02.10.19 01:21 Alter: 15 days

ثریا شهابی : علیه فقر! راه حل آنها و راه حل ما!

Kategorie: Meldungen Links

 

حتما گفتگو زیر از تلوزیون " من و تو" را ببینید! 

راه حل بورژوازی ایران٬ در قدرت این است که نخورید و نخرید و گرسنگی بکشید! راه حل بورژوازی در اپوزیسیون این است که٬ احتکار و انبار کنید و در کنار طبقه تان٬ از گرسنگی بقیه ارتزاق کنید! 

از این کثیف تر و علنی تر نمی شود احتکار را سازمان داد. 

بورژوازی ایران واقعا گندیدگی اش٬ سرکرده جهان است. چه در پوزیسیون چه در اپوزیسیون. نقشه علنی و فراخوان وقیحانه برای احتکار در جنگ و کمبود و فقر و ... تنها پاسخ اقتصادی این طبقه است. در بالا سرکوب میکنند و در پایین احتکار! 

اما اگر ما٬ خطاب به طبقه مان٬ خطاب به ۹۰ درصدی که در گیر تامین معاش امروز است! 
به صف مقابل این تحرک! به صف گرسنگان و محرومین! و به کسانی که نه پول خرید زیادی و انبار٬ که حتی پول قلم و دفتر بچه ها و کفش پدر و مادر کارکن و دارو بیمارش را ندارند٬ چه برسد به اینکه طبق توصیه بورژوازی در اپوزیسیون و راه حل اش٬  زیادی خرید و انبار کنید و یا طبق توصیه بورژوازی در قدرت کمتر بخورند و خرید کنند! 
بگوییم که: باید دست به راه حل خود ببرید٬ به شما میگویند خشونت نکنید!

می گویند که: بگذارید بچه هایشان از بی دارویی بمیرند! پدران و مادرانشان از فشار گرانی و فقر خود را به آتش بکشند! بگذارید از پشت میز مدرسه کند شوند و روانه بازار کلیه فروشی و قرنیه فروشی و مافیای مواد مخدر و تن فروشی شوند! "خدا بزرگ است"! 

و ما میگوییم که "خدای" آنها کیف پول و جیب گشاد و تفنگ و زندان٬ و جنگ و دشمنی شان با برابری و عدالت است! خدای ما٬ خود ما و قدرت خود ما است! ما هم باید متوسل به خدای خود شویم! 

و بگوییم که راه حل ما٬ راه حل فوری ما هم این است که: خود به قدرت خود٬ برای دسترسی به کالاهای فوری و حیاتی مورد نیاز خود ٬ دست بکار شویم! کالاهایی که شما احتکار کرده اید٬ در انبارهای طبقه تان٬ چه در قدرت و در خزانه سپاه و بیت رهبری و مدیران مفت خور و نهادهای قدرت٬ چه در اپوزیسیون و در انبارهایشان٬ احتکار کرده اید٬ در اختیار همگان قرار دهیم! 

ما هم باید برنامه بریزیم و اقدام کنیم. راه اندازی آشپزخانه های عمومی٬ مدارس عمومی٬ بهداری و بیمارستان و مداوی عمومی و سرپناه در دسترس محروم ترین بخش های جامعه٬ راه حل ما است. 

برای دسترسی به منابع تامین این امکانات٬ تخلیه انبار محتکران٬ تخلیه انبارهای قدرت حاکم٬ اعتراض و مبارزه برای بیرون کشیدن هرچه بیشتر پول و امکانات از حلقوم قدرت حاکم و نهادهای مفت خور و سرکوبگرش٬ و ... راه حل ما٬ برای تامین نیازهایمان است

تا نه فقط خودمان از گرسنگی تلف نشویم٬ بلکه نگذاریم حتی یک نفر از هم طبقه ای هایمان٬ هم سرنوشت تان مان٬ محرومین٬ که جمعیت ۹۰ درصدی جامعه است٬ حتی یک روز گرسنه سر بر بالین بگذارد و برای نان خانواده و زیر فشار مجبور به خودکشی٬ خودسوزی٬ تن فروشی٬ اعتیاد٬ کلیه فروشی و سیه روزی بیشتر شود!

قدرت ما٬ بیش از آنها است. 

ثریا شهابی
۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹

گلیپ مورد اشاره در تلوزیون من و تو در مورد بالا

https://www.facebook.com/bxtiar.pyrxzri/posts/10213240928482617?hc_location=ufi

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com