07.03.19 01:08 Alter: 13 days

بهمن یوسفی: خجسته بادهشت مارس روزجهانی زن

Kategorie: Meldungen Links

 

 

امسال درحالی هشت مارس راجشن میگیریم که توده های میلیونی زن و مرددرکنارهم ودوش به دوش و همصدا و هم شعار از هفت تپه تا فولاد اهواز تا هپکو اراک تا معلمان، پرستاران،دانشجویان،بیکاران،مالباختگان،رانندگان کامیونها،بازاریان ودکانداران و دستفروشان،کشاورزان،طرفداران و محافظان محیط زیست،کارگران راه آهن،کارگران پالایشگاهاومعادن وخانواده های کارگران وزندانیان سیاسی باعزمی راسخ برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به میدان آمده اند. وضعیت رژیم درچهلمین سالگرد فتوای خمینی که کاملا ارتجاعی و واپسگرایانه وضدزن بود رو به افول وسراشیبی قرارگرفته است. خمینی در۱۵اسفند۵۷دوروزپیش ازبرگزاری هشت مارس آنسال دستوراکیددادکه پوشش اسلامی باید درادارات ودانشگاههاومحل کارو اماکن عمومی رعایت شود درغیراینصورت زنان ازکار اخراج خواهندشد. بلافصله ازفردای آنروزصدها هزارزن ازسراسرکشوربه خیابانهاآمدندکه پنج روزادامه داشت ویکصدا خروشیدندکه ماانقلاب نکردیم که به عقب برگردیم.

رژیم درطی عمرننگین چهل ساله اش بااسباب زندان،شکنجه،شلاق،سنگسار،اعدام هزاران زن،گروهای فشارنهی ازمنکر و ارشاد اسلامی وسیاستهای اسلامی ضدزن جامعه رابه تباهی کشاند اماهیچگاه نتوانست هویت انسانی زن را آنطورکه میخواست ازبین ببرد. زنان دراینمدت سکوت نکردندوبه خواستهای متحجرانه رژیم اسلامی تن ندادند. زندانی شدند. شکنجه شدند. مورد تجاوز قرارگرفتند. شلاق خوردند. درزندان بچه هایشان رابه دنیاآوردند. اعدام شدند. امانه گفتندومشت محکمی به دهان یاوه گویان سران رژی ماسلامی زدند. زنان ایران درچهاردهه گذشته هیچوقت دست ازمبارزه علیه هرگونه سرکوب و اجحاف سیستماتیک ونابرابری جنسی که ازطرف رژیم ولایت فقیه اعمال میشودنکشیده اند.

هشت مارس روزجهانی زن،روزدختران خیابان انقلاب است. روزنمایندگان واقعی زنان سپیده قلیان وزینب جلالیان ودههازن آزاده دیگراست که درسیاهچالهای قرونوسطایی رژیم به سرمیبرند. روزمادران خاوران است. روز زنان دستفروش ودختران گلفروشک نارخیابان است. روززنانی استکه میخواهندبه استادیومهای ورزشی بروند. روززنانیاستکه به دنبال عشق واقعی خودهستند. روز زنان کارتنخواب وتنفروش است. روززنان آزاده وسلحشوری استکه دوش به دوش مردان درهفت تپه و دانشگاههاومدارس ودرمقابل زندانها وادارات و وزارتخانه های دولتی به دنبال گرفتن حق وحقوق خودهستند وشعارسرنگونی رژیم اسلامی راسرمیدهند. 

آزادی واقعی درجامعه بستگی به آزادی وبرابری کامل زنان درآنجامعه دارد. تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ مبارزه زنان آزادیخواه وبرابری طلب هم میباشد. تاریخی که مبارزه زنان برای خلاصی ازنابرابری جنسیتی،سیاسی،اقتصادی،مدنی- اجتماعی،فرهنگی وفارغ ازستم مضاعف وفرهنگ مردسالانه ومذهبی وسرمایه داری میباشد.

حجاب اجباری یکی ازدههاستمی است که برزنان جامعه اجحاف شده است. ستم ونابرابری سیاسی واجتماعی واقتصادی وخانوادگی وآموزش ومحیط کارونابرابری دستمزد وعشق وازدواج وانتخاب شغل اینهافقط نمونه هایی هستند. اماهمین حجاب اجباری استکه انقیادمذهبی برجامعه رامستولی وبردگی زنرا قانونی میکند. مذهب وسرمایه داری بایدبداندکه زن ملک خصوصی ودستگاه تولید( بخوان بچه بدنیاآوردن) نیست. تحقق آزادی وبرابری کامل زن درگروپیشبردمبارزه طبقاتی قهرآمیزعلیه نظم موجودسرمایه داری- مذهبیوبرقراریسوسیالیسم پرولتری پمیباشد.

خجسته بادهشت مارس روزجهانی زن

بهمن یوسفی۱۵اسفند۹۷


Gozareshgar
info@gozareshgar.com