22.03.20 21:19 Alter: 10 days

از ح ریاحی: بهارانتان خجسته باد - همراه با متن فارسی رهنمود که از تلویزیون اتریش برای در امان بودن از گسترش بیشتر ویروس کرونا انعکاس یافته است

Kategorie: Nachricht

 

 

تماشای سبزی و شکوفایی بهار، حتی در شرایط استثنایی کنونی، فرصت تاملی است برای ما

که آرزوی رفاه و به زیستی همه مردمان جهان و مخصوصا مردم ستم دیده و استبداد زده

کشورمان را داریم، زمان پافشاری هرچه بیشتر است بر همبستگی و همیاری بین انسانهای

که مخالف نابودی ویرانگر محیط زیستند و همه انسانهایی که در اندیشه ی دگرگونی زندگی

اسف بارمحرومان، بیکاران، کودکان کار، گورخوابان، بی آیندگان و همه هم میهنانی است

که از ۴۱ سال خفقان حاکم بر کشورمان فریاد اعتراضشان را به گوش جهانیان رسانیده اند.

بهارانتان خجسته و شکوفا باد!

رهنمودی که تلویزیون اتریش برای در امان بودن از گسترش بیشتر ویروس کرونا

به زبان فارسی منتشر  کرده است

در فرمت پ د اف اینجا میبینید

 

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com