08.11.19 22:05 Alter: 12 days

مراد عظیمی: انقلاب عراق خواهان چه جامعه ايست؟

Kategorie: Nachricht

 

 

اکنون چند هفته از  اشغال ميدان تحرير،آزادی،بغداد می گذرد. ميدان تحريربغداد به يک فضای خود سازمانيانی تبديل شده است.  

حاکمان سرمايه از ابزار نرم تفرقه بياندازو حکومت کن برای بی حقوقی و بهره کشی توده های  مردم استفاده می کنند. رژيم عراق نماد يک دولت فرقه ای مذهب شيعه، تاکنون نتوانسته است حتی ابتدائی ترين نياز های جامعه را تامين کند. امروز خيزش نسل جوان عراق در ادامه اعتراضات گسترده پيشين مبشر يک چرخش پايه ای برای بنياد کردن يک جامعه انسانی است. سرمايه داری عراق دراعترضات سال های گذشته از ابزار مذهب برای مهار جنبش استفاده می کرد. دولت های عراق و سرآخوندها اقوال خالی به مردم محروم عراق می دادند. درآمد نفت بيش از 90درصد بودجه کشور از طريق اليگارشی بالای قدرت بلعيده می شود و هنوز 16 سال بعد از حمله جنايتکارانه امپرياليست های آمريکا وانگلستان دولت های فاسد عراق از تامين نيروی برق کشور ناتوانند.

خيزش جاری درعراق نه تکرار سترون حرکت های پيشين، بلکه، اين بارخيزش مبارزان عراق تا رسيدن به مطالباتشان و نه باور به قول و قرارهای توخالی وبعضن آبکی دولتمداران، با پايداری برای   تحقق اهداف انقلابی به مبارزاتشان ادامه می دهند. برخلاف اعتراضات گذشته، نشانی از علم حسين و حضور اين آخوند وآن آخوند حقه باز ديده نمی شود. حتی در شهر کربلا، اين مرکز خرافه و بيگانه سازی مردم  از سرنوشت روی زمين شان، نشانی از حضور مذهب نيست. جنبش مهرسکولاريسم ،غيرمذهب گرائی، و غير فرقه ای  را برپرچم اش نگاشته است. ازاين گذشته، جنبش با درس آموزی از راهکاربرادران لبنانی به شيوه نافرمانی مدنی مسالمت آميزبرای کسب اهدافش گرويده است. صلابت و محتوای خيزش جنبش، فراتراز حاکميت عراق کشورهای ديکتاتوری خاورميانه و به بويژه همسايه ديکتاتوری ايران را عميقن به هراس انداخته است. تمام رسانه های سرمايه داری منطقه و فراتر به گونه های متفاوت اهداف جنبش را  تحريف وتخيف می کنند. خامنه ای ديکتاتور جنبش برحق ستمديدگان را عراق را به توطئه خارجی ها و بويژه آمريکا نسبت می دهد. ولی، طنز تاريخ اينکه، آمريکا و انگلستان وغيره به همان درجه خامنه ای ها ازبرآمد خيزش سکولار از پائين  و با اهداف راديکال می ترسند. (امروز 07/11/2019 مردم کويت عليه فساد دولت تظاهرات کرده اند).

 

بيانيه مطالبات جنبش*

1- برکناری دولت عراق و محاکمه نخست وزيرعبدی عبدالمهدی به اتهام کشتارتظاهرکنندگان

 2- پارلمان عراق منحل شود.

3- تدوين قانون اساسی جديد.کميسيون مامور نوشتن قانون اساسی بايد از ميان متخصيصين قانون اساسی و افراد  مستقل و غير حزبی انتخاب شوند. تمام مقامات موسسات دولتی از سال 2003 تا زمان حاضر نبايد درکميسيون تدوين قانون اساسی جديد شرکت کنند.

4- جدائی کامل مذهب از سياست و دولت.

5- مقاماتی که منابع مالی کشوررا به خارج از انتقال داده اند، به عراق برگرداند.

6- يک سيستم قضائی جديد و مستقل ازاحزاب تدوين شود.

7- تشکيل دولت جديدی که، بايد نماد کل مردم عراق باشد ونه حزبی، اقليت قومی و يا مذهب خاصی را نمايندگی کند.

8- بايد تمام نيروهای مسلح کشورمنحل شده و تجهيزات نظامی شان به دولت تحويل داده شوند.

9- هرچه زودتر فراخوان يک انتخابات جديد تحت نظارت مقامات بين المللی تشکيل شود. احزابی که در انتخابات گذشته شرکت کرده و در امور کشورحضور داشتند، از شرکت در انتخابات محروم کردد.

10- تمام متهمان به فساد از سال  2003 تا زمان حاضر شناسائی شده و دادگاهی شوند.

11- يک نيروی نظامی مستقل از احزاب و نهادهای مذهبی تاسيس شود. بايد به روشنی وظيفه اين نيرو برای حفاظت ازمردم ونه دولت تعريف گردد.  

12-تمام نيروهای امنيتی مسئول در کشتار غيرنظاميان منحل گرديده و نيروی انتظامی جديدی با هدف پاسداری از مردم و نه ازصاحبات قدرت و دولت تاسيس شود.

13- اداره کشوربه شيوه رياست جمهوری تغييرکند.

14- يک قانون جديد انتخابات تدوين شود. افراد متخصص در زمينه تدوين قانون انتخابات بايد از افراد مستقل برگزيده شوند.

15-بايد دادگاهی برای محاکمه متهمين کشتار مردم به دستور دولت در تظاهرات سال 2013 برگزار شود.

16- امتيازات ويژه رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس پارلمان بايد لغوگردد.

17- امتيازات رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس پارلمان از پائين به بالا، همچنين امتيازات مسئولين موسسات برچيده شوند. 

18- فعاليت موسسات شهدای دوران صدام حسين تعليق گردد.افرادی که بابت شهيدانشان از موسسات شهدا مستمری دريافت می کنند بايد بازرسی شوند. تنها به خانواده های واجد شرائط مستمری پرداخت شود.   

19- کميسيون پاک سازی فساد تشکيل شده از سوی دولت ها بايد  منحل گردد و فعاليت اش تحقيق شود.

20- حقوق افسران ارتش نبايد برحسب رتبه و موقعيت فرماندهی، بلکه با احتساب سنوات تعيين شود.

اين بيانيه، به گونه ای قانون اساسی ابتدائی، به نسبت نبود مطالبات اعلام شده در خيزش های مردم الجزاير، سودان و لبنان درجه ای از بلوغ خيزش مردم عراق را نشان میدهد. همچنين، بيان روشن دست مذهب از سياست واداره کشور دور، دستاورد بسيار مهمی- درکنار مديريت خودمختاری شمال و شرق سوريه سکولار-   درخاورميانه فرورفته در شب سياه  ديکتاتوری مذهبی بشمار می رود. به اميد پيروزی رزمندگان انقلاب عراق.

پس نوشته، از متن بيانيه منتشر شده در تاريخ 6/11/2019 در سايت فيرات نيوز،firat new، به فارسی برگردانده شد.

مراد عظيمی

07/11/2019

 

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com