08.03.19 20:02 Alter: 11 days

سوسن شهبازی: هشت مارس را گرامی می داریم

Kategorie: Nachricht

 

تاریخ، فریاد آزادی خواهانه ی انسان را هیچگاه فراموش نکرده است و نخواهد کرد.

از زمانی که کارگران زنِ نساجی شیکاگو در دفاع از حقوق پایمال شده شان به پا خاسته اند بیش از یک قرن می گذرد.

از آن زمان تا کنون زنان و آزادی خواهان جهان ،روز 8 مارس را برای از بین بردن هرگونه بی عدالتی ، جشن می گیرندوآرزوهای به ثمر نرسیده شان رابیش از پیش فریاد می کنند.

اما آیا چنین فریادی می تواند معنای جشن داشته باشد؟ نمیدانم.

چون جشن را مضمونی دیگر است. شاید ما زنانِ این زمان،به قامتِ زیبای آرزوهای مان چشم دوخته ایم و تماشای چنین قامت زیبایی، مارا شاد می کند. چراکه انسانِ بی آرزو، انسانِ ناشاد است.

پس 8 مارس را جشن می گیریم برای به ثمر رساندنِ آن آرزوهای پاک که همچنان در اسارت مانده است.

برای رهایی از این اسارت ، ماتنها نبوده ایم بیشماری از مردانِ این زمان ، صمیمانه در کنار ما ایستاده اند و رنج فرساینده ی ما زنان را در رنگ وُ شعر وُ آهنگ به زبان آورده اند.

با اینهمه، ما را سرشتی دیگر است وبه همین خاطر، سرنوشتی دیگر داریم.سرشت و سرنوشتی نه تنها زنانه بلکه مادرانه است.

ما در جهانِ بی رحمِ نابرابری های اقتصادی،سیاسی واجتماعی ،میراث دارِ رنجی زنانه ایم .با مبارزات برابری خواهانه وآزادی طلبانه ی خود ، تجربه و دستاوردهای بزرگ و رهایی بخش را به دختر یا دختران خویش وامی گذاریم تا روزگار، چه بازی کند.

روز 8مارس ومبارزه ی حق طلبانه ی زنان جهان را شادان و خندان,

در زمانی خجسته باد می گویم که چیزی که در سرزمین ما گریان است آزادی ست.

ﺳﻮﺳﻦ شهبازی
Gozareshgar
info@gozareshgar.com