21.01.19 21:34 Alter: 2 yrs

بهروز سورن: سخنی با شکنجه گران سپیده و اسماعیل در باب شرف

Kategorie: Nachricht

 

یک گروه دیگر هم وجود دارند که دو تا شرف دارند و شما بخوبی آنها را میشناسید و لحظه ای از بازداشت و شکنجه و کشتار آنها غفلت نمی کنید. از جمله آنها اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند که همین چند وقت پیش به دستگیری و شکنجه آنها ( مفتخرا ) دوبار اقدام کرده اید و دیروز هم با یک گردان نیروهای اطلاعاتی تان به خانه حقیرش لشکر کشی کرده اید. بگذریم این افراد که دو تا شرف دارند, هم ارزش های انسانی را در محیط اجتماعی شان رعایت میکنند و هم از جان خود برای دستیابی همگان به حقوق ابتدائی و انسانی شان مایه میگذارند

*****

شاید این اولین بار نباشد که مخاطب بی واسطه قرار گرفته اید اما بندرت کسی شما را خطاب میکند چون بسیار هستند که شرمشان میاید با شما سخن بگویند و اساسا نامتان که شکنجه گر واقع شده کافیست تا باران تف و لعنت بجای سخن برشما ببارد.اما من این شرم و حیا را کنار میگذارم و مستقیما برایتان از کلمه شرف میگویم!

شرف در اصل معنی بزرگواری و بلندمرتبگی است. به فردِ بلندمرتبه و بزرگوار، شریف میگویند. آنرا با این معانی نیز مترادف دانسته اند. از خود گذشتگی, سرفرازی, سربلندی, بزرگواری, افتخار,  با معانی دیگرش به حرمت قلم کاری ندارم جامعه انسانی را میتوان بخشا با این کلمه تقسیم بندی کرد. در هر جامعه ای انسان با شرف و بی شرف یافت میشود.

در جوامع انسانی باشرف ها اکثریت را تشکیل میدهند که به آنها اصطلاحا مردم میگويیم . بی شرف ها هم کم نیستند. همه جا هستند. شما بهتر میدانید چون در میان گله ای از فاسدان, متجاوزان, اختلاس گران, جانیان زندگی میکنید و با یکدیگر نان کارگران و محرومان را تقسیم کرده اید و اموال عمومی را به غارت میبرید. بگذریم

آدم با شرف کسی است که ارزش های اخلاقی جوامع انسانی را رعایت میکند. این ارزشها را میتوان در میثاق حقوق انسانها که به آن حقوق بشر نیز میگویند, پیدا کرد. برای مثال این عبارت در ماده هفتم این میثاق آمده است:

هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد

یک گروه دیگر هم وجود دارند که دو تا شرف دارند و شما بخوبی آنها را میشناسید و لحظه ای از بازداشت و شکنجه و کشتار آنها غفلت نمی کنید. از جمله آنها اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند که همین چند وقت پیش به دستگیری و شکنجه آنها ( مفتخرا ) دوبار اقدام کرده اید و دیروز هم با یک گردان نیروهای اطلاعاتی تان به خانه حقیرش لشکر کشی کرده اید. بگذریم  

این افراد که دو تا شرف دارند, هم ارزش های انسانی را در محیط اجتماعی شان رعایت میکنند و هم از جان خود برای دستیابی همگان به حقوق انسانی شان مایه میگذارند. برای بی شرفی معانی بسیاری آورده اند. که میتوانید در لغتنامه دهخدا یا معین جستجو کنید

حتما شما هم در مقابل تظاهرات و تجمعات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز یا اعتراضات دیگر خیابانی برای سرکوب شان قرار گرفته اید و این شعار را بگوش خود و خطاب به شما و نیروهای امنیتی حاضر که به ضرب و شتم معترضان پرداختند, شنیده اید

بی شرف - بی شرف

بی شرف به کسی میگویند که از سفره محرومان جامعه میدزدد و در سفره خود مینهد. در برابر اعتراضات بحق و ابتدایی و انسانی گرسنگان و محرومان نه تنها بی اعتناست بلکه به آزار و شکنجه سخنگویان آنها میپردازد تا خود سفره چربتری داشته باشد وبه نان ونوایی برسد این دسته که شما هم به آن تعلق دارید و در نظام اسلامی تان بوفور بوده و هستند دوبار بی شرف اند!

مشهورترین این دوبار بی شرف ها اسداله لاجوردی بود که حتما اگر او را ندیده اید اما در مکتب و سر سفره رنگین و ننگین او نشسته و بزرگ شده اید. در عکس بالا دسته ای از دوبار بی شرف ها در دهه شصت را می بینید. امید که شما نیز با برادران دیگرتان عکسی جمعی بگیرید و افتخار شکنجه اسماعیل و سپیده و سایر کارگران زندانی را در زندگینامه آلوده خود ثبت کنید  

21.01.2019

منتشر شد:

بالاترینگزارشگرانسایت لجوراشتراک وورد پرسمیهن تی وی سایت سازمان راه کارگرسایت ملیونآزادی بیانسایت رنگین کماناحترام ازادی - اتحاد کارگریافغانستان آزاد 


غلام عسگری بختیاری |

همرزم گرامی بادرود وسپاس ازاحساس انسانی ات نسبت به حقطلبان آزاردیده ازجمع بیشرفان که نسل من وتوآنهارابهتروبیشترازازچهارنسل برآمده پس ازکودتای خمینی ودست های آلوده پشت سراومیشناسیم.
دوست گرامی اما پس ازگذشت چهاردهه وبرملاشدن تمامی توطعه ها نباید انتظارداشتن شرف وانسانیت ازمشتی داعشی ماموردول استعماری وسرمایه داری داشت زیرابدون شک پس ازانجام این ماموریت شوم چون دستمال های نظافتی به دورریخته خواهند شد.
آنچه لازم است جبهه مخالف ارتجاع سیاه وحامیانش نباید یکباردیگراشتباهات سالهای 1357تا1360 راتکرارکنند حتی اگرازروی عمدنبوده اند.
درهرصورت شب درراه پایان است وصبح آزادی نزدیک اما پاسداری ونگهداری ازآن مهمترین وظیفه ما میباشد.
من بعنوان یک فعال کارگری درد کشیده همصداوهمراه با شما دستگیری وشکنجه وبه بندکشیدن زنان ومردان آزادیخواه وفعالین کارگران ومعلمان ووکلا ومدافعان حقوق بشرتوسط رژیم واپسگرای آخوندی رامحکوم میکنم وخواهان آزادی تمامی آنها میباشم.
به امیدفردای ازادی متحد وپیروزباشید.Gozareshgar
info@gozareshgar.com