03.10.19 00:45 Alter: 14 days

اطﻼﻋﯿﻪ: در ﺑﺎرهی ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان

Kategorie: Meldung Rechts

 

   ٢٠١٩ اﮐﺘﺒﺮ ٢ –  ١٣٩٨ ﻣﮫﺮ ١٠
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼم ﻣ ﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ   ، از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﺑﻨﯿﺎ نﮔﺬاران اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ، ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺖھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ  اداﻣ ﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای  ، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ  ، ﺧﻮد ﺗﺒﯿﯿ ﻦ و ﺗﻌﯿﯿ ﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﭗ را ﻧﺪار د. ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدی، ﺗﻼش ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﮑﻞھﺎ و ﺗﺮﺗﯿ ﺐھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه در راه  ﻓﻮق را ،ﺧﻮد ھﺪفاداﻣﻪ دھﯿ ﻢ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻋﻼم  ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ  رﺑﻄﯽ   ، اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد « ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺖھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان » ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد و از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎ در راﺳﺘﺎی ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ  ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان  ﺑﺨﺎطﺮ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار ﻧﺪارد.     
   ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎ ر ، ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺖھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،(١٩٩٧  )ژاﻧﻮﯾﻪ ١٣٧۵ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ، در دی اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮ د .ﺷﻮر ای ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه اﻓﺮادی  ، ﺑﯿﺎﻧﯿ ﻪای در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﺪﮔﺎ هھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-  ﻧﻈﺮی و اھﺪاف ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی در  ، ﺑ ﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ  آ ن ھﺎ ۵٠ و ۴٠ ﺗﺸﮑﯿﻞ د ادﻧﺪ ﮐﻪ از اﻓﻖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ اﯾﺮان در در دھ ﻪھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، در ﮔﺮو هھﺎی ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﯽﺗﻮان از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﭼﻮن: اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزه در راه اﯾﺠﺎد ﺣﺰب   ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔ ﺮی ،طﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺖھﺎی اﯾﺮا ن و ﻏﯿﺮه ﻧﺎم ﺑﺮد.   ، ، ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻓﻌﺎﻻن و ﭘﺎر های ﻧﯿﺰ ا ز دﺑﯿﺮان ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺣﺰب رﻧﺠﺒﺮان اﯾﺮا ن،  ﻓﺪاﺋﯿﺎن  و ﻏﯿﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ   ، ، اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﺒﮫﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ۵٧ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﮫﻤﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .  ﺑﻪ ﺳﮫﻢ  ،( ٢٠١۴  ﺗﺎ ١٩٩٧  ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ ﺳﺎ لھﺎی ١٩٢)  در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ از راه اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ طﺮﺣﯽ ﻧ ﻮ ،ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ در طﺮح ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿ ﮏھﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳﯿ ،ﺧﻮد ﺑﻪ طﻮر  ، ﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻘ ﺸﯽ ارز شﻣﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. و اﯾﻦ  در دو راﺳﺘﺎ: ﯾﮑﯽ، در ،ﻋﻤﺪه ﻧﻘﺪ  ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ) ﻣﻮﺟﻮد در  ، ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎ( و ﺳﻮﺳﯿﺎ لدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ی طﺮح ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ و در ھﻢ  آﻣﯿﺨﺘ ﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای  ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رھﺎﯾ ﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎرز ه  ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ  و آزادی.        در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ دﯾﮕﺮ، از ﻧﻮع ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ، ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ اﻣﺎ، از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮐﻼﺳﯿﮏ آن، ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻮاره از آﻏﺎز و در ﻓﻠﺴﻔ ﻪی وﺟﻮد یاش، در ﭘﯽ آن ﺑﻮد ﮐ ﻪ ﻨ ﺶ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺎﯾﺪار از  » ﮐﯾﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎ نھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و  ( ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺷﻮراﯾﯽ »ﻣﻮﻗﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪ. در ھﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿ ﻪ، ﻣﺎ ١٩٩٧ )ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ، « ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺖھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻧﮕﯿﺰه و ھﺪف   وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾ ﻢ:     ، ﺟﺎی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرگ و ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ » ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺟﮫﺖ ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ راه دﺷﻮار اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺎﯾﺪار از      « ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺖھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان اﺳﺖ. اﻣﺮوزه، ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ    رھﺎﯾﯽﺧﻮاه و ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼ شھﺎی ﻓﺮاوان در ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ  در ﮔ ﺴﺴﺖ از ﺷﮑ ﻞھﺎ و ﺷﯿﻮ هھﺎی ﻧﻈﺮی ،رادﯾﮑﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺮم و اﺳﺎﺳﯽ ھ ﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ   ، و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺬﺷﺘ ﻪی ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ی، ﻣﺎ  ، دﺷﻮار و ﭘﺮ ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ.  ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺎ ، ﻣﺎ راھﯽ دراز ، ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓ ﯽ   ﺗﺎ ﺑﺎ در سﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺒﺎرزه در راه ، ﺑﻪ ﺗﻼ شھﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ داد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ و  ھﻤﺒﺴﺘﻪ  ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐﻪ  ﺷﺎﯾﺴﺘ ﻪی زﻣﺎﻧ ﻪی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺎﻧﯿ ﻢ.   
    ٢٠١٩ اﮐﺘﺒﺮ ٢ – ١٣٩٨ﻣﮫﺮ ١٠ اﻣﻀﺎ:   ﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی  ﻋﻠﯽ طﺒﯿﻌ ﺖ  ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
Gozareshgar
info@gozareshgar.com