06.04.19 00:57 Alter: 17 days

پویا محمدی: اطلاعیه ها، و ضرورت حفظ ادامه کاری مرکز همکاری احزاب و نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

Kategorie: Meldungen Links

 

  

یک هفته قبل، اطلاعیه ای از سوی دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له-سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در جواب به اطلاعیه صادره از سوی کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران، انتشار یافت.

دلیل انتشار این دو اطلاعیه، وجود امضای کومه له در متن قطعنامه ای صادره از سوی شمار زیادی از احزاب و جریانات بورژوایی، ناسیونالیستی و ارتجاع مذهبی در منطقه، بود. حزب کمونیست کارگری، ضمن منتسب نمودنکومه له به نزدیکی با ناسیونالیستها، تلویحاً ادامه همکاریها با کومه له را در قالب "نیروها و احزاب چپ و کمونیست در کردستان" به تعلیق درآورد. کومه له هم در جواب به این اطلاعیه، وجود نام خود را در لیست امضای آن قطعنامه، ناشی از یک سوء تفاهم و اشکال فنی از سوی تنظیم کنندگان آن دانست و ضمن سلب اعتماد کامل از حزب کمونیست کارگری ایران، این حزب را فاقد صلاحیتِ ماندن در میان مرکز همکاری نیروهای چپ و کمونیست دانست. زبان و رفتاری که در این اطلاعیه ها لحاظ شده است هیچ تناسبی با ویژگی های این دوره از روابط این دو جریان با یکدیگر ندارد.

حزب کمونیست کارگری-حکمتیست هم ضمن انتقاد از کومه له، ماندن خود در جمع نیروهای چپ و کمونیست در کردستان را به حالت تعلیق درآورد.

از آنجاییکه طی یک سال اخیر سطح همکاری و اتحادعمل چهار حزب و جریان چپ و کمونیست در کردستان، ارتقاء یافته و این احزاب طی نشستها و سمینارهای مشترک به توافقاتی هم نائل شده بودند، لازم بود که کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران به دور از هرگونه شتابزدگی، ابتدا در همان چهارچوبِ ارتباط و مناسبات متعارف فی مابین با کومه له و دو جریان دیگر، و با درک و احساس مسؤلیت در قبال آن، موضوع مورد مناقشه را مطرح می نمود.

حزب کمونیست کارگری نه تنها به این شیوه متوسل نشد بلکه صفوف تشکیلاتی کومه له را هم فراخوان داده که برای پیگیری آن موضوع، به میدان بیایند. به راستی که نمی توان از یک سو ادعای همکاری و وحدت عمل را داشت اما از سوی دیگر با فرصت طلبی به چنین شیوه هایی در برخورد به متحدین خود متوسل شد.

حزب کمونیست کارگری می داند که کومه له در کردستان با احزاب و جریانات ناسیونالیستی روابط معینی دارد. سیاست روشنی در این باره در مصوبات رسمی کومه له وجود دارد. در کنگره اخیر کومه له یعنی کنگره ۱۷ خطوط عمده سیاست کومه له در مورد همکاری و تنظیم مناسبات با احزاب سیاسی در کردستان که در کنگره های قبلی نیز مورد تأکید و تصویب قرار گرفته اند، تدقیق شده است. همزمان یک بار دیگر موانع موجود بر سر راه پیشبرد این سیاست یعنی وجود استراتژی های متفاوت به روشنی مورد تأکید قرار داده شده است.در این باره تصریج شده است که استراتژی سیاسی متفاوت و در واقع مسیر متفاوتی که احزاب برای تحقق برنامه خود در پیش گرفته اند، نه تنها شکل گرفتن اتحاد عمل پایدار و یا قرار گرفتن در زیر چتر یک پلاتفرم سیاسی واحد با این احزاب را با موانعی جدی و غیر قابل عبور روبرو خواهد کرد، بلکه همکاریهای موردی را نیز مشروط می سازد.

