08.11.19 22:18 Alter: 12 days

مراد عظیمی: دشمنان روجاوا* کيانند

Kategorie: Meldungen Links

 

دشمنان روجاوا* کيانند

چرا قدرت های جهانی و منطقه ای به اردوغان فاشيست چراغ سبز داده اند تا او با برچسب دروغين   نيروهای حفاظت خلقی تروريست هستند به شمال سوريه حمله کند. اردوغان فاشيست رياکارانه ازن ح خ حرف می زند و نه دشمنی اش با مردم کرد سوريه.  با انقلاب تابستان2012 در روجاوا جامعه شورائی با شرکت ودخالت مستقيم مردم، برابری واقعی جنسی، ساختارهای شورائی،  کمونی و تعاونی  پيگيرانه سامان می يابند. اين پروژه نه تنها ديکتاتوری های خاورميانه را به  هراس انداخته، بلکه، دموکراسی پارلمانی، يا نيابتی غرب را نيز به چالش کشيده است.

اساسن، دموکراسی پارلمانی بر محروم کردن مردم ازدخالت در سياست بنياد شده است.  در دموکراسی پارلمانی شرکت مردم در سياست به يک روزرفتن پای صندوق رای انتخابات پارلمان و يا صندوق انتخابات شوراهای شهری از بالا محدود شده است. بقای دموکراسی پارلمانی به استمرار پروژه دموکراسی از بالا گره خورده است،  هر حرکت مردمی از پائين و فرا-پارلمانی فيتيشسم، بتواره، دموکراسی پارلمانی را در توانش به چالش می کشد.

اردوغان فاشيست وجود سامانی در آنسوی مرزترکيه در سوريه را تهديد جدی بر ديکتاتوری سرمايه داری با ناسيوناليسم افراطی يا بنيادگرای نژاد ترک و دموکراتيزه شدن جامعه ترکيه می بيند. اردوغان فاشيست از همان لحظه اعلام خودمديريتی درروجا کينه توزانه مصصم به نابودی اين اولين جامعه دموکراتيک از پائين گرديده است.

ايران، عربستان سعودی، قطرو ديگرديکتاتوری های خاورميانه به کنار، دموکراسی های پارلمانی وجود روجاوا را برنتابيده و به اردوغان فاشيست چراغ سبز داده اند تا خودمديريتی دموکراتيک شمال سوريه را به خاک و خون به کشد. ترزا می نخست وزير مستعفی انگلستان در ديدارش از ترکيه درمصاحبه مطبوعاتی مشترک با اردوغان بيشرمانه گفت: ما نگرانی های شما را از وجود تروريست های کرد درک می کنيم. چراغ سبز پوتين و آمريکا اجازه داد که اردوغان اول جرابلس و الباب، بخشی از ادليب و کانتون عفرين را اشغال کند. بعداز اينکه ن ح خ با دادن بيش از 10000 کشته و 24000 زخمی داعش را شکست دادند. ترامپ در ماه دسامبر 2018خوابنما شد و با اعلام خروج نيروهای آمريکائی از شمال سوريه به اردوغان چراغ سبز حمله به  شمال سوريه را داد. ولی، اعتراضات گسترده ترامپ را به تغيير تصميمش وادر نمود. دوباره هفتم اکتبر 2019 ترامپ دستور خروج نظاميان آمريکائی را داد و اين بار اردوغان حمله کرد. ولی، رقابت با روسيه و اعتراضات گسترده باز ترامپ را به تغييرتصميمش مجبور کرد. و برای حفظ ظاهر گفت سربازان آمريکائی برای حفاظت از چاه های نفت در شرق سوريه عليه حمله داعش وارد سوريه شدند. روز پنجشنبه 18/10/2019 ن ح خ اعلام کردند خودروی زرهپوش آمريکائی وارد کوبانی شد- شهری در مرز ترکيه و  سوريه و در فاصله ای دور از جنوب مکان چاه های نفتی در«دير ازور»

درپی حمله اردوغان به شمال سوريه دوباراعلام جلسه اضطرای غير علنی  شورای امنيت لغو گرديد.  پنج کشور آمريکا، انگلستان، فرانسه، چين و روسيه اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد حق وتو دارند! لغو جلسه پاداش حمله ترکيه به شمال سوريه بود.
اردوغان فاشيست در حمله به کنفدراليسم دموکراتيک شمال و شرق سوريه اهداف چند گانه ای را دنبال می کند:

1-اردوغان انتخابات شهرداری ها را در هر دوبخش ترک نشين و اقليت های قومی در کردستان را باخت. در دومی، اردوغان يک بار ديگر شهرداران کرد را برکنار و يا زندانی کرد و به جايشان قيم ترک گذاشت. شکست در انتخابات محلی، بحران اقتصادی، گرانی، افزايش نرخ بيکاری و غيره بيانگرريزش طرفداران ديکتاتور. او نياز به پيروزی در حمله به شمال سوريه دارد.

2- هم اکنون، اردوغان کانتون عفرين، جرابلس، الباب و بخشی از ادليب را اشغال کرده، و اين مناطق را ترکزائی می کند. اردوغان از  تسخير اين مناطق و تبليغ  سياست توسعه طلبی و زنده کردن امپراطوری عثمانی به سود خود تبليغ می کند.

3- با نابودی پروژه دموکراسی مستقيم در شمال سوريه وتغيير بافت جمعيت کرد شمال سوريه  با  اسکان کردن جنايتکاران جهادی النصره وداعش و پناهنده های سوريه، اردوغان وجود ساختاری دموکراتيک در جنوب مرز ترکيه و سوريه را از بين می برد.

اردوغان در رويای پياده کردن طرح های بالا به سود خود و پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سال 2022 است.

ولی، آيا تناقضات متقابل قدرت های درگير در سوريه، آمريکا، روسيه، انگليس، فرانسه،چين، ايران، عربستان، قطر و دولت سوريه اجازه خواهد داد که رويای توسعه طلبی و ضد مردمی اردوغان تحقق يابد؟ وگر نه  سقوط اردغان بعيد نيست. 

         

* به زبان کردی، روجاوا يعنی کردستان غرب، باکور کردستان شمالی يا ترکيه و باشور کردستان شمال عراق

 

مراد عظيمی

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com