10.02.19 01:25 Alter: 7 days

کارزار مبارزه با خشونت بر زنان در ایران: دریوز‌گی به درگاه امپریالیست‌ها

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

دیدار مسیح علینژاد با مایک پمپئو وزیر امور خارجه‌ی دولت فاشیستی آمریکا

«نه به نام ما!»

 

روز دوشنبه 4 فوریه 2019رسانه‌های مختلف خبر دیدار و گفتگوی 35 دقیقه‌ایمسیح علی نژاد با مایک پمپئو وزیر امور خارجه‌ی آمریکارا همراه عکس این دو در کنار هم پخش کردند.

توضیحات مسیح علی‌نژاد در رابطه با مکالمات ردوبدل شده، صحنه‌ای را مقابل چشم مخاطبینترسیم می‌کند که تمام مدت وزیر امور خارجه‌ی«خیرخواه و حامی حقوق بشر»ساکت و مشتاق شنیدن نصایح میهمان خود نشسته و مسیح علی‌نژادکارهای لازمه در جهت حمایت از «حقوق بشر» در ایران را به سران آمریکاگوشزد می‌کند!

این دیدارِحساب‌شده در شرایطی انجام می‌گیرد که موقعیت اقتصاد ورشکسته در ایران، هر روز لایه‌ی دیگری حتا از اقشار میانی را هم به درون گرداب دهشتناک فقرِ اقشار تحتانی، می‌کشاند. به اعترافیکی از اعضایکمیسیون اقتصادی مجلس، بیش از 80 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نارضایتی و اعتراضات توده‌ایکارگران و زحمتکشان و سایر اقشارمردم، نه‌تنها رژیم جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است، بلکه امپریالیست‌ها و حامیان داخلی این رژیم را هم دستپاچه کرده و هر یک را بر آن داشته تا به دنبال منافع خود برای آینده‌ی ایران طرح و برنامه بریزند.

40سال پیش 4 قدرت بزرگ امپریالیستی در گوادالوپ، گرد آمدند و برای تحت کنترل قرار دادن خیزشمردمی که از ستم و استثمار رژیم شاه به ستوه آمده بودند، در بین آلترناتیوهای موجود، رژیم جمهوری اسلامی را گزینه‌ی مناسبی برای حفاظت از منافع خود تشخیص دادند واز آن حمایت کردند و در تثبیت‌اش تلاش نمودند. امروز هم که یک بارِ دیگر در اثر مبارزات کارگران و زحمتکشان، زنان، ملیت‌ها و...به مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری ضربه وارد شده است، به تکاپو افتاده‌اند کهآلترناتیوهای ارتجاعی را برای به قدرت رسیدن در فردای سرنگونی رژیم ایران، پرورش دادهو به خورد مردم دهند. بر این پایه است که جریاناتی هم‌چونسازمان مجاهدین، فرشگرد، سلطنت‌طلب‌ها و ...که تا مغز استخوان به امپریالیست‌هاخصوصاًامپریالیست‌هایآمریکایی وابسته هستند، برای مقبول جلوه دادن خود مریکبه اربابان‌شان با یکدیگر در رقابت‌اند. در این آشفته‌بازار است که افرادی هم‌چون مسیح علی‌نژاد که تا همین چند سال پیش برای ترمیم رژیم سرتاپا سرکوب‌گر و فاشیست جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد، امروزه به دریوزگیِدربارِفاشیست‌های آمریکایی افتاده است. چراکهبه‌عنوان فردی فرصت‌طلبمترصد است تا اگرفردا رژیم توسط امپریالیست‌های آمریکایی «تغییر» کرد، از این نمد کلاهی برای خود بدوزد.