با این وجود، همین موضوع می توانست هرچه بیشتر در نشست های احزاب چپ و کمونیست در کردستان مطرح شود و هر یک از طرفین با طرح ملاحظات و انتقادات خود، و با اتکای صریح به هم پیمانی و قطب بندی مربوطه و تأمین مصالح و منافع آن؛ به اتخاذ جهت گیری و یا سیاست های مشترک و یا نزدیک به هم یاری رساند.

 شیوه عمل، تبلیغات و موضعگیری های احزاب کمونیست کارگری در قبال کومه له و حزب کمونیست ایران بر کسی پوشیده نیست. در اینجا بیشتر توجه به سیاست و شیوۀ برخورد مسؤلانۀ کومه له و حزب کمونیست ایران در قبال آن تبلیغات و موضعگیری ها، مد نظر است. چنانچه تبلیغات و موضعگیری های رفقای کمونیست کارگری در قبال کومه له، مبنا قرار می گرفت، هیچ گونه دیالوگ، همکاری یا اتحاد عملی مابین این نیروها نمی توانست صورت بگیرد و کومه له هم می بایست همواره بخشی از انرژی خود را صرف تقابل تبلیغی با آنها می نمود.

سیاست رسمی کومه له، همواره متانت و پرهیز از هرگونه تعمیق شکاف بیشتر مابین خود با این احزاب بوده است. سیاستی که صحت و حقانیت آن، با تجربه عینی مبارزه سیاسی و اجتماعی در جامعه به اثبات رسیده است و همین تجربه و ضرورت عینی بود که طی یکی دو سال اخیر موجبات نزدیکی و همکاری مابین این احزاب با کومه له را فراهم آورده است.

اما اطلاعیۀ اخیر دبیرخانه کومه له در پاسخ به کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری، نتوانسته است که متانت و دقت همیشگی کومه له را در برخورد به چنین مواردی نمایندگی کند. قبلاً و حتی در مواردی به مراتب شدیدتر و سنگین تر از آژیتاسیون و حملات تبلیغی، کومه له قبل از اینکه به"پاسخ متقابل" متوسل شود، همواره کوشیده است مواضع خود را به طور اثباتی و مستدل بیان نماید. " پاسخهای متقابل" و اصلاعیه های لازمه هم تابعی بوده است از این رویکرد.

نامناسب بودن موضع گیری اخیر کومه له در قبال حزب کمونیست کارگری ایران و به تبع آن تشکل نیروهای چپ و کمونیست در کردستان را می توان به روشنی در شادی و هلهلۀ طیف و جریانات راست و ناسیونالیست و ارتجاع در کردستان در قبال این موضع کومه له، مشاهده کرد.

با توجه به شکل گیری همکاری های اخیر مابین نیروهای چپ و کمونیست در کردستان و انتشار بیانیه سیاسی-مبارزاتی تحت عنوان "سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی" و آن همه تلاش و زحمت و هزینه برای انجام این امر و نیز آن همه شور و امیدواری بوجود آمده پیرامون آن؛ به هیچ روی از کومه له انتظار نمی رفت که با یک چنین "مقابله به مثلی" سرنوشت این همکاریها و ادامه کاری آنرا عملاً با بن بست مواجه نماید.

کومه له بنابه ویژگی ها و وزن سیاسی و اجتماعی اش، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری این همکاریها داشته است. به همین سیاق می توانست در یک چنین شرایط "بحرانی" ای هم،  نقش بسیار سازنده و مؤثری از خود ایفا نماید. در شرایط وجود مشکل و معضل، همه نگاهها و انتظارات، به درست متوجه نیرویی می شود که در مقایسه با دیگران از توان، ظرفیت و قابلیت های بیشتری برای غلبه برآن شرایط و ایجاد ساماندهی های لازم پیرامون آن، برخوردار است. همچنانکه در سطح سراسری، حزب کمونیست ایران موجد اصلی شکل گیری همکاریها و اتحادعمل ها مابین نیروهای چپ و کمونیست بوده و همواره کوشیده است که موانع سر راه ایجاد قطب چپ و سوسیالیستی را بر طرف نماید؛ با پیروی از همین سیاست و سبک کار، در سطح محلی هم کومه له می توانست امروز با سعه صدر و دوراندیشی - و به منظور حل مشکل - برخورد نماید.

