05.04.19 02:02 Alter: 18 days

شمی صلواتی: روزگار سیاهی ست!

Kategorie: Meldungen Links

 

 

روزگار سیاهی ست!

 

سیل آمد و- زندگی را برد!

 

٭٭٭

 

در تقلا بود مرگ

 

غافل از اینکه؛

 

خدا هم همچون خس سر آب

 

[همراه سیلاب به فنا می رفت

 

به امید نجاد - خدا خدا می کرد

 

٭٭٭

 

معلوم شد که خدا

 

فقط یک بت!

 

ساخته ی دست!

 

آن دسته از بشر- که

 

کارشان کاشتن جهل و ریا

 

به دلهای از خود بیگانه و پریشان است

 

٭٭٭

 

شما نیز بدانید که

 

هر آن کس؛

 

شولا به دوش (عبا)

 

مدعی اخلاق و - وجود خدا بود

 

او (همان بی همه چیز)

 

دزد ریاکار !

 

[بابت دزدیدن!

 

نانت به چنین شغلی گرفتار است.

 

٭٭٭

 

بنازم به هر آن کس که بی پروا

 

به مسجد و - خانگاه و معلمین اخلاق!

 

در راه خرابات است

 

٭٭٭

 

من به هزاران بار!

 

می گویم و می نویسم

 

[که ترک آن "سه"

 

به مانند رهایی!

 

از عادت به تریاک است

 

‌ ٭٭٭

 

من نه به سوی مسجد و خانگاه (خانقاه)

 

و نه به سوی میخانه روانم

 

٭٭٭

 

یاران!

 

به سوی باغ و سبزۀ-زار؛

 

می روم بی باده و می

 

رها از غم؛

 

٭٭٭

 

به لب چشمۀ و میان گل !

 

در آن دشت بیکران !

 

همچون پرنده بدور از جاهلتها

 

[دل به پرواز و- آزاد آزاد است.

 

٭٭٭

 

آنکه برند زیبایی ها شد

 

که [در جنگ با جهل و نابرابرها

 

با دل در تقسیم نان بود

 

همه با هم

 

[ باید ما شویم

 

برای زدن - جهل باید ما شویم

 

تا رها از تبعض و نابرابری

 

یعنی باز گشت زندگانی

 

٭٭٭

 

‌دیشبی بود

 

در میان مستی دو دل

 

به همسرم می گفتم

 

دانی که چرا؟

 

عشق به خانه ما مهمان است

 

چون ما بیگانه باجهل و

 

دشمن به هر باوری که؛

 

بانی جدایی انسان است.

 

‌ شمی صلواتی

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com