04.12.18 21:33 Alter: 12 days

, برنامه های جدید تلویزیون برابری با: حسین نقی پور، سیما صاحبی (همسر زنده یاد پوینده) و حسین جهانی, قاسم خاکسار, بهروز خباز, بهروز فراهانی, قاسم خاکسار, ناصر زرافشان, آرمان کوشا

Kategorie: Nachricht

 

برنامه یکشنبه ۲ دسامبر ویژه بیستمین سالگرد قتلهای سیاسی پائیز ۷۷  با: حسین نقی پور، سیما صاحبی (همسر زنده یاد پوینده) و حسین جهانی 


سه گزارش تصویری از تظاهرات کارگران فولاد اهواز 


بررسی تحلیلی جنبش کارگران هفت تپه با بهروز فراهانی، بهروز خباز و قاسم خاکسار 


چالشهای گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران، گفتگوی سعید افشار با ناصر زرافشان 

 

آرمان کوشا: جنبش کارگری، بحران چپ و چشم اندازهای جبهه سوسیالیستی 


سمینار لندن درباره چشم انداز سیاسی و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی - قسمت آخر 


گزارش آکسیون ونکوور در حمایت از مبارزات کارگری در ایران 


گزارش آکسیون هانوفر در همبستگی با مبارزات مردمی در ایران 


گزارش اکسیون کپنهاگ در همبستگی با مبارزات کارگری در ایران 


برنامه های جدید رادیویی با : سعید افشار، فرزین ایران فر، سولماز اسکندری، مهدی استعدادی شاد، مهشید شریف، شهریار دادور ...


Gozareshgar
info@gozareshgar.com