در واقع کاری که امروز کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران و کومه له و نیز کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-حکمتیست در قبال "قطب چپ و سوسیالیستی" انجام داده اند، بازی با سرنوشت این پروژه مبرم سیاسی و طبقاتی و نیز سلب اعتماد از خود در انظار جامعه است.تا دیروز از ضرورت همراهی و همکاری سخن بود و در مقابل جامعه قبول مسؤلیت؛ امروز به آسانی، زدنِ پشت پا به آن همه اظهارات و قول و قرارها، و سنگر گیری در مقابل یکدیگر!

جالب است که رفقا، بازهماز ضرورت همکاری و اتحاد عمل سخن گفته و بازهم آنرا امری مبرم و حیاتی به حساب می آورند. آیا کسی می تواند این ادعاها را جدی بگیرد؟در چنین شرایطی هیچ درجه از تکرار مجدد ضرورت همکاری و اتحاد عمل، و مبرم و حیاتی قلمداد کردن آن، نمی تواند سرپوشی باشد بر انحلال طلبی و عمل نامسؤلانۀ مشخصی که امروز در مقابل دیدگان جامعه و طبقه کارگر در قبال امر اتحاد در مبارزه و تشکیل بدیل سوسیالیستی، از سوی این رفقا به آن مبادرت شده است.نمی توان از ضرورت ایجاد اعتماد سخن گفت اما همزمان اعتمادهای بوجود آمده را هم آشکارا پایمال نمود. آنچه تاکنون به وضوح مشاهده شده است، بیش از هر چیز محتوا و بازتاب اطلاعیه هاست که در این میان خطوط واقعی را تعیین کرده است.در چنین شرایطی شرط حقانیت در تأکید مجدد بر ضرورت همکاری و مبرمیت و حیاتی دانستن آن، بی اما و اگر به حفظادامه کاری مرکز همکاری احزاب چپ و کمونیست در کردستان گره خورده است. نمی توان از ضروت ایجاد تشکل سخن گفت اما همزمان تشکل مناسب مربوطه خود را نیز مختل و یا ویران نمود.

بنابراین هیچ یک از احزاب متشکل در نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، مجاز نیستند اینچنین با پیروی از مواضع سکتاریستی خود، نهاد بوجود آمده را تضعیف و یا ادامه کاری آنرا با مخاطره روبرو نمایند. این نهاد در اصل یکی از دستاوردهای حرکت کمونیستی در جامعه کردستان است، ابزاری است برای ایجاد یک همگرایی و اتحاد گسترده تر در میان جنبش اجتماعی سوسیالیستی و آزادیخواهانه در کردستان.

بنابراین احزاب یادشده هریک بایستی با تمام توان در جهت رفع معضل جاری و به نفع حرکت و بدیل سوسیالیستی در کردستان بکوشند. این یک مسؤلیت تاریخی و اجتماعی است. چنانچه همین امروز شکاف ایجادشده ترمیم نشود و دستان این احزاب از یکدیگر بگسلند، گرفتن دوبارۀ این دستها مشکل خواهد بود و شکافها روبه تعمیق خواهد نهاد چراکه توازن قوا در منطقه به نفع بورژوازی و جریانات ضدکمونیستی است. به یک معنا احزاب و قطب بندی های مربوطه در حال تحولند. در این میان گذشت زمان فقط به تعمیق شکاف کمک می کند. در اینجاست که به طور راستین بایستی گفت که تاریخ ما را نخواهد بخشید.

