03.11.18 23:42 Alter: 12 days

حسن پویا: شورا داریم تا شورا

Kategorie: Meldungen Links

 

کمونیست داریم تا کمون ایست 

با سپاس به تمام کسانیکه با تلاش جدی خود  بدنبال جامعه‌ای هستند که همه  موجودات زنده  در آن از جمله انسان،  خوشوقت، آزاد و برابر باشند..

برای رسیدن به چنین جوامعی  تجارب،  راه ها و ایده های زیبایی وجود داشته و دارد...اتفاقا آنها نه پیچیده هستند و نه مشکل.. چون از دل همین جوامع بیرون آمده و ارتباط مستقیم به نیاز های اساسی و حیا تی  ما دارند..

با یک نگاه اجمالی به شکل سیستم های سیاسی و اجتماعی  حاکم بر جهان علارغم تفاوت‌ها در رفاه اجتماعی و آزادی های فردی و اجتماعی بین حکومتهایی با دیکتاتوری مطلقه فردی ویا گروهی و تک حزبی. مثل ملا شاهی .از یکطرف

و از طرف دیگر حکومتهایی با نظام سرمایه داری پارلمانی.. (دموکراسی پارلمانی)  

در هردوی این سیستم ها مردم نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود ندارند.

فقط هر چهار سال یک روز  نقش رای دادن را بازی کرده وبقیه مدت را در اختیار سیاستمداران قدرت طلب خواهند گذاشت..در نتیجه در جهان امروز مردم بطور روزمره از سیاست دور نگه داشته شده و فقر و تجمع بیش از حد ثروت و قدرت ،  جنگ و نابودی محیط زیست .. همچنان این کره خاکی را بطور جدی تهدید میکند.  

همانطور که اشاره کردم تجربیات و راه حل ها و ایده های بسیار زیبایی  برای ایجاد جامعه ای  که خوشوقتی  و رفاه و آزادی  را برای همه تضمین کند وجود دارد..

ایده یک جامعه شورایی یا کمونی...در محیط زندگی و کار و هرگونه تجمع انسانی   با روابط برابر غیر سلسله مراتبی با روابط برابر غیر رئیس و مرئوسی. .میتواند تضمین کننده جامعه دلخواه بشود ..

در غیر این صورت این مکانها بزودی تبدیل به یک پادگان نظامی حاکمیت ژنرالها و درجه داران ارشد بر توده عظیم سربازان و یا در ادارات به مدیر کل و رئسای ارشد و معاون ... بقیه هم حلقه بگوش قوانین تنظیم شده از بالا...  

بنا برین شورا داریم تا شورا ..کمون داریم تا کمون ، مجمع  ، انجمن و کمیته ....

در کشورهای غربی شوراهای محلی و شهرداریهایی بنام شورا وجود دارد که حتی هر یک یا دوسال اعضای این شوراه ها با رای گیری شهروندان محلات انتخاب میشوند..ولی باز اعضای آنها اغلب از طرف احزاب بزرگ حاکم و در اپوزیسیون و در چهارچوب سیستم بوروکراتیک سلسله‌مراتبی بالا  به پایین فعالیت میکنند که در نهایت سیستم بوروکراتیک سرمایه داری را به پیش میبرند.  اگر چه در شرایط استثنایی افرادی با ایده های انسانی توانستند اقداماتی کوچک در جهت منافع مردم بردارند. 

در رژیم غیر انسانی جمهوری اسلامی  هم که شورا کم نداریم ، شورای نگهبان، شورای مجلس اسلامی، شوراهای شهر و روستا.  .. همگی تحت تسلط خط اسلام در حاکمیت قرار دارند..

کم و بیش شاید بدانید قبل و بعد از قیام 57   بخشی از کارگران و کارکنان صنایع بزرگ ایران مثل نفت و پالایشگاه‌ها و ادارات ..شوراهای واقعی  خود را ساختند ولی در مدت کوتاهی رژیم حاکم اسلامی فعالین آنرا دستگیر کرد و اقدام به تشکیل شوراهای فرمایشی اسلامی کرد. 

همچنین من شاهد آن بودم که کانون بیکاران در خوزستان را که بر پایه شورایی و تصمیم گیری در مجامع عمومی خود فعالیت میکرد. بعد حدود یکسان شروع به سرکوب و دستگیری فعالین آن و حتی اعدام یک نماینده و چند تن افعالی آن شورا کرد. در عین حال تلاش میکرد که شورای اسلامی را جایگزین آن کند که مردم و بیکاران از آن استقبال نکردند.  

در شوروی سابق هم حکومت "شوراها" بخاطر نفوذ و تسلط  سیستم سلسله مراتبی، بوروکراتیک تک حزبی بر شورا ها دست به سرکوب فعالین راستین شوراه ها دستگیری و تبعید آنها زدند.

دستاوردهای انقلاب روژاوا در 10 سال گذشته در استانها و کانتومهای  کوبانی، عفرین و جزیره برپایه دموکراسی مستقیم خود مدیریتی کمون های محلی ، محیط زیست و حقوق برابر زنان بار دیگر درستی این راهکار انسانی را به اثبات رسانده..

بطور خلاصه  به نظر من ایجاد شوراها، کانونها و مجامع .کمون ها و یا هر تشکل محلی دیگر ،  در صورتیکه افراد شرکت کننده کاملا آزاد و برابر که بطور غیر سلسله‌مراتبی خود مدیریتی جمعی فعالیت کند ..

هم میتواند راهکاری مناسب کنونی تا مرحله سرنگونی رژیم اسلامی باشد و

همچنین ابزاری مناسب برای خود مدیریتی  بعد از سرنگونی 

با پوذش از طولانی شدن این مطلب

حسن/پویا بدون آقا یا خانمی بالای سر
Gozareshgar
info@gozareshgar.com