10.05.19 22:16 Alter: 13 days

ناصر بابامیری: بمناسبت محکوم کردن قتل فجیع دو دختر جوان در نایسر سنندج

Kategorie: Nachricht

 

قتل زنان تحت هر بهانه ای مشروعیت دادن به قوانین ضد زن است!

حکومتهای مذهبی بدلیل متکی بودن به مناسبات، قوانین و سنن دینی از بیخ و بنیاد ضد انسانی و بطریق اولی ضد زن هستند. کمااینکه این رکن به مثابه یکی از ارکان سرمایه داری هم تاریخا در تحمیق توده ها و اشاعه تبعیض و نابرابری در همه وجوه زندگی در خدمت سرمایه داری بکار بسته شده. در جامعه ایران هم چهل سال است این نظام ایدئولوژیک کپک زده مذهبی که با هر درجه ای از معیارهای آزادیخواهانه در تقابل است تلاش نموده هر گونه صدای برابری خواهی را در گلو خفه کند. اما تا آمده معیارهای ایدئولوژیک مذهبی و سیاسی آن از سوی جنبشهای پیشرو جامعه در عرصه های مختلف بیش از پیش زیر سوال رفته و در بیان واقع کلیت نظام را با چالشهای جدی مواجهه نموده. زنان در جامعه ایران از همان روزهای نخست بر سر کار آمدن این رژیم قرون وسطایی بار سنگین ستم مضاعف بر خود را حس نمودند و شناختند و به همین اعتبار در اشکال مختلف ظرفیتهای مبارزاتی را جهت رویاروی با آن در خود پرورش و به مصاف طلبیدن. نمونه بسیار بارز آن حضور پر رنگ زنان در جنبشهای مبارزاتی است. زنان و مردان آزاده متشکل در صفوف جنبشهای پیشرو و در راسشان جنبش کارگری دارند این پتانسیل و ظرفیت را از خود نشان میدهند که قادرند دیوار چین تبعیض و نابرابری چهل ساله رژیم را تماما بشکافند. کما اینکه دیدیم خصوصا در سالهای اخیر زنهای پیشرو این جامعه بارها روی سکوهای سخنرانی رفتند و تریبونها را در دست گرفتند و رساتر از همشه گفتند: این "قوانین آهنین ضد زن" نتوانسته و نمی تواند سد راه پیش روی و مبارزه ما باشد. هر جا خواستید مبارزه و پیش روی ما را سرکوب کنید، آنسوتر قدرتمندتر سر برآورد! در مدرسه و دانشگاه خواستید مانع آن بشوید در کارخانه سر برآورد! در کارخانه سرکوبش کردید در خیابان گلویتان را فشرد.! دیگر نه کشتن، نه سرکوب و زندان گره ای از بحرانهای عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که گریبانگیر شماست، نخواهد گشود. دیواری که چهل است بدور جامعه کشیده اید در حال تلاشی است. مگر غیر اینست خود رژیم هم از این هراسان است که برغم سرکوب سیستماتیک ماشین دولتی نمی تواند جنبش عظیمی که راه افتاده و زنان پیشرو و خصوصا نسلهای جوان اعم از زن و مرد را که نیروی پیش برنده آتی اند دیگر در چهارچوب قوانین عصری حجری خود محصور کند. اینکه فرهنگ طبقه حاکم در این جامعه علیه هر درجه از حقوق متساوی شهروندی است غیرمنتظره هم نیست هنوز بدلیل کمبود آگاهی اقشاری معین از جامعه و به طریق اولی بدلیل مناسبات منحط برخاسته از ارتجاع اسلامی مردان را به عنوان قیم و مالک زنان در برابر آزادی زنان تحریک و علم کند و حتی در شنیع ترین شکل سرکوب، دست آنانرا در کشتار زنان باز بگذارد! این امری بسیار بدیهی است دست به قتل دیگر همنوعان زدن تحت هر بهانه ای نوعی سهیم شدن در تولید و باز تولید فرهنگ ارتجاعی است ولو خود شخص بدلیل نبود آگاهی قربانی چنین سیستمی باشد. تا مهیا شدن ملزومات به زیر کشیدن و برچیدن کل بساط این رژیم ضد انسانی بایستی جنبشهای پیشرو و آزادیخواهان و برابر ی طلبان و خصوصا سوسیالیستها و کمونیستهای جامعه علیه اشاعه این قبح سیاسی و فرهنگی"قتل ناموسی" و هر گونه خشونت علیه زنان قویا بایستند. باید این فرهنگ ضد زن چنان در جامعه منزوی و طرد شود که برغم تقویت و تشدید آن از سوی حاکمان ستمگر و زن ستیز حتی اندیشیدن به چنین اقدامی کار آسانی نباشد و اشاعه دهندگان این فرهنگ کپک زده بدانند با موج عظیم انزجار اجتماعی مواجهه خواهند شد و این عمل شنیع جزو خط قرمزها باشد.

ناصر بابامیری 10.05.2019

پ.ن 1 : هرازگاهی ما در مناطق مختلف ایران شاهد قتلهای فجیعی هستیم که هر وجدان بیداری را بشدت می آزارد. آخرین نمونه آن قتل دو دختر جوان نایسر سنندج بود که به شیوه ای بسیار وحشیانه از سوی پدر و برادرشان به قتل رسیدند!
پ.ن 2: عکس مربوط به جرقه های اعتراض علیه اسید پاشی زنان در اصفهان و تهران است.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com