احزاب یادشده با شناخت کامل از یکدیگر وارد همکاری و التزام مشترک شده اند، پسچنانچه به واقع به اصل همکاری و اتحاد عمل پایبند بوده باشند، قاعدتاً نمی بایست که چنین اصطکاکی باعث فروپاشی همکاری و اتحادعمل های فی مابین شود. شاید طبیعی به نظر آید که پس از سالهای مدید انشقاق و تیرگی روابط، شکلگیری اتحادها و حسن روابط می تواند آسیب پذیر باشد. اما شرط غلبه بر این ضعف، تعهد راستین و التزام عملی به امر اتحاد و همکاری، اتکای هرچه بیشتر بر آن،صراحت، و پرهیز از هرگونه بهانه تراشی و نکته گیری در قبال یکدیگر و مهمتر از همه، پرداختن به انجام امور و وظایف بزرگ در قبال جامعه است.

از منظر طبقاتی و مبارزاتی، اطلاعیه های صادره نباید مبنای عمل باشد، بگذار "ارزش" آنها فقط برای یک اعلام موضع هیستریک باقی بماند. همین امروز ضرر این اطلاعیه ها را بر جنبش و حرکت سوسیالیستی و آزادیخواهانه در کردستان می توان مشاهده کرد. هیچ فعال کمونیست و انقلابی و کارگر آگاه و مبارزی در این جامعه، نمی تواند به صدور چنین اطلاعیه هایی افتخار کند و بابت صدور آنها خشنود باشد. این ضعف بزرگ این دوره حرکت ما بود.

 بنابراین انتظار از این احزاب که منادیان وحدت و همبستگی مبارزاتی طبقه کارگر هستند، این است که بدون فوت وقت، همکاری و اتحادعمل های قبلی بین خود را تداوم بخشیده و امور بزرگتری را در دستور کار خود قرار دهند. اساساً رمز پایداری و ضمانت واقعی در همکاری و اتحادعمل ها، همانا دست بردن به انجام وظایف و کارهای خطیر در جامعه است. همین رویکرد است که می تواند به طور روتین مناسبات و ضرورتهای عینی آنرا جلا داده،نیروهای درگیر در آنرا ارتقاء داده و به توان و ظرفیت های موجود بیفزاید. بنابراین بایستی که "امر بد را به امر خوب" تبدیل کرد.در این میان بازهم انتظار از کومه له این است که بیش از دیگران، و با توان و تعامل هرچه بیشتر در تحقق این امر خوب ظاهر شود.

 

و اما نکاتی دیگری در مورد اطلاعیه دبیرخانه کومه له

در این اطلاعیه، دلیل وجود نام کومه له در لیست امضاهای قطعنامه پایانی کمیته‌ دیپلماسی مشترک احزاب و سازمانهای کردستانی، سوء تفاهم و اشکال فنی از سوی اداره کنندگان آن کمیته عنوان شده و خاطر نشان شده است که این مشکل در یک تماس دوستانه با آنها به سادگی برطرف شده و نام کومه له از متن رسمی انتشاریافته آن قطعنامه حذف شده است.

اما عرف رایج در چنین شرایطی، بر کومه له لازم می نمود که به منظور تنویر افکار عمومی، بطور مشخص با صدور اطلاعیه ای خبری، شرکت خود در نشست اخیر کمیته مزبور و نیز امضای قطعنامه پایانی آنرا تکذیب نماید. طرف مقابل نیز به همین ترتیب می بایست که بطور رسمی بابت درج نام کومه له -در لیستی که امضا نکرده است- از ما عذرخواهی نموده، دلیل این کار خود را هم توضیح داده و هرچه زودتر نام کومه له را از آن لیست حذف نماید. بدیهی است که در دنیای دیپلماسی و روابط، چنین اقداماتی در همه جا یک روال عادی و متضمن روابط و احترامات متقابل است. در غیر اینصورت روابط فی مابین به سطح یک روابط غیرسیاسی تنزل داده شده که یکی از تبعات آن، بی توجهی به اعتبار و ارزش های طرف مقابل است.