مسیح علی‌نژاد در سال‌های اخیر با استفاده از موج عظیم نارضایتیِ یکی از تحتِستم‌ترین اقشار جامعه یعنی زنان از یک‌سو ومحروم بودن‌شان از تشکلات رادیکال و انقلابی در ایران از دیگر سو، با حمایت‌های گسترده‌ی مالی و رسانه‌های امپریالیستی، در کنار بزرگ‌ترین دشمنان زنان نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان قرار گرفته است.مسیح علی‌نژادمی‌خواهد از جهش مبارزات زنان در برداشتن حجاب اجباری ـ که بازتاب 40 سال مبارزه‌ی زنان علیه رژیم جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از زن‌ستیزترین حکومت‌های جهان است ـ استفاده کرده،چهره‌ی کریه و امپریالیستیِدول غربی و در رأس آن آمریکا را که خود از طراحانو حامیان رژیم‌هایزن‌ستیز در خاورمیانه و در جهان هستند بزک‌کرده و با گفتگو با آنان، شنل شوالیه‌های ناجی حقوق زنان و حقوق بشر را بر دوش‌شان بیاندازد.

مسیح علی‌نژاد از نگاه زن‌ستیزانه‌ی ترامپ و حکومت ضد زنِ آمریکا، از نداشتن حق سقط‌جنین در بسیاری از ایالات آمریکا، از جنبش وسیع اعتراضی زنان آمریکا «من هم!» (Me Too!)که به افشای تجاوز و تحقیر گسترده نسبت به زنان مبادرت ورزید، چیزی نمی‌گوید. اوبه راحتی از روی جنایات اخیر حکومت فرانسه علیه موج عظیم اعتراضات مردمی موسوم به «جلیقه زردها»که تا کنون ده‌هازخمی و کشتهبه‌جای گذاشته، می‌گذرد. از حمایت آمریکا از عربستان سعودی که در سرکوب زنان گوی سبقت را از سایر حاکمان مرتجع منطقه ربوده است، سخنی به میان نمی‌آورد. از مذاکره و حمایت رسمی آمریکا از طالبان که حتا بیرون آمدن زنان از خانه را برنمی‌تابندچیزی نمی‌گوید. از بردگی زنان در عراق که درنتیجه‌ی جنگ و تجاوز برای ایجاددمکراسی نوع آمریکایی و شرکا ایجادشده است، سخنی نمی‌گوید. از کشتار هزاران هزار انقلابی، کمونیست و آزادیخواهی که در دهه‌ی 60 و تابستان 67 اعدام شدند و امپریالیست‌ها مهر سکوت بر لب گذاشتند، حرفی به میان نمی‌آورد و... چرا؟! چون مسیح علی‌نژاد اگر تا دیروز در رکاب جناح‌های مختلف رژیم جمهوری اسلامی برای به بازی گرفتن خود «مبارزه»می‌کرد، امروز به بارگاه رژیم فاشیستی ترامپ برای خواست‌های خود و طبقه‌اش یعنی طبقات مرفه و ارتجاعی جامعه‌ی ایران، دخیل بسته است.

در شرایط کنونی در ایران، دیدارو گفتگوی مسیح علی‌نژاد در کنار وزیر امور خارجه‌ی آمریکا با این ادعا که می‌خواهد حمایت این جانیان را نسبت به«زنان» و «حقوق بشر» جلب کرده و به سرنگونی رژیم مرتجع ایران خدمت کند، تنها و تنهابا هدف منحرف کردن مبارزات زنان و سایر اقشار تحت ستم صورت می‌گیرد. او می‌خواهد این ایده‌یبه‌غایت ارتجاعی، زن‌ستیز را در بین مردم اشاعه دهد که برای خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی چاره‌ای جز اتکا به امپریالیست‌های آمریکایی ندارند؛ اما فقط کافی است به موقعیت زنان در افغانستان و عراق نگاهی بیندازیم و موقعیتی که این «ناجیان» امپریالیستی برای‌شان ساختند ببینیم تا اوج رذالت و بی‌شرمی کسانی هم چون مسیح علی نژاد را درک کنیم.

در این‌کهاولین قدم برای رهایی زنان و سایر اقشار تحت ستم در ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است شکی نیست؛ اما قطعاًاین سرنگونی انقلابیتنها می‌تواندبا اتکا و به دست خود ستم‌دیدگانی انجام گیرد که به سلاح آگاهی و تشکل انقلابی، مسلح‌اند.

 

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

7 فوریه 2019

www.kaarzaar.org

karzar.zanan.2016@gmail.com

facebook.com/kaarzaar

twitter.com/kaarzaar

instagram.com/kaarzaar

https://t.me/kaarzaar

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com