06.04.19 23:46 Alter: 16 days

چگونه می‌توان ایرانی بود؟ از عبدالحسین زرین کوب

Kategorie: Meldungen Links

 

 

... من وقتی در باب گذشته‌ی ایران تأمل می‌کنم از این که ایرانی‌ها دنیا را به نام دین یا به نام آزادی به آتش و خون نکشیده‌اند،

از این که مردم سرزمین‌های فتح شده را قتل عام نکرده‌اند

و دشمنان خود را گروه گروه به اسارت نبرده‌اند،

از این که در روزگار قدیم یونانی‌های مطرود را پناه داده‌اند؛

ارامنه را در داخل خانه‌ی خویش پذیرفته‌اند؛

جهودان و پیغمبرانشان را از اسارت بابل نجات داده‌اند؛‌

ازین که در قرن‌های گذشته جنگ صلیبی بر ضد دنیا راه نینداخته‌اند

و محکمه‌ی تفتیش عقاید درست نکرده‌اند؛

ازین که ماجرای سن بارتلمی نداشته‌اند و با گیوتین سرهای مخالفان را درو نکرده‌اند؛

ازین که جنگ گلادیاتورها و بازی‌های خونین با گاو خشم‌آگین را وسیله‌ی تفریح نشمرده‌اند؛

ازین که سرخ‌پوست‌ها را ریشه‌کن نکرده‌اند

و بوئرها را به نابودی نکشانیده‌اند؛

ازین که برای آزار مخالفان ماشین‌های شیطانی شکنجه اختراع نکرده‌اند

و اگر هم بعضی عقوبت‌های هولناک در بین مجازات‌های عهد ساسانیان بوده است آن را همواره به چشم یک پدیده‌ی اهریمنی نگریسته‌‌اند

و ازین که ایرانی‌ها به اندازه‌ی سایر اقوام کهنسال دنیا نقطه‌ی ضعف اخلاقی نشان نداده‌اند،

احساس آرامش و غرور می‌کنم

و در این احوال اگر پرسش سمج و تأمل‌انگیز منتسکیو و پاریسی‌های کنجکاوش یقه‌ام را بگیرد و باز از من بپرسند

«چگونه می‌توان ایرانی بود؟»

پاسخ روشنی برای آن آماده دارم

جوابی که خود پرسشی دیگرست‌:

«چگونه می‌توان ایرانی نبود؟ »

دکتر عبدالحسین زرین کوب
Gozareshgar
info@gozareshgar.com