اما متأسفانه هیچ یک از اقدامات فوق به طور رسمی انجام نشده است. با توجه به حساسیت های موجود و واکنشهای انجام شده، انجام این اقدامات به منظور شفاف سازی، بسیار ضروری و غیرقابل چشم پوشی بود. برخلاف اطلاعیه دبیرخانه کومه له، این مشکل نه تنها به سادگی برطرف نشده،بلکه پس از گذشت یک ماه از صدور آن قطعنامه، و گذشت یک هفته از صدور اطلاعیه دبیرخانه و تا لحظه نگارش این مطلب، همچنان به طور رسمی و در سایت و منبع رسمی ای که اولین بار متن این قطعنامه را انتشار داده است، نام کومه له همچنان در لیست امضاهای آن قطعنامه موجود است!(سایت فرات نیوز منبع اصلی و رسمی است)

واقعاً که برای هر هوادار و دوستدار کومه له و هر انسان کمونیست و انقلابی، بسیار سخت است که نام کومه له همچنان در کنار نام احزاب ارتجاعی و اسلامی و بعضاً جنایتکار قرار دارد. فردی که همین امروز نام کومه له را در آن لیست می بیند چگونه در مورد ما فکر می کند؟ این یک بی اعتباری علیه کومه له محسوب می شود.

اگر گردانندگان آن کمیتۀ دیپلماسی مشترک، واقعاً برای کومه له اعتبار و احترامی قائل بودند، خیلی سریع با یک موضعگیری رسمی، آنرا به جامعه اعلام کرده و نام کومه له را از لیست خود حذف می کردند. نمی توان به همین سادگی اعتبار و محبوبیت کومه له را دستکم گرفت و آنرا خدشه دار کرد. همین رویکردِ گردانندگان آن کمیته، به حق که بایستی مورد اعتراض رسمی کومه له قرار گیرد، در غیر اینصورت بایستی که منتظر لطمات دیگری از این دست علیه کومه له باشیم.

در واقع گردانندگان آن کمیته دیپلماسی مشترک و کنگره ملی (که.نه.که)، خیلی وقت است که موضع و تبیین رسمی خود را بطور شفاف در مورد کومه له و سایر احزاب اپوزیسیون در کردستان یعنی هر دو شاخه حزب دمکرات کردستان ایران و هر دو شاخه سازمان زحمتکشان، اعلام کرده اند.

از نظر آنها کومه له و جریانات نامبرده فوق "احزاب سنتی" محسوب شده، همگی "منفعل"، "اردوگاه نشین" و "جیره خوار" حکومت اقلیم کردستان قلمداد می شوند. چنین تبیینی علاوه بر اینکه همواره در تبلیغاتشان بکار برده می شود، یک سال و نیم قبل نیز در جریان پروسه برگزاری کنفرانس موسوم به رایزنی ملی، و به بهانه عدم شرکت سازمان زحمتکشان در آن کنفرانس، بطور رسمی و از همان سایت و منبعی که اخیراً قطعنامه کمیته مشترک را انتشار داده و همچنان نام کومه له را هم در لیست خود نگه داشته است انعکاس یافت.(ضمیمه است)

یک سال و نیم قبل از سوی نهاد مزبور، کنفرانس موسوم به رایزنی ملی در استکهلم برگزار شد. همان سایت و منبع رسمی، طی اطلاعیه ای اسامی احزاب و سازمانهای شرکت کننده در آن کنفرانس و متن قطعنامه آن نشست را نیز منتشر کرد. نام کومه له و نماینده آن در لیست شرکت کنندگان آن کنفرانس بود.(قطعنامه و گزارش مربوطه ضمیمه است)

