27.06.19 11:54 Alter: 26 days

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر: نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ،نه به میلیتاریسم

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

شبح شوم جنگ مردم ایران و منطقه را تهدید میکند. جهان چند قطبی در حال تغییر و تحول است. نظم جهانی، جنگ هژمونی دولت‌های متروپل ازمنظراقتصادیو ژئوپولتیک خاورمیانه رابعنوان بزرگترین شاهراه نفت جهان درموقعیت ویژه قرار داده است. وباعث تشدید رقابت شرکتهاودول خارجی برای غارت وسهم  بیشتر منطقه خاورمیانه را ناامن و میلیتاریزه کرده است.

 ایران گرانیگاه این وضعیت جهانی است. خروج امریکا از برجام و کشاکش چین و امریکا برسرتعرفه‌های گمرکی،اختلافات اروپا با امریکا ،آتش افروزی دولت اسرائیل و همکاری با دولت ارتجاعی عربستان و متحداینش در تقابل با قدرت و نفوذ ایران در منطقه و دلایل بسیار دیگر که بعضا رژیم ترورونکبت جمهوری اسلامی در ایجاد آن نقش اساسی داشته و دارد. صدور انقلاب، دخالت در امور دیگر کشورها، ایجاد و تقویت گروه‌های شبه نظامیدرلبنان، عراق...،ترور مخالفین در خارج و داخل مکمل بیلان ورشستگی در تمامی عرصه‌هاییست که به طور مستقیم کار و زندگی اکثریت شهروندان ایران را مختل کرده است. سرکوب و ارعاب ، اختلاس و فساد به ناامیدی و تباهی زندگی بخشهایی از جامعهمنجر شده که ناجی ‌را در هیبت عاملین کودتای بیست و هشت مرداد و دولت ترامپ می‌بینند. رهایی مردم فقط بدست خودشان واز میسرمبارزه طولانی وایجاد تشکلات آحاد شهروندان امکان پذیر میشود.ازآسمان معجزه صورت نخواهد گرفت.با درسگیری از گذشته و با نگاه به تاریخ حافظه جمعی راتقویت کنیم.

          فقر و بیکاری سقوط ارزش ریال، نابود کردن محیط زیست درکنار سرکوب سیستماتیک فعالین سیاسی، از مبارزات کارگران و زحمتکشان نکاسته است و به حمایت بیدریغ دانشجویان، بازنشستگان، زنان، معلمان، بیکاران، جوانان و....افزوده است. این همبستگی پایینی‌ها طلوع فردای روشنی را نوید میدهد که شعار نان، کار، آزادی را در میدانگاه رزم روزانه در محل کار و زندگی با آگاهی و خودساماندهی بنمایش میگذارند و نشان میدهند که سرنوشت سیاسی هر کشور را شهروندان آن کشور رغم میزنند. ما مداخله نظامی هر دولت ازجمله دولت امریکابهایرانرامحکوممیکنیم. دخالتسیاسیونظامیج. ا .دردیگر کشورها از جمله سوریه، عراق ، لبنان و.... قویامحکوممیکنیم. تحریم امریکا وضعیت نا به سامان اقتصادی را تشدید و زندگی مردم را آسیب‌پذیرترکرده است. و رژیم اسلامی را هم خصوصا با کاهش صدور نفت در تنگنا بیشتری قرار داده است. با تحریم هیچ دولتی تا بحال سقوط نکرده است. تحریم و جنگ، بیشتر به نفع نظام ترور و تداوم موجودیت نکبت‌بار جمهوری اسلامی انجامیده تا زیر لوای شرایط جنگی جامعه مدنی و فعالین جنبش‌های سیاسی را راحتتر سرکوب کند. رژیم در مسیر فروپاشی قرار دارد. پایه‌های حکومتش هر روزه ضعیف و سُست‌تر می‌شود همکاری و همیاری جنبش‌های اجتماعی که برای تحقق شعار آزادی، برابری و ایجاد یک گفتمان علیه همه‌ی اشکال سلطه که رهائی انسان اجتماعی و همبسته را نویدمیدهدالزام‌آوراست. این مهم بدون مبارزات اکثریت شهروندان عملی نمی‌شود. زندانیان سیاسی در ایران را فراموش نکنیم و صدای آنان باشیم با شرکت در اکسیون شنبه ۶ یولی ساعت ۴ Ernst-August-Platz علیه جنگ و ارتجاع و به دفاع از آزادی‌ شرکت کنیم.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

 زنده باد آزادی و برابری 

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

 

تلفن:00491778416132

E-Mail:

Kannon.hannover@gmail.com

WWW.facebook.com

Forum der iranischen Demokraten und sozialisten in Hannover

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com