26.11.19 23:07 Alter: 18 days

انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ: فراخوان آکسیون اعتراضی

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ ساعت چهار و نیم بعداظهر میدان یرن توریت- گوتنبرگ

ماشین سركوب و کشتار رژیم را متوقف كنیم!

انسان های شرافتمند وآزادیخواهان !

اکنون که هزاران بازداشتی زن و مرد این جنبش درچنگ حاکمیت زندان وشکنجه درسراسر ایران اسیرهستند، حاکمان تلاش دارند تا با کشتن عده ای ازآنها و یا شکنجه و حبس های طویل المدت از مردم انتقام بگیرند ورعب و وحشت ایجاد کنند. نباید زمان را ازدست بدهیم تا باردیگر دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی تمامیت جامعه ما را داغدار نماید . فردا خیلی دیر است !

ما همه شما آزادگان را مخاطب قرارمی دهیم ، تا درهم‌ صدایی با هم برای آزادی همه زندانیان دستگیرشده یک هفته خیزش آبان ماه۱۳۹۸ وهمه زندانیان سیاسی یک صدا شعاربدهیم:

زندانی سیاسی - عقیدتی ، بدون قید و شرط آزاد باید گردد!

ما، دست تک تک شما که با دستان خالی، از جان و زندگی خود مایه گذاشته و به جدال جنایتکاران حاکم برخاسته اید، را می فشاریم! تعهد می کنیم که تا به پیروزی رساندن جنبش محرومان در ایران، و به پای میز محاکمه کشاندن جنایتکاران حاکم و مسببین قتل و کشتار فرزندانتان، از پای ننشینیم و در کنار تان باشیم. فقط قدرت متحد ما میتواند دست جمهوری اسلامی و زندانبانان و شکنجه گرانش را از زندگی فرزندانمان کوتاه کند.امروز روز به میدان آمدن همه انسانهای آزادیخواه، تشکلهای کارگری، مدافعین حق زن و سازمانهای دانشجویی، برای تنها نگذاشتن فرزندانمان و خانواده هایشان است.

ما روز پنجشنبه میدان یرن را به یاد جان ها و خون های ریخته شده در کف خیابان های ایران ؛ شمع آجین خواهیم کرد . همه شما درانجام این وظیفه انسانی می توانید به ما یاری برسانید و هرگونه پیشنهاد وابتکارعمل هایتان را با ما درمیان بگذارید.

دیدار ما روزپنجشنبه ۲۸نوامبر۲۰۱۹ در میدان یرن توریت- گوتنبرگ. با سپورهای 3،9،11 ،1 و 6

زمان : روزپنجشنبه ۲۸نوامبر۲۰۱۹ ساعت چهار و نیم بعدازظهر

مکان : میدان یرن توریت ـ گوتنبرگ

زنده باد مبارزه و قیام برحق محرومان

انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ

تلفن های تماس :

مهوش رشیدی : 0703219151

ایمان حیدری : 0764295145

ماریا نظری: 0729214114

۲۴ نوامبر ۲۰۱۹

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com