کومه له-سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، یک سازمان و یک جریان اجتماعی بانفوذ در جامعه کردستان است. کارگران و زحمتکشان، کومه له را متعلق به خود دانسته، آنرا یاری نموده و همواره در سرنوشت و لحظات حیات سیاسی و تشکیلاتی کومه له خود را دخیل و سهیم دانسته اند. به این اعتبار، کومه له متعلق به یک طبقه وسیع اجتماعی است، هر کسی که دل در گروه تحقق آرمانها و اهداف کمونیستی و رهاییبخش کومه له دارد، مجاز و محق است در تمامی لحظات سیاسی و مبارزاتی آن دخالت داشته و به سهم خود در این روند و قدمهای مربوط به آن تأثیرگذار باشد. سیاستهای کومه له فراتر از چهارچوبهای تشکیلاتی است، بنابراین کسی که سیاست های کومه له را مربوط به خودِ کومه له می داند و به دیگران اجازه دخالت در آنها را نمی دهد؛ یا اینکه هنوز جایگاه و تعریف کومه له را نفهمیده است یا اینکه آگاهانه سعی در انزوای کومه له دارد.

با این حال هیچگاه این جریان بطور کامل از لطمات راست روانه و ناسیونالیستی درون خود مصون نبوده است. انشعاب جریان زحمتکشان نمونه بارز آن است. بنابراین کومه له و سرنوشت آن برای جامعه و برای احزاب سیاسی هم، مهم است. به هر موضوع مرتبط با کومه له، به خصوص به هرگونه مواضع و عملکرد انحرافی و مغایر با سیاست های رسمی و شناخته شده کومه له، از سوی دلسوزان و متعلقین به کومه له واکنشهای وسیعی انجام می گیرد. صراحت و قاطعیت در دفاع از مواضع و سیاست های انقلابی و کمونیستی کومه له ضامن پایداری آنها بوده است. به این اعتبار، کومه له می باید بیش از گذشته با اعتماد بنفس و اتکاء به اهداف و سیاستهای انقلابی و کمونیستی خود، ضمن روبرو شدن با اوضاع متحول کنونی، هرچه بیشتر با متحدین استراتژیک خود یعنی احزاب و جریانات چپ و کمونیست ظاهر شده و با ایجاد قطب سیاسی و مبارزاتی خود در جامعه، به پیشبرد برنامه و اهداف بلندمدت خود یاری رساند.

روند رویدادها و تحولات بر هر حزب و گروه و سازمانی، ایجاب می کند که هر چه بیشتر بر قطب و جبهه طبقاتی و سیاسی متعلق به خود رجوع کرده و به شکلی مؤثر به آن اتکاء نماید.

۱۶ فروردین ۱۳۹۸

۵ آوریل ۲۰۱۹

*******

ضمایم

 

قطع‌نامه پایانی نشست رایزنی ملی برای روژهلات کردستان منتشر شد

https://anfpersian.com/khrdstn/قطع-نامه-پایانی-نشست-رایزنی-ملی-برای-روژهلات-کردستان-منتشر-شد-40541

https://anfpersian.com/uploads/fa/articles/20170918-20170917-20170917-dsc-0171c7ee89-imagec7d0c7-imagec60a26-image.jpg

·         خبرگزاری فرات

·         استکهلم

·         دوشنبه, 18 سپتامبر 2017, 07:25

نشست رایزنی ملی برای روژهلات کردستان که با هدف زمینه‌سازی کنفرانس اتحاد ملی پس از دو روز در شهر استکهلم به کارهای خود پایان داد و نتایج آن در قطع‌‌نامه‌‌ای برای افکار عمومی منتشر گردید

 در دومین روز نشست رایزنی ملی برای روژهلات کردستان، نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی در رابطه با تحولات روژهلات کردستان به گفتگو پرداختند و وضعیت خلق کُرد در این بخش از میهن را به بحث گذاشتند.

 شرکت کنندگان در این نشست با اشاره به همبستگی مسئله کُرد در روژهلات با دیگر بخش‌های کردستان خواهان اتخاذ راهکار مشترک و عملی در رابطه با تحولات این بخش از کردستان شدند.

 نمایندگان احزاب و نهادها با اشاره به روژاوای کردستان و زندگی مسالمت آمیز بخش‌های مختلف و خلق‌های گوناگون آنرا نمونه مناسبی برای خلق کُرد در بخش‌های دیگر کردستان عنوان کردند.

