25.03.20 23:00 Alter: 7 days

بیژن شفیع: کرونا ، جنبش کارگری و بخش درمانی طبقه کارگر

Kategorie: Nachricht

 

 

این روزها که ویروس کرونا در جهان اپیدمی شده است و آمار مبتلایان و قربانیان در اغلب کشورها بطورنمونه در کشورهای اروپایی واقعی تر انتشار میابد ، اما در ایران ، درجهنم جمهوری اسلامی آمار دروغین برطبق سیاستهای انسان ستیزانه رژیم اسلامی سرمایه ، گزارش میشود . حاکمین جنایتکار سرمایه داری ایران که مسبب شیوع گسترده تراین بیماری واگیردار مهلک بوده اند ، کمکهایی که تاکنون از طرف سازمان بهداشت جهانی شامل لباس های ایمنی ، ماسک ، کیت تست ویروس ، مواد ضد عفونی کننده و دیگر اقلام بهداشتی  و پزشکی که برای  مراکز درمانی ارسال شده است را برای خود و نیروهای سرکوب ، پاسداران ، بسیجیانو امنیتی ها اختصاص داده است . روزانه تعداد زیادی از بخش پزشکی طبقه کارگر ، از پرستار ، پزشک ، بهیار و دیگر کارکنان مراکز درمانی و امداد رسانی به این ویروس مبتلا میشوند و درطی دوهفته ، آماری کهجمع آوری شده است*، قربانیان مبتلا به کرونا را دراین بخش 46 نفر نشان میدهد ، با توجه به همین آمار،میتوان دریافت که تعداد جان باختن کارکنان مراکز درمانی ، این جان های شیفته ، بطورواقعی چندین برابرمیباشد . اکثر این کارکنان تمام هفته را در مراکز درمانی بی وقفه بطور شبانه روزی به یاری مبتلایان پرداخته اند و این درحالی است که خود از کمترین امکانات حفاظتی و بهداشتی برخوردار بوده اند و همچنان با همین وضعیت مشغول درمان مبتلایان  و در خطر ابتلا به ویروس کرونامیباشند .هیچ درنگ و سکوتی برای توده میلیونی مردم کارگرعلیه فاشیسم اسلامی حاکم و عقب نشاندنش جایز نیست تا امکانات بخش هم طبقه ایهای مراکزدرمانی را در اصرع وقت تأمین نماید ودراختیاربگذارد .                                                                             

به همین ترتیب دیگر شاغلین طبقه کارگردرمراکز کار و تولید در خطر ابتلا به ویروس کرونا و انتقال آن به خانواده هاشان و ساکنین محل سکونت خود هستند . اخبار ابتکارات و همیاری ها مردم که با مضیقه امکانات بهداشتی و ایمنی روبرو هستنددر محلات و مناطق مختلف کم وبیش انتشار میابد که بستر مناسب سازمانیابی شورایی علیه سرمایهمیباشد و ازین طریق میشود ، سرمایه داران و دولت اسلامی شان را وادار نمودکه مراکز کار و تولید را با حفظ پرداخت کامل دستمزد ها ، تعطیل اعلام کنند و بخش های ضروری تأمین کننده  نیاز های  جامعه ، با کاهش ساعت کار و با ضریب اضافه دستمزد  بطور شیفتی و با در اختیار داشتن تمامی امکانات پیشگیری ایمنی و بهداشتی فعالیت داشته باشند .                                                              

