07.02.20 21:12 Alter: 15 days

فرامرز دادور: در رابطه با مطلب پاسخی کوتاه به یک پرسش رفیقانه!

Kategorie: Nachricht

 

در ظرف شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران، با توجه به بیانیه سیاسی آن، همبستگی با مبارزات مردم در ایران از قیودات ایدئولوژیک و طبقاتی مبرا است و در واقع فرصت داده میشود که بطور عام از مجموعه طیفهای دمکرات و از جمله چپها در جنبشهای اجتماعی به اشکال گوناگون حمایت گردد

در رابطه با متن

افراد با برداشت ها و چشم اندازهای خود از مجموعه تلاشهایِ فعالان (بویژه چپها) در اپوزیسیون در حرکتهای جمعی نسبتا مناسب شرکت میکنند. همه به نبودِ انسجامِ سیاسی در میان جریانات مردمی برای مقابله با جمهوری اسلامی واقف هستند. در داخل کشور موضوع متفاوت است اما در خارج بنظر میرسد که اغلب گروه های چپ موازین ایدئولوژیک، سنتی و غیر خوانا با شرایط کنونی در پیش دارند و آن عمده ترین علت برای عدم اتحادِ لازمِ جمعی در بین این سازمانها میباشد. بنظر من یکی از دلایل اصلی، منحصر کردنِ ارزیابی ها از تحولات و جریاناتِ فعال در اپوزیسیون به صفت طبقاتی بوده خیل عظیمی از فعالان و گرایشاتِ دمکراتیک گرچه مشخصا ضد سرمایه داری نیستند را در کمپ نیروهای مردمی نمیبینند.

در ظرف شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران، با توجه به بیانیه سیاسی آن، همبستگی با مبارزات مردم در ایران از قیودات ایدئولوژیک و طبقاتی مبرا است و در واقع فرصت داده میشود که بطور عام از مجموعه طیفهای دمکرات و از جمله چپها در جنبشهای اجتماعی به اشکال گوناگون حمایت گردد. وجود این خصیصهِ مهم در شورا کمک میکند که فعالان از جریانات مختلف چپ و دمکرات، در نفی دخالت قدرتهای خارجی و جریانات مدافع سلطنت و وابسته به امپریالیسم، از اعتراضات و خیزش های توده ای در ایران که حامل صفوف و گرایشهای متنوعِ فکری بوده  و در پیوند با یکدیگر علیه جمهوری اسلامی مباره میکنند، پشتیبانی نمایند. در صورت موفقیت، این نوع حرکتِ دمکراتیک میتواند الگویی مناسب برای شکلگیری اتحادی فراگیر در میان اپوزیسیون مردمی بشود.

فرامرز دادور   


پویا |

آقای فرامرز دادور،بدرستی جان کلام را مطرح کردند،"در ظرف شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران، با توجه به بیانیه سیاسی آن، همبستگی با مبارزات مردم در ایران از قیودات ایدئولوژیک و طبقاتی مبرا است و در واقع فرصت داده میشود که بطور عام از مجموعه طیفهای دمکرات و از جمله چپها در جنبشهای اجتماعی به اشکال گوناگون حمایت گردد." ، از این واضع تر و روشن نمی شد،مرز بندی کرد.ایشان مرزبندی طبقاتی در میان احزاب، سازمانها ( جدا از اینکه ما این احزاب و سازمانها را از نقطه نظر موجودیت سیاسی،تئوریک و تشکیلاتی برسمیت می شناسیم یا نه )و فعالین مستقل را نفی می کنند و "شکلگیری اتحادی فراگیر در میان اپوزیسیون مردمی" را در دستور کار قرار می دهد.ایشان،از مردم تحریف عام و فرا طبقاتی دارند. بنابر این درک و تبیین فرا طبقاتی،جریانات بقول ایشان " چپ"باید خود را از "قیودات" طبقاتی مبرا بکند و با تشکیل "اتحادی فراگیر"سیاست همه باهم را در دستور کار خود قرار بدهد.
در آستانه قیام توده ای بهمن 57 علیه رژیم سرمایه داری - سلطنتی قرار داریم،بنابر عوامل گوناگون (...

گزارشگران |

دوست عزیز پویا متنو بلند خودکار قطع میشه و باید قسمت به قسمت فرستاده بشهGozareshgar
info@gozareshgar.com