 عبدالرحمان حاجی احمدی ریاست پیشین حزب حیات آزاد کردستان و از مسئولان فعلی کودار در سخنانی ضمن دعوت از احزاب سیاسی و سازمان‌ها برای فعالیت مشترک، برگزاری کنگره اتحاد ملی را نیاز حیاتی خلق کُرد در این مرحله عنوان کرد. حاجی احمدی تصریح کرد که روشنفکران، هنرمندان و استادان دانشگاهها هم باید وظایف خود را در قبال فعالیت‌های اتحاد ملی به انجام رسانند.

 پس از نشست مذکور برخی از شرکت کنندگان در گفتگو با خبرگزاری فرات به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

 فرهاد شعبانی از سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در سخنانی گفت:"نشست موفقی بود. گفتگوهای احزاب و روشنفکران روژهلات کردستان بسیار خوب بود. این اولین گام اتحاد است. ما در رابطه با اهداف و مبانی فعالیت مشترک گفتگو نمودیم و در آینده هم در فعالیت‌ها شرکت خواهیم کرد."

 هیوا گل‌محمدی- روزنامه‌نگار خاطرنشان کرد: "نشست ویژگی دمکراتیکی داشت و تمام شرکت کنندگان در گفتگوها مشارکت داشتند. مهمترین هدف که همانا گردهم آمدن احزاب روژهلات بود در این نشست مورد تأکید قرار گرفت."

 سیامند معینی ریاست مشترک پژاک هم به خبرگزاری فرات گفت:"مشارکت بسیار خوبی را شاهد بودیم. هدف ما ارزیابی وضعیت جاری در روژهلات و تحلیل مسائل بود. به نمایندگی از پژاک در این نشست شرکت کردیم. سعی نمودیم که وظایف تاریخی خود را به انجام رسانیم. در این راستا سعی کردیم که مکانیزم فعالیت مشترک را مورد ارزیابی قرار دهیم. حداقل میان سازمان‌ها مرحله‌ای از گفتگو آغاز شد و سعی بر آن است که به درک متقابل از همدیگر برسیم. قطع‌نامه ٢٢ ماده‌ای را تصویب نمودیم و هر آنچه را که برای عملی نمودن مفاد قطع‌نامه لازم باشد به انجام می‌رسانیم."

 زبیر آیدار ریاست مشترک کنگره خلق هم در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد:"مشارکت احزاب ونهادها چشمگیر بود. ما انتظار داشتیم که در مجموع ١۵٠ نفر از احزاب و سازمان‌ها در نشست شرکت کنند. خواسته ما برآورده شد، بجز سه سازمان و حزب، دیگر احزاب در نشست مشارکت نمودند و هیچ مشکلی هم در دو روز گذشته پیش نیامد. تمام شرکت کنندگان در نشست هم از مشارکت در چنین فعالیتی خرسند شدند.

 ما کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم که مفاد قطع‌نامه را عملی نماید. روژهلات کردستان از لحاظ سازمانی و ملی با دیگر بخش‌های کردستان تفاوت دارد. به این معنی که مسایل این بخش از میهن نسبت به دیگر بخش‌ها بیشتر است. به همین دلیل هم برگزاری نشست رایزنی برای روژهلات کردستان دارای اهمیتی حیاتی است.

 اولین نشست رایزنی ملی در سلیمانیه برگزار شد. نشست اخیر هم به روژهلات کردستان اختصاص داشت. در روزهای ١ و ٢ اکتبر نشست رایزنی ملی در روژاوا و در ١٣ و ١۴ اکتبر هم نشست رایزنی ملی در هلند برگزار خواهد شد. سپس نشست عالی رایزنی ملی را برگزار خواهیم کرد و در این نشست مبحث کنگره ملی را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد.

