04.11.19 20:35 Alter: 11 days

مسعود فروزش راد: تسلیت به همه یاران - هادی جفرودی از میان ما رفت

Kategorie: Meldungen Links

 

با اندوه فراوان

رفیق و دوست و یار قدیمی مان هادی جفرودی دیشب از میان ما رفت.

در گذشت او را به خانواده و همه رفقای جدید و قدیمی مان تسلیت می کویم و از همه عزیزان برد باری را آرزومندم.

هادی جفرودی از بنیان گزاران و از اعضای سابق سازمان طوفان و یکی از فعالین کنفدراسیون بود.

او در سالهای چهل دستگیر شد و همراه ما در بیدادگاه های آری از مهری سالها زندان را تحمل کرده و با انقلاب مردمی از زندان خارج شد.

او در تبعید هیچکاه دست از مبارزه با این رژیم خونخوار بر نداشت و همواره در تلاش وحدت مبارزین بود.

زندگی بسیار کوتاه است و اکنده از رنج با لحظاتی نادر از شادی خلاقیت ولذت از مبارزه، ازادی روح در ان لحظات و لذت اگاهی. این لحظات کمیابند و باید گرامی شان داشت و در ازدیاد کمی و کیفی شان تلاش ورزید. بی تردید هادی چنین لحظاتی را تجربه کرده بود. یادش گرامی باد.

.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com