تجمعی از ارتباطات این رسانه شکل گرفت که پس از ماهها بحث و تبادل نظر با نام شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی علنی شد.این شورا با انگیزه شکلیابی فعالین سیاسی منفرد از نحله های فکری متنوع در اپوزیسیون رادیکال در خارج از کشور آغاز بکار کرد.کانون فعالیت این جمع نوپا رفته رفته با مقاومت ذاتی فرقه گرایان در طرد جریانات فکری غیر در این تشکل جدید روبرو شد.برخی از اعضای نهادهای همبستگی با اقدامات جمعی خود رفته رفته به نحله زدایی از این مجموعه پرداخته و گام به گام مولفه دخالت با صفت فردی را تحت الشعاع حضور نهادها قرار دادند.میوه رسیده از درخت را کنده و از درون تهی کردند.پر واضح است که اگر این طیف با نهادهایشان بجایی میرسیدند قطعا میوه چینی از درختان دیگر را در لیست اهداف خود قرار نمیدادند.

رفتار خود سرانه و بغایت ضد دمکراتیک و نارفیقانه این تعداد از فعالین نهادها عملا به هویت و اهداف شورا لطمات جدی وارد کرد.مقاومت برای احیای مجدد موازین دمکراتیک در این نهاد نوپا با رفتار های عجیب و غریب و لمپنی تا کنون نهفته برخی از فعالین نهادهای همبستگی روبرو شد آنهم در استانه اول ماه مه. یکسال پس از اغاز فراخوان و این اقدام سایت گزارشگران چهره نمایی شد و امیدزدایی که این جریان کم سابقه و امید بخش نیز همانند بسیاری از تجمع های دیگر, از درون بتدریج تخریب میشود.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com