27.11.19 02:02 Alter: 15 days

اژدر امیری: ما برای گروگان گیری آمده ایم !

Kategorie: Meldungen Links

 

 

این ما که درست نقطه مقابل مای اکثریت مردم ، اکثریت کارگران و زحمتکشان ایران قرار میگیرد ، مای حکومت اسلامی است . این حکومت اسلامی ، این آخوندا و این سرداران اسلام تمامی وجود شان ، همه تار و پود و رگ و ریشه اشان از گروگان و گروگانگیری ساخته و تشکیل شده است . اینان ، یعنی همین اقلیت آخوند و سرداران اسلام آمده اند تا همه چیز اکثریت ، خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و جان و مال و شرف و حیثیت مردم را گروگان بگیرند ! و حال اینترنت و گروگان گیری اینترنت اکثریت مردم ! ماموریت دیگری برای وطن اشان ندارند ! حکومت گروگان گیرها !

این آخوندا ، این سرداران اسلام روز روشن و سر راست از دیوار خانه اکثریت رفتند بالا و همان نان و پنیر " شاعرانه " حقیرانه مردم را هم گروگان گرفتند ؛ راست و راست از دیوار کارخانه ها رفتند بالا ؛ تولید و توزیع و نفت و بنزین اکثریت مردم را گروگان گرفتند ؛ راست و راست از دیوار مطبوعات رفتند بالا ؛ کاغذ و قلم و چاپ و مطبوعات آزاد اکثریت مردم را گروگان گرفتند ؛ روز روشن از دیوار احزاب و سازمانها رفتند بالا ؛ سازمانها و احزاب اکثریت مردم را گروگان گرفتند ؛ و حال اینترنت ! روز روشن و شب تاریک از دیوار جامعه رفتند بالا ؛ گرفتند از جامعه هر آنچه قابل گرفتن و گروگان گیری است . چهل سال است که کارشان همین است .

بلاخره گروگان گیرها یه خواستی ، یه مطالبه ای دارند ! خواست و مطالبه گروگان گیرها چیست ؟ گروگان گیرها : یا اسلام می آورید ؛ یا به قوانین ناب شریعت گردن میگذارید یا از این همه خبری نیست !

بنزین مردم را گران کردند ، گروگان گرفتند و متعاقب اش اینترنت را ! بنزین مردم را سه برابری گران کردند ، شارلاتانهای ضد امپریالیست – اکثریت و نه همه - که طبق معمول و بر اساس شامه تیزشان بو بردند که در این میدان آتش ممکن است مردم هوس کنند آخوند کباب کنند ، سریع نیروهای آتش نشانی اشان را وارد میدان کردند تا آتش را خاموش کنند ، فورآ دست بکار شدند تا سپر بلای ضد آتش برای این آخوندا و این سرداران اسلام درست کنند . گفتند این سه برابر شدن بنزین ربطی به حکومت اسلامی و گروگان گیرها ندارد ! گفتند و نوشتند این بنزین سه برابری بنابه دستور تروئیکا و منویات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و لیبرالیسم است ! شاید فرجی شد ، شاید بتوانند توجهات مردم از تهاجم به آخوندا و سرداران اسلام را به جاهای دیگری ، برای رد گم کنی ، جلب کنند .

این بنزین سه برابری هیچ ام ربطی به تروئیکا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اجرای منویات لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و جفنگیاتی از این دست ندارد ، هیچ ام اینطور نیست که این هایک و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است که دارد پوست از سر جامعه میکند . نه خیر ! این آخوندا و سرداران اسلام هستند که دارند از سر اکثریت جامعه پوست کنی میکنند . به هایک و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و فریدمن و شوک درمانی و اوامر تروئیکا ربطی ندارد ! هیچ ام از این خبرا نیست و آدرس عوضی و الکی و اشتباهی به مردم ندهید .

مردم نه حال و حوصله شنیدن دگر بار این جفنگیات را دارند ، و خوشبختانه ! و نه امکان اش را و نه پول اش را تا به جنگ این ارواح خبیثه رد گم کنی بروند ! امکان اش را ندارند یعنی برایشان ممکن نیست تا اینهمه اتوبوس و قطار و هواپیما کرایه کنند تا خودشان را به مقر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (در فلان جا) و لیبرالیسمی که معلوم نیست کیست برسانند تا صدای اعتراض اشان را به گوش ناشنوای آنها برسانند . تازه امکان اش هم فراهم میبود ، پول اش را ندارند !

