15.05.19 23:26 Alter: 8 days

زهرا شمس: فشرده ا ی از قسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹

Kategorie: Nachricht

 

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

حافظ

آقایان اگرکسی چهار قرن پیش در دوره ای که جنگ بین دو منطقه، دو شهر، دو استان وجود داشت به لورن ها، به پیکاردی ها، به نورماندی ها، به بروتاین ها میگفت: روزی خواهد رسیدکه دیگرجنگ نخواهید کرد، روزی خواهد رسیدکه دیگرهیچ مرد مسلحی اسلحه به روی مرد مسلح دیگری نخواهد کشید، روزی خواهد رسیدکه دیگرکسی نخواهد گفت: نورمان ها به پیکاردیها حمله کردند، لورن ها اهل بورگونی را به عقب راندند.

آن موقع هنوزاختلافاتی دارید که باید حل و فصل شود، منافعی دارید که برایش مبارزه میکنید، تضادهایی دارید که باید رفع شود، ولی آیا میدانید در آن زمان چه چیزی جای مردان مسلح خواهیدگذاشت؟ میدانید چه چیزی را به جای پیاده نظام و سواره نظام، به جای توپ ها، نیزه ها،شمشیرها و دیگرابزارهای جنگی خواهید گذاشت؟

به جای این ها یک جعبهی چوبی خواهید گذاشت بنام صندوق رای و از این صندوق چه چیزی بیرون میآید؟ یک شورا که همگی میتوانید حس کنید که میشود با آن به زندگی ادامه داد،شورایی که نماینده ی جان و روان جملگی شماست، یک شورایعالی و محبوب که تصمیمگیری خواهدکرد، که داوری خواهد کرد، که همه ی امور را با قانون پاسخگوخواهد بود، که شمشیر را از دست همگان خواهد گرفت و عدالت را در همه ی دل ها بر خواهدافروخت و به تک تک افراد خواهد گفت: در اینجا حق توپایان میپذیرد ووظیفه ی تو آغازمی شود. نابود باد اسلحه! زنده باد صلح!

در آن روز حس خواهیدکردکه شما افکارمشترک،منافع مشترک و سرنوشتمشترکخواهید داشت؛یکدیگر را در آغوش خواهیدگرفت، احساس میکنید هم خون و هم خانواده هستید؛ در آن روز دیگردشمن یکدیگرنخواهید بود، شما یک ملت خواهید بود؛ شما دیگربورگونی، نورماندی، بروتاین وپرووانس نخواهید بود، شما همه به فرانسه تعلق خواهید داشت. دیگراعلام جنگ نخواهید کرد، شما خود تمدن و آبادانی را فرا خواهید خواند.

آقایان اگرکسی این سخن را در آن دوره بیان کرده بود، همه ی انسان های خوش بین، همه ی افراد جدی و همه ی سیاستمداران بزرگ آن دوره فریاد برمیآوردند: « ای عقل کل! ای انسان خیالاتی! چقدردرک این مرد از انسانیت محدود است! چه دیوانگی عجیب و چه خیال پوچی!

آقایان زمان به حرکت درآمده است و این اندیشه یک واقعیت است.

زهرا شمس یدالهی

۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۵مای۲۰۱۹
Gozareshgar
info@gozareshgar.com