07.09.19 13:54 Alter: 2 yrs

محسن رضوانی: بیاد شاهرخ زمانی

Kategorie: Nachricht

 

اورا در زندان کشتند،

نامش شاهرخ زمانی،

کارگر نقاش،عضوسندیکای کارگری،

سوسیالیست،مسلح به تئوری کمونیسم علمی،

رهبری پای درعمل،سازمانده،

آورنده ی راه ورسم مبارزه علیه سرمایه،

در آب وهوای بگیر وببند ایران

در زیر تیغ دیکتاتوری سیاه ولایت فقیه،

یکی شدن را تا پای مرگ فریاد کرد،

باید یکی شویم را در هسته های غیبی تبریز

در جمع نقاشان ایستاده در انتظار کار

در زندان اوین دست در دست معلمان،

پیاده کرد

بیخود نبود که در خاک سپاریش

خواندند سرود جهانی کارگر را

فریاد کردند :

شاهرخ معلم ماست

راه او راه ماست
Gozareshgar
info@gozareshgar.com