01.12.19 23:11 Alter: 13 days

کابوس: شعری از زهرا شمس یدالهی

Kategorie: Meldungen Links

 

کابوس

 

خفته بودم

خواب می دیدم

 

جوانی بسته در زنجیر

جوانی خفته در خونش

همه فریاد و غوغا بود

همه اشک و تمنا بود

همه ابر و سیاهی ها

همه هجر و شکیبایی

 

چه شد آن نیک بختی ها

کجا شد راحتی، شادی

دلم خون شد از این غم ها                    

و از این نامرادی ها

 

چه کردی ای برادر

با من و امید و این دل ها

زهرا شمس یدالهی- نوامبر ۲۰۱۹
Gozareshgar
info@gozareshgar.com