موردی که باید با تأکید توجه شود مربوط است به تصمیمات در حال اجرای نهادهای مالی سرمایه داری جهانی . در خبرها آمده است که صندوق بین المللی پول بودجه ای ۵۰ میلیارد دلاری را برای" کمک " رسانی به کشورهایی که از ویروس کرونا آسیب دیده اند اختصاص داده است و همچنین بانک جهانی ۱۲ میلیارد دلار " کمک " برای کشورهای درحال توسعه که با ویروس دست و پنجه نرم می کنند در نظر گرفته است که شامل اعطای وام کم بهره و کمک فنیمیباشد . برای توده مردم کارگر جهان ، پوشیده نیست که این وامها و تسهیلات ، ملزومات سرمایه را مد نظر دارند و باز پرداخت آنها از طریق شدت استثمار بیشتراردوی کار و سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی ودر یک کلام ،بر دوش طبقه کارگر جوامع گذاشته میشود .به یادبیاوریم ، بحران  سرمایه داری جهانی را که از 2008 شروع شده استو همچنان ادامه دارد ، نمونه یونان را که تزریق وامهای نهاد های مالی به سرمایه صورت گرفت و به جیب سرمایه دارهای یونانی ریخته شد و طبقه کارگر را در این کشور به خاک سیاه نشانده است و تبعات فاجعه آمیز آن از بیکاری تا کاستی های معیشتی گریبانگیر آنهاست .دراین بین ، رژیم سرمایه داری اسلامی ایران با توجه به تصمیمات نهادهای مالی جهانی ، از صندوق بین الملی پول تقاضای وام 5 میلیارد دلاری کرده است و جالب است برای اینکه  این معامله بانکی به مانع تحریم آمریکا برنخورد ، از طرف سازمان بهداشت جهانیدبیر کلاین سازمان ،تدروس ادهانوم، واسطه شده است تالغو شماری از تحریم‌ها علیه ایران ، خصوصا تحریم‌های مرتبط با تسهیل خدمات بانکی در وضعیت اضطراری را از دولت آمریکا تقاضا نمایدو آنها هم پذیرفته اند .جمهوری اسلامی ازبحران مزمن اقتصادی– سیاسیتا سرنگون نشود خلاصی ندارد -به دلایل مختلف با فقدان ذخیره ارزی واعتباری روبرو است ، که ازکاهش صادرات  نفت و دیگر فراورده های آن ، و فروش به زیرنرخ رسمیبازار ازطریق قاچاق در بازار سیاهگرفته تا ماجراجوی های سهم خواهی اش درمنطقه بحران زده خاورمیانه که ادامه خواهد داشت . درصورتیکه جمهوری اسلامی وام مورد تقاضا را دریافت کند ، جنبش کارگری می تواند ، عرصه جاری جدال با رژیم اسلامی سرمایه داری را برای هزینه ریال به ریال این وام به نفع مبارزه با بیماری مرگزای ویروس کرونا سازمان بدهد .

دراین شرایط که شیوع ویروس کرونا ، جهان سرمایه داری را درنوردیده است و سرمایه جهانی دررابطه با کسب ارزش اضافی کارگران جهان و جریان انباشت سرمایه درمعرض آسیب جدی واقع شده است ، نهاد های مالی ازجمله صندوق بین الملی پول ، بانک جهانی و بانکهای ملی کشورها توسط دولت های سرمایه داری به تکاپوافتاده اند تا ازسقوط آزاد نرخ متوسط سود جلوگیری نمایندوبرطبق روال معمول مکانیزم شیوه تولید سرمایه داری ،آنرا ازطریقاستثماربیشترطبقه کارگردنیا جبران کنند .جمهوری اسلامی هم ،ازامکانبوجود آمده ، تقاضای وام 5 میلیارد دلاری کرده است ، با توجه به سیاستهای ضد بشری رژیم اسلامی ،روشن است که دراولویت هایش تأمین مالی و لجستیکی نیروهای مورد حمایت خود درعراق ، سوریه ، یمن ، لبنان و دستگاه سرکوب  قرارمیگیرند. رژیم اسلامی درازای دریافت وامبرای بازپرداختش استثمار توده میلیونی اردو کاررا شدت می بخشد و درچشم انداز،فقروفلاکت بیشتررا برآنها تحمیل خواهد کرد . جنبش کارگری دراعتراضات جاری خود ، باید بویژه نهاد های مالی سرمایه جهانی را برای زد و بند با حاکمین جنایتکاراسلامی افشا کند ودراین جهت به امر روشنگری افکارمردم جهان توجه نشان بدهد ، یادآوری کند هروامی که تحت نام " کمک " ازطرف نهاد های مالی ازجمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت هایسرمایه داری داده شود ، قفلی است برزنجیراسارت توده های نیروی کار . باید افشا شود هرکمکی ، چه پزشکی و بهداشتی ، چه لوازم پیشگیری و حفاظتی در رابطه با اپیدمی ویروس کرونا ، که تا کنوندراختیاررژیم اسلامی گذاشته شده است به کارکنان مراکزدرمانی تحویل داده نشده است وهشدار داد درصورت تکرارهمین اتفاق خواهد افتاد ، میشود توصیه شود که هرکمک پزشکی - بهداشتی میتواند توسط انسانهای آزادیخواه متخصص بیولوژیک و میکروب شناسی دانشگاهها و مؤسسات وابسته به آنها ونهاد پزشکان بدون مرز، بدون واسطه وتحت نظارت مستقیم آنها برای مراکزدرمانی ارسال و توزیع شود . جنبش کارگری میتواند توجه انسان های آزادیخواه جهان را دراین شرایط اپیدمی ویروس کرونا به وضعیت خطرناک وقوع فاجعه انسانی درایران که حاکمین جنایتکاراسلامی با سیاست های ضد بشری شان بوجود آورده اند و نیزحمایت جهانی علیه ممانعت رژیم اسلامی دررابطه با کمک های امدادی پزشکان بدون مرزمعطوف دارد . 