این گرانی بنزین و گرانی معیشت مردم مستقیم بنابه امر و منویات کوارتت اسلامی ، امر بیت رهبری وحوش ، بیت وحوش دولتی ، بیت وحوش قضایی و بیت وحوش مجلس ( رد قم ) است ، برای درمان اسلام و اسلام درمانی جامعه ! چهل سال است که هی سعی میکنند جامعه را اسلام درمانی کنند و هی با سنگر نه و مقاومت مردم روبرو میشوند .

اسلام درمانی خود درد امروز جامعه ایران است و اکثریت مردم ، اکثریت کارگران و محرومین ایران ، محرومین از خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و بنزین و اینترنت و ... بدرستی و برخلاف میل شارلاتانهای ضد امپریالیست عاملین و آمرین این محرومیت ها را تشخیص داده اند و بدرستی به همین امر کنندگان داخلی حمله ور میشوند !

امر کنندگانی که نه انگلیسی اند و نه آمریکایی ! نه سگ زنجیری آمریکا هستند و نه از ملکه انگلیس دستور میگیرند - سگ زنجیری هم باشند ، سنگ زنجیری روسها درست تر است – اینان ، این آخوندا و سرداران اسلام کاملن ایرانی هستند و شناسنامه ایرانی دارند ، آدرس الکی و اشتباهی به مردم ندهید که مردم باید اول بروند پوزه امپریالیسم آمریکا را بمالند ، بعد بروند پوزه امپریالیسم پیر انگلیس را بمالند و بعد آسیاب به نوبت بروند سراغ امپریالیسم فرانسه و آلمان و ایتالیا و ژاپن و ... و آخر سر اگر کسی و جمعیتی از ایران در این نبردهای " بی حاصل " خونین باقی ماند و اصولن کره زمینی وجود داشت ، آخر سر بروند سراغ حجج اسلام و سرداران اسلام ! خب حالا تو چی میگی ؟ حالا حرف حساب تو چیه ؟ و حساب آخوندا و سرداران اسلام را کف دست شان بگذارند ! تصفیه حساب کنند ! نه خیر ! هیچ ام از این خبرا نیست ! معلوم شد که میتوان سگ زنجیری آمریکا هم نبود و جنایت کرد ، توحش و جنایاتی بمراتب وسیع تر و بزرگتر و وحشتناک تر از سگ زنجیری !

از آنجا که در عالم واقع و بر اساس عقل سالم انسانی gesunder Menschen Verstand امکان به روی صحنه آوردن یک چنین نمایش کمیک – تراژدیکی از سوی ضد امپریالیست های شارلاتان غیرممکن است ، و این نیز برای سلامتی عقل جامعه زیان آور است und das Schadet der Gesundheit ، از این رو اکثریت مردم " بر اساس عقل سالم سیاسی " خود بدرستی تشخیص داده اند که با هر بدبختی و با هر ضعف و ناتوانی هم که شده به جنگ این گروگان گیرها بروند ، بدرستی تشخیص داده اند که اگر قرار است جامعه را از دست این گروگان گیرها آزاد کنند باید به این کوارتت اسلامی (رد قم) حمله ور شوند .

اینان یعنی همین حکومت اسلامی ایران با آخوندا و سرداران اسلام اش برای گروگان گیری آمده اند ، مثل دیگر برادران اشان در آفریقا که دختر بچه های مدرسه ای را گروگان گرفتند و بعد به عقد و ازدواج خویش در آوردند ! مثل دیگر برادران چچنی اشان که بچه مدرسه ایها را در روسیه گروگان گرفتند ، و مثل برادران داعشی اشان و فروش زنان ایزدی !

با این گروگان گیرها چه باید کرد ؟ با این گروگان گیرها فکر میکنم همان برخورد کماندوهای روسی به گروگان گیرهای چچنی – یک نفرشان هم قصر در نرفت – برخورد " علمی – منطقی " و منطق درستی باشد .

 

اژدر امیری : 26.11.2019

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com