01.12.19 22:30 Alter: 10 days

جمعی ازفعالان سیاسی وپناهندگان- گوتنبرگ: روزدانشجودربرابرماست،به استقبال آن برویم!

Kategorie: Meldung Rechts

 

فراخوان عام

آزادیخواهان وانسان های شرافتمند!

 

روزدانشجودربرابرماست،به استقبال آن برویم!

در تهاجم یک هفته ای آبان ماه ، عوامل حکومتی برای سرکوبی جنبش دانشجویی و دستگیری سازمان گران این جنبش ، با آمبولانس وارد دانشگاه شدند وبه شکارفعالان دانشجویی  برآمدند و پرونده ی سها مرتضایی درمرحله ی بازپرسی است وقراربازداشت موقت برای وی صادر شده است

ازاینروما درادامه اعتراضات خیابانی خود روزپنچشنبه پنجم دسامبر ساعت ۱۶ گرد هم می اییم ویاد همه جوانان به خون غلطیده را گرامی می داریم . درامردفاع ازمبارزات مردم ایران، آزادی همه دستگیر شدگان خیزش عظیم آبان ماه را بی قید و بی وثیقه سر خواهیم داد .

ما همه شما انسان های شریف  را فرامی خوانیم که به همراه یکدیگرروزپنجشنبه پنجم دسامبردر میدان یرن توریت ،گوتنبرگ ساعت ۱۶اجتماع اعتراضی برپا داریم!

هزاران هزارنفرازدستگیرشدگان خیزش توده ای یک هفته ای آبان۹۸  درزندان های ایرانند وجان آنان درخطراست .

دردفاع ازیکایک آنان ونه گفتن به تمامیت نظام اسلامی درکنارهم باشیم

 جمعی ازفعالان سیاسی وپناهندگان- گوتنبرگ

تلفن های ارتباط : 0736778815 / 0739809990

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com