* - آمارجمع آوری شده قربانیان مراکزدرمانی ، برگرفته از نشریه شماره 24 علیه سرمایه (لینک زیرین) :

http://www.alayhesarmaye.com/index.php/component/content/article/480-2020-03-21-09-02-50?Itemid=437

 

1- ماهرخ جعفری، پرستاربیمارستان تامین اجتماعی فیاض تهران2- نرگس خانعلی زاده ، بیمارستان لاهیجان3-غلامرضا وثوقی کیا، بیمارستان رشت 4- علی شیخ مرادی،بیمارستان رشت5- رامین عزیزی فر 6- پرستو صالحی7- جباری، کمک پرستار 8- رنجبران ، کمک پرستار9- حمید لطفی، ارتوپد استان گیلان 10- سیامک دیشلی،پزشک اطفال 11- رضا کوچکی نیا12- محمدعلی ربیعی، پزشک 13- مصطفی صمدی ، پزشک 14- اردشیر شیران ، پزشک در اصفهان 15- فرید نیروئی، پزشک ، بابل 16- محمدعلی بخشعلی زاده 17- کورش گودرزی پور، پزشک 18- حبیب الله پیروی ، پزشک  19- وحید منصف کسمائی ، دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان20- مهدی فتح آبادی ، پزشک بخش اورژانس 21- سورنا میرمیرانی، پزشک 22- زهتاب 23- سید آل حسینی ، کادردرمان بیمارستان گلسار24- محمد محمدی، پزشک 25- ناهید نوشاد، بهیار بیمارستان خصوصی گلسار گیلان 26- افشار امیری، متخصص روانپزشکی 27- وحید ایروانی، متخصص روانپزشکی 28- علی شجاعی ، دستیارسال آخر ای ان تی دانشگاه کرمان 29- ایمان معین زاده ، پرستار بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه 30- سهیل کیانفر، پزشک استان31- محسن خادم ، سی ساله ، پرستار اتاق عمل بیمارستان میلاد کاشان 32- انوشه بیکیان، مامای بیمارستانالزهرای رشت 33- مجید اردشیری ، پرسنل دانشکدهپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 34- منوچهر ساداتی،  دانشگاه علومپزشکی بابل 35- مرضیه حسینی نژاد ،پزشکدانشگاه علوم پزشکی بابل 36- جواد جلالی نیا، پزشک دانشگاه علوم پزشکی بابل 37- هانیه عدالتی ، کارمند شاغل درواحد مدارک پزشکی بیمارستان شفاء تاکستان 38- تهمینه ادیبی ، پرستار بخشاورژانس بیمارستان انزلی 39- مجید اردشیری ، پرسنل دانشکدهپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 40- ایرج ابراهیمنژاد ،پزشکبیمارستان بابل 41- فیروزه خوش گفتار، کارمنددانشگاه علوم پزشکی گیلان محل کاردبیرخانه بیمارستان فومن 42- یوسف موسوی ، پزشک بیمارستانشهرستان گالیکش 43- اسماعیل بخشی پور، کارگربیمارستان رشت 44 ،45 و 46 ، سه پرستارآسایشگاه کهریزک که موفق به شناخت اسامی آنها نشدیم .

.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com