 ما خواهان مشارکت حزب دمکرات کردستان عراق در این نشست‌ها بودیم اما پ.د.ک به دلیل روابط تنگ با رژیم ترکیه از شرکت در نشست‌ها صرف‌نظر کرد. در روزهای اخیر مسئولان رژیم ترکیه اقدام به تهدید پ.د.ک نمودند. امیدوارم که مسئولان پ.د.ک درک نمایند که دوستی با خلق کُرد از خدمت به اشغالگران باارزش‌تر است. امیدواریم که حزب دمکرات کردستان و دیگر سازمان‌ها هم در نشست‌ها مشارکت نمایند."

**********

کومله زحمتکشان کردستان در نشست مشورتی اتحاد ملی شرکت نمی‌کند

https://anfpersian.com/khrdstn/کومله-زحمتکشان-کردستان-در-نشست-مشورتی-اتحاد-ملی-شرکت-نمی-کند-40452

https://anfpersian.com/uploads/fa/articles/20170912-a4216da7e2075a1806e26d5f6a-image.jpg

·         خبرگزاری فرات

·         سلیمانیه

·         سه‌شنبه, 12 سپتامبر 2017, 16:45

هیئتی از نمایندگان کنفدرالیسم جوامع کردستان در ادامه تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس ملی بار دیگر با نمایندگان حزب کومله زحمتکشان کردستان دیدار و گفتگو کردند. پس از این دیدار نماینده کومله مدعی شد که در مورد نشست مشورتی شرق کردستان در میانه ماه سپتامبر با آنها مشورت نشده و در آن شرکت نخواهند کرد

 هیئت ك.ج.ك با سرپرستی سرحد وارتو عضو کمیته ارتباطات ك.ج.ك صبح امروز در سلیمانیه از سوی عطا ناصر سقزی عضو کمیته مرکزی و مسئول روابط خارجی کومله مورد استقبال قرار گرفت.

 عطا ناصر در همین رابطه به خبرگزاری روژنیوز گفت در مورد تحولات اخیر کردستان گفتگو کردەاند. موضوع دیگر بحث میان طرفین، نشست مشورتی شرق کردستان بود که قرار است در روزهای شانزدهم و هفدهم این ماه در استکهلم سوئد برگزار شود.

  او که گفت کومله زحمتکشان کردستان در این نشست مشورتی شرکت نخواهد کرد مدعی شد این نشست نتیجەای در بر نخواهد داشت.

 عطا ناصر همچنین ادعا کرد که ك.ج.ك پیش از برنامه‌ریزی برای این کنفرانس نظر آنها را اخذ نکرده است. البته تصمیم برگزاری این نشست در کنفرانس سراسری سلیمانیه گرفته شده بود که همەی احزاب سیاسی کردستان از جمله کومله زحمتکشان به آن دعوت شده بودند.

 شواهد نشان می‌دهد احزاب سنتی شرق کردستان که از سال‌ها پیش در اقلیم کردستان کمپ‌نشین شدە و با اجبار احزاب حاکم در اقلیم از مبارزه موثر با جمهوری اسلامی ایران منع شدەاند از قدرت تصمیم‌گیری مستقل برای شرکت در همایش‌های ملی برخوردار نیستند.

این احزاب که در اثر بی‌عملی چندین ساله دچار انشعابات داخلی شدەاند، حتی مخارج روزانه خود را از احزاب حاکم در اقلیم می‌گیرند که روابط بسیار خوبی با ایران و ترکیه دارند.

 کنگره ملی کردستان در سال‌های گذشته بارها سعی کرده اتحادی داخلی میان جریانات سیاسی کردستان ایجاد کند تا کردها بتوانند در مجامع بین‌المللی یکصدا خواستەهای دمکراتیك خود را بیان کنند.

 بیشتر احزاب سنتی اما نه تنها از شرکت در این گفتگوها گریزان بودەاند بلکه خود نیز هیچ میل و ابتکار عملی برای اینگونه نشست‌ها از خود نشان ندادەاند. کنگره ملی پیشتر اعلام کرده بود همەی تلاش خود را برای وحدت داخلی انجام خواهد داد و قضاوت در مورد جریاناتی که به خاطر منافع حزبی مانع‌تراشی می‌کنند را به افکار عمومی واگذار می‌کند.

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com