08.09.19 00:39 Alter: 14 days

نهادهای همبستگی: پیام به خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

رژیم کارگران را به اسارت میگیرد تا سازمانیابی اعتراضات کارگری را خفه کند، اما صدای بلند کارگران، رساتر به گوش جهانیان می رسد. میلیون ها کارگر دیگر هر روزه بی هراس ازاخراج وزندان به پیکار طبقاتی ادامه می دهند. "اتهام" نماینده های کارگران این است که از منافع هم طبقه ای های خود دفاع کرده و برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری تلاش میکنند. کارگران و زندانیان سیاسی با ادامۀ این مبارزات از درون زندان برحقانیت خود پای میفشارند و نشان میدهند که سرکوب، زندان و شکنجه رژیم کارآیی ندارد.حمله به تجمع و مراسم اول ماه مه و دستگیری کارگران اعتصابی و معترض ومحاکمه در بیدادگاههای رژیم، نمایش ددمنشی دژخیمان اسلامی سرمایه داری بیش نیست.

رژیم کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران، روزنامه نگاران، وکلای مدافع، هنرمندان، زنان فعالین محیط زیست و حقوق ملیت ها و ... را زندانی نموده، تا با ایجاد رعب و وحشت ازعروج جنبش اعتراضی متحد جلوگیری کند و پایه های حکومت ننگین خود را نگهداری کند. اما زندان هم به عرصۀ مبارزه تبدیل شده است و نشان میدهد که جنبش های اجتماعی اقشار مختلف زنده است، می رزمد و از پای نمی نشیند.

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در طول قدمت ارتجاع اسلامی در ایران یکی از عرصه های اتحاد و همبستگی در جامعه بوده و هست وضرورتا خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی و جانباختگان را هر چه بیشتر بهم نزدیک کرده است. از پی گیری وضعیت زندانیان تا رسانه ای کردن آن، از عکس العمل سریع و دائمی درجریان دستگیری تا ایجاد تجمع و کمپین های آزادی زندانیان سیاسی،عرصه ای بوده است که خانواده های زندانیان سیاسی سازمان داده اند وبیشترین نقش را در آن زنان بر عهده گرفته اند. گرامیداشت یاد عزیزان جانباخته در کشتار جمعی دهه شصت در خاوران، کمپین آزادی دستگیر شده گان پرونده هفت تپه ونیز دستگیرشده گان روز کارگر در تهران از نمونه های بارزمبارزه متشکل خانواده ها و بستگان دستگیر شده گان برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی بوده است. این مبارزه با رسانه ای کردن مطالبات زندانیان سیاسی و جانباختگان به اشکال مختلف توسط خانواده ها و دوستان و بستگان ادامه داشته و دارد.

ما دردوازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی، ضمن درود بر شما عزیزان، خود را در کنار شما میدانیم ودرمبارزه برای آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی وگرامیداشت جانباختگان از هیچ فعالیتی دریغ نخواهیم کرد. انعکاس صدای زندانیان، گرامیداشت یاد جانباختگان، بازتاب مبارزات خستگی ناپذیرشان و کوشش برای جلب گسترده ترین حمایت های بین المللی را وظیفۀ خویش میدانیم.

یاد جانباختگان کشتارجمعی دهه 60 راگرامی می داریم!

با مبارزه متشکل کلیه زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد می کنیم!

دوازدهمین مجمع عمومی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

nahadha.blogspot.com https://t.me/nahadhayehambastegi

آگوست ۲۰۱۹

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com