27.04.20 22:43 Alter: 308 days

محمود طوقی: ترانه ای برای شما

Kategorie: Meldungen Links

 

 

می خواهم برای شما ترانه ای بخوانم؛

                                           کارگران این سوی رود

                                            آن سوی رود

اما اندوه روز ها

امانم نمی دهند

تا ترانه ای بیابم

که معنای بی واسطه رویا های شما باشد

 

باد از دریا های جنوبی بی قرار می گذرد

از جلگه ها و دشت های آن سوی رود و این سوی رود

وسرود زنان و مردان کارگر را

از فراز کوه ها و کشتزار های پنبه و گندم

به چار سوی جهان پراکنده می کند

 

کارگران دریا های دور و نزدیک!

کارگران بندر های تهی و در یاچه های یخزده!

می خواهم برای شما  ترانه ای بخوانم
Gozareshgar
info@